Meld. St. 6 (2016–2017)

Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Landbruks- og matdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Landbruks- og matdepartementet 14. oktober 2016 om Verdier i vekst – Konkurransedyktig skog- og trenæring blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside