Meld. St. 6 (2016–2017)

Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring

Til innholdsfortegnelse

8 Økonomiske og administrative konsekvenser

8.1 Økonomiske konsekvenser

Meldingen vil bli fulgt opp innenfor gjeldende budsjettrammer.

8.2 Administrative konsekvenser

Tiltakene i meldingen fordrer ikke vesentlige systemendringer eller administrative tiltak.

Til dokumentets forside