Meld. St. 8 (2017–2018)

Ny forskrift for pengepolitikken

I meldingen redegjøres det for ny forskrift for pengepolitikken. Den nye forskriften er en modernisering av forskriften som ble fastsatt i 2001. Det har vært en utvikling både i tenkningen om og praktiseringen av pengepolitikken siden da. Et utgangspunkt for moderniseringen av forskriften har vært å fange opp denne utviklingen og bringe forskriften i samsvar med hvordan pengepolitikken i dag blir utøvd.

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no