Forsiden

Meld. St. 8 (2020–2021)

Trygg nedbygging av norske atomanlegg og håndtering av atomavfall

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

DSA

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

EURATOM

European Atomic Energy Community

HBWR

Halden boiling water reactor

HOD

Helse- og omsorgsdepartementet

IAEA

Det internasjonale atomenergibyrået

IFA

Institutt for atomenergi

IFE

Institutt for energiteknikk

JEEP

Joint establishment experimental pile

KLD

Klima- og miljødepartementet

KLDRA

Kombinert lager og deponi for radioaktivt avfall

NALFA

Ny avfallsledning for lavaktivt flytende avfall

NFD

Nærings- og fiskeridepartementet

NND

Norsk nukleær dekommisjonering

OECD-NEA

OECDs Nuclear Energy Agency

Til dokumentets forside