NOU 1996: 14

Prinsipper for ny arbeidstvistlov

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal- og arbeidsdepartementet

Arbeidsrettsrådet viser til departementets brev 11 november 1993 hvor Arbeidsrettsrådet spesielt er bedt om å foreta en vurdering av de prinsipper som ligger til grunn for arbeidstvistlovgivningen, samt en særlig vurdering av forholdene der det er flere konkurrerende tariffavtaler innen det samme området.

Arbeidsrettsrådet har funnet det hensiktsmessig å avgi en særskilt innstilling om dette, før arbeidet med de øvrige reformspørsmål videreføres.

Vedlagt følger rådets innstilling, som er enstemmig.

Oslo, 21 juni 1996

Magnus Aarbakke

Yngve Hågensen

Lars Chr Berge

Inger Pettersen

Bjørn Kolby

Arne Jacobsen

Elisabeth Stenwig

Kjerstin Bretteville-Jensen

Til dokumentets forside