NOU 1999: 2

Livshjelp— Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Til innholdsfortegnelse

3

Referanser

Ariès, Philippe, Døden i Vesten. Eit historisk oversyn frå mellomalderen til vår tid, Det Norske Samlaget, Oslo 1977

Beck-Friis, Barbro och Strang, Peter (red), Palliativ medicin, Almquist & Wiksell Medicin, Stockholm 1995

Doyle, D, Hanks, GWC, MacDonald, N, Oxford Textbook of Palliative Medicine, 2nd Edition, Oxford University Press, Oxford, 1998

DSI rapport 97.01 Palliativ indsats i Danmark

Husebø, Stein og Klaschik, Eberhard, Palliativ medisin – omsorg ved livets slutt, Eide Forlag A/S, Bergen 1998

Kaasa, Stein (red), Palliativ behandling og pleie. Nordisk lærebok, ad Notam Gyldendal, Oslo 1998

Lappegard, Sevat, «Døden på bygda. Eit historisk tilbakeblikk» i Olaf Aagedal (red), Døden på norsk, ad Notam Gyldendal, Oslo 1994

NOS:Framskriving av folkemengden 1996-2050, C 414

NOS:Statistisk årbok 1998, C 463

NOU1984:30 Pleie og omsorg for alvorlig syke og døende mennesker

NOU 1987:23 Retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste

NOU1992:1 Trygghet – Verdighet – Omsorg

NOU1997:18 Prioritering på ny

NOU1997:20 Omsorg og kunnskap" Norsk kreftplan

Næss, Arne, Livsfilosofi. Et personlig bidrag om følelser og fornuft, Universitetsforlaget, Oslo 1998

Ot prp nr 10 (1998-99) Om lov om spesialisthelsetjenesten m m

Ot prp nr 11 (1998-99) Om lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykiatriloven)

Ot prp nr 12 (1998-99) Om lov om pasientrettigheter

Ot prp nr 13 (1998-99) Om lov om helsepersonell m v

Regeringens proposition 1996/97:60 Prioriteringar inom hälso- och sjukvården

SOU 1993:93 Vårdens svåra val

SOU 1995:5 Vårdens svåra val. Slutbetänkande av Prioriteringsutredningen

Sosial- og helsedepartementet, Handlingsplan for helse- og sosialpersonell 1998-2001: Rett person på rett plass

Sosial- og helsedepartementet, Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, Rundskriv I-13/97

Statens helsetilsyns skriftserie 3-1995: Støtte til egen mestring

Statens helsetilsyns skriftserie 4-1995: Prosjektplan og handlingsplan mot selvmord 1994-1998

Statens helsetilsyns utredningsserie 2-1988: Smerteklinikkvirksomhet i Norge

Statens helsetilsyns utredningsserie 2-1996: Prioriteringer innen palliativ kreftbehandling

Statens helsetilsyns veiledningsserie 1-1989: Religioner og kulturer – om skikker og tradisjoner

Statens helsetilsyns veiledningsserie 2-1989: Generelle retningslinjer for sykehusenes informasjon og hjelp til foreldre som mister barn under svangerskapet eller i nyfødtperioden

Statistisk Sentralbyrå, Befolkningsstatistikk

Statistisk Sentralbyrå, Dødsårsaksstatistikk

Statistisk Sentralbyrå, Nøkkeltall

St meld nr 36 (1989-90) Røynsler med lova om helsetenesta i kommunane

St meld nr 17 (1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge

St prp nr 61 (1997-98) Om Nasjonal kreftplan og plan for utstyrsinvesteringer ved norske sykehus

St prp nr 65 (1997-98) Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1998

Strøm, Axel, Velferdssamfunn og helse, Gyldendal Norsk Forlag A/S, Oslo 1980

TemaNord 1995:525 Kreftbildet i Norden – Kreftdødelighet i de nordiske land i år 2000 og 2010

Tranøy, Knut Erik, «Generell etikk: etiske holdepunkter» i Stein Kaasa (red), Palliativ behandling og pleie. Nordisk lærebok, ad Notam Gyldendal, Oslo 1998

Aakre, Marie, «Hvorfor er det så vanskelig å sitte ned?», Omsorg nr 2/3, 1998

Til dokumentets forside