NOU 1999: 2

Livshjelp— Behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende

Til innholdsfortegnelse

14 Økonomiske, personellmessige og administrative konsekvenser

14.1 Tilrettelegging av tilbud til uhelbredelig syke og døende innenfor eksisterende økonomiske og personellmessige rammer

I utvalgets mandat heter det at minst ett av utvalgets samlede forslag til løsninger skal være innenfor eksisterende økonomiske og personellmessige rammer.

Utvalget har skissert en plan for utvikling av dette fagfeltet. Innenfor denne planen har utvalget foreslått en rekke tiltak, som en mener vil kunne bidra til en styrking av feltet. Tiltakene vil også kunne bidra til at tjenesten overfor denne pasientgruppen i større grad blir fokusert, og dermed også prioritert innenfor de eksisterende rammer.

En del av tiltakene vil kunne løses innenfor eksisterende rammer. Dette gjelder innarbeiding av et særskilt punkt i kommunens helse- og sosialplan som omhandler tjenester til uhelbredelig syke og døende pasienter, og omtale av dette fagområdet i de regionale helse- og sosialplaner.

Uhelbredelig syke og døende pasienter tilbys i dag en rekke tjenester fra det offentlige. En noe bedre organisering for å gjøre tilbudet mer hensiktsmessig for denne pasientgruppen behøver ikke nødvendigvis å innebære økte kostnader, eller økte personellmessige ressurser.

En endring av fagplanene innenfor ulike helsefagutdanning til å legge noe større vekt på temaer knyttet til problemstillinger som gjelder behandling, pleie og omsorg for alvorlig syke og døende antar utvalget vil kunne gjøres innenfor eksisterende rammer.

Generelt holdningsarbeid, jf kap 5, vil ikke nødvendigvis medføre økte kostnader.

Oppretting av kliniske etikk-komitéer ved region- og sentralsykehusene, og utarbeiding av individuelle planer er også tiltak som bør kunne gjennomføres innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Utvalget ser de nevnte tiltak som viktige for å bedre tilbudet til denne pasientgruppen.

14.2 Økonomiske og personellmessige konsekvenser av tiltak for å styrke og utvikle tjenestene for uhelbredelig syke og døende

Kostnader forbundet med de ulike tiltak er beskrevet sammen med tiltaket i kap 13.

Å lette situasjonen for uhelbredelig syke og døende og bidra til god livshjelp, vil måtte innebære en styrking på flere områder.

En styrking av tjenestene i kommunene og i fylkeskommunene, både ved etablering av nye tiltak og heving av kompetansen, og en tilrettelegging for at de som ønsker det skal kunne være hjemme i livets sluttfase, vil måtte medføre en økning av antall ansatte og dermed økte kostnader.

I kommunene vil det være nødvendig med en økning av personellressursene for å få til en styrking av tjenesten for denne pasientgruppen. Dette gjelder både i hjemmetjenesten og i sykehjemmene. Det vil særlig være behov for en styrking av lege- og sykepleierressursene, men det kan også være behov for flere ansatte med annen yrkesbakgrunn. Behovet for nye stillinger vil variere med bl a kommunestørrelse og eksisterende ressurser. En må kunne anta at det i alle kommuner vil være behov for økt bemanning for å kunne gi et bedre tilbud til disse pasientene. Utvalget kan anslå at det i første omgang kan være behov for 700-800 nye stillinger i kommunene.

I fylkeskommunene vil både oppretting av enheter for lindrende behandling og oppretting av konsulentteam medføre behov for nye stillinger. Også her vil leger og sykepleiere være sentrale, men det vil også være behov for andre yrkesgrupper. Utvalget kan anslå behov for mellom 200 og 300 stillinger.

Oppretting av kompetansesentra og avdeling/seksjon for lindrenede behandling i regionene vil kreve økte personellressurser i størrelsesorden 100 stillinger. I disse sentrene vil det være behov for alle de yrkesgrupper som utvalget har nevnt som sentrale for denne tjenesten.

14.3 Administrative konsekvenser

Utvalgets forslag innebærer en integrering av tiltak i de etablerte tjenester. Utvalget foreslår ingen endringer i de ulike forvaltningsnivåers ansvar, men en styrking av tjenestene innenfor helse- og sosialtjenesten i kommuner og fylkeskommuner.

Utvalgets forslag om innarbeiding av et særskilt punkt i helse- og sosialplanen i kommunen som omhandler tjenester til uhelbredelig syke og døende vil kunne få visse administrative konsekvenser. Det samme kan utarbeiding av særskilt veiledningsmateriell.

Oppretting av egen spesialitet innen palliativ medisin vil innebære arbeid knyttet til krav m v i forbindelse med spesialistutdanning.

Endring av visse trygderettigheter vil innebære endring av Rikstrygdeverkets retningslinjer.

Innføring av unntak når det gjelder brukerbetaling for hjemmetjenester kan føre til visse administrative konsekvenser for kommunene.

Etablering av obligatorisk registrering av selvpåførte skader og selvmordsforsøk vil kunne innebære visse administrative konsekvenser både i forhold til registrering og i forhold til ansvar for register, herunder arbeidsgiveransvar.

Til dokumentets forside