NOU 1999: 5

Det nye Kystverket

Til innholdsfortegnelse

2 Utvalgets mandat, sammensetning og arbeid

2.1 Bakgrunn

I St meld nr 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport sies det blant annet:

«Fiskeridepartementet vil legge til rette for økt ressursutnyttelse og økt kapasitet i Kystverket. Det vil bli gjennomført en organisasjonsgjennomgang av Kystverket, med bred deltakelse. I denne sammenheng vil det også bli vurdert former for skille mellom forvaltning og drift i Kystverket. Lokalisering av Kystverkets distriktskontor vil ikke bli vurdert i denne forbindelse.»

På denne bakgrunn nedsatte Fiskeridepartementet et bredt sammensatt utvalg for å foreta en slik organisasjonsgjennomgang av Kystverket.

2.2 Utvalgets mandat og sammensetning

Utvalget ble gitt følgende mandat:

«Utvalget skal vurdere Kystverkets rolle, funksjoner og oppgaver frem mot år 2010. Utvalget skal i denne forbindelse vurdere hvordan en kan legge til rette for en mest mulig effektiv utførelse av de arbeidsoppgaver Kystverket skal utføre, samtidig som en ivaretar de politiske styringsbehov. Utvalget skal blant annet gjennomgå, vurdere og eventuelt fremme forslag til tiltak på følgende områder: 1) Utvalget skal vurdere forholdet mellom forvaltning og drift i Kystverket, herunder om det kan være hensiktsmessig å skille mellom forvaltnings-, planleggings- og byggherrefunksjoner og produksjons- og driftsoppgaver, og eventuelle former for dette. 2) Utvalget skal vurdere om dagens tilknytningsform som ordinært forvaltningsorgan er den mest hensiktsmessige for alle deler av Kystverket, sett i forhold til andre aktuelle organisasjons- og tilknytningsformer. 3) Utvalget skal vurdere hvordan Kystverkets forvaltningsfunksjon kan styrkes. 4) Utvalget skal vurdere funksjonsdelingen mellom de enkelte nivåer i Kystverket. Utvalget skal herunder vurdere hensiktsmessigheten av at det i større grad enn i dag utvikles spesialkompetanse ved enkelte distriktskontor, og at visse funksjoner og oppgaver samles ved enkelte distriktskontor. 5) Utvalget skal med grunnlag i disse vurderingene også vurdere Kystverkets organisatoriske struktur. 6) Utvalget skal redegjøre for økonomiske og andre administrative konsekvenser av sine forslag. 7) Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret eller redusert ressursbruk.

Utvalgets innstilling skal legges frem for Fiskeriministeren innen 1. september 1998.»

«Kystverkutvalget» har hatt følgende sammensetning:

 • Rådgiver Nils Totland, leder

 • Avdelingsdirektør Bente Thorsen Fagerli, Finansdepartementet

 • Avdelingsdirektør Terje Dyrstad, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Seniorrådgiver Inger Johanne Sundby, Statskonsult

 • Etatsdirektør Kjell Haaland, Vegdirektoratet

 • Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig, Fiskeridepartementet

 • Ekspedisjonssjef Anne-Birgitte Sveri, Fiskeridepartementet

 • Kystdirektør Øyvind Gustavsen, Kystdirektoratet

 • Distriktssjef John Erik Hagen, Kystverkets 2. Distrikt

Fra Kystverkets arbeidstakerorganisasjoner:

 • LO-Stat: Forbundssekretær Endre Kulleseid, Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

 • AF-Stat: Overingeniør Stein Angsund (som erstattet førstekonsulent Inger Anne Sørlie, Norges Juristforbund, da hun sluttet i Kystdirektoratet)

 • YS-Stat: Statslos Kristian Larsen, Norsk Losforbund

Fiskeridepartementet har vært ansvarlig for utvalgets sekretariat. Sekretariatet har bestått av rådgiver Inger-Lise Sogstad (leder), avdelingsdirektør Leif Jansen, Kystdirektoratet og avdelingsdirektør Karl Rusten, Fiskeridepartementet.

Utvalgets medlem Øyvind Gustavsen har ikke deltatt i sluttfasen av utvalgets arbeid på grunn av sykehusopphold, men slutter seg til flertallets konklusjoner og forslag.

2.3 Tolkning av mandatet

Utvalget har i sitt arbeid lagt hovedvekten på Kystverkets rolle, oppgaver og funksjoner frem mot år 2010, og hvilket styringssystem, tilknytningsform og organisering som vil være best egnet for at Kystverket skal få utført sine oppgaver og nå sine mål på den mest effektive måten. Utvalget har i denne sammenheng analysert spørsmål av mer overordnet og prinsipiell karakter når det gjelder Kystverkets tilknytning til overordnet myndighet og organisering av funksjoner i Kystverket.

Utvalget har videre lagt vekt på å få kartlagt relevante problemområder knyttet til eksisterende organisasjonsstruktur og tilknytningsform, vurdert hva som eventuelt kan eller bør gjøres innenfor denne modellen og om dette i såfall er tilstrekkelig for å realisere en optimal løsning.

Utvalgets medlemmer har merket seg at spørsmålet om Kystverkets departementstilknytning ikke eksplisitt er nevnt i mandatet. Utvalget har derfor etter nærmere drøfting og vurdering tatt til etterretning at spørsmålet om departementstilknytning ikke er et aktuelt tema for denne utredningen.

Utvalget har også tatt det som gitt at Kystverkets distriktskontorer skal bestå med hensyn til antall og lokalisering slik som i dag. En har således ikke vurdert endringer i denne strukturen utover det som ligger i en konsentrasjon eller spesialisering av visse oppgaver ved de enkelte distriktskontorene.

2.4 Utvalgets arbeid

Utvalget har hatt 20 plenumsmøter.

Det ble i slutten av april 1998 foretatt en befaring til Kystverkets 4 og 5 distrikt, hvor det ble gitt orienteringer om generelle og mer spesielle problemer og oppgaver i de to distriktene. Utvalget foretok under befaringen blant annet besøk på Hekkingen fyr, fiskerihavna i Sommarøy, farledsarbeidene i Risøyrenna samt Lødingen losstasjon.

Til forsiden