NOU 1999: 5

Det nye Kystverket

Til innholdsfortegnelse

1 Kystverkets ressurser

Materiell

Kystverkets produksjonsmateriell består av flytende og landbaserte redskapsenheter, slik som fartøy, lektere, utdypingsenheter, borerigger, lastebiler, dumpere, gravemaskiner mm. Disse fartøyene og redskapsenhetene er i utgangspunktet knyttet opp til sine respektive fagkapitler i statsbudsjettet (havnetjenesten, fyrtjenesten og lostjenesten). I praksis blir imidlertid en del av redskapene, særlig fartøyene, benyttet på tvers av kapittelgrensene, for eksempel ved at enkelte av fyrtjenestens fartøyer i kortere eller lengre perioder «lånes ut» og benyttes i havnetjenesten eller vice versa. Det forekommer også at man i lostjenesten benytter fyrtjenestens fartøy til oppseiling av sertifikater for statslosene.

Videre vil det være situasjoner der fartøy og/eller redskapsenheter i kortere eller lengre perioder ikke er i operativ drift grunnet forhold som driftsstans, verkstedopphold eller midlertidig behovsbortfall. I sistnevnte tilfelle vil fartøyet/enheten bli lagt i opplag. Dersom behovsbortfallet blir av permanent karakter, blir enheten avhendet.

Nedenstående oppstilling over Kystverkets materiellressurser når det gjelder fartøy og red-skapsenheter er knyttet opp til det budsjettkapittel materiellet hører inn under, og sier intet om i hvilken tjenestegren fartøyet/redskapen faktisk benyttes per i dag. Anvendelsen av materiellet vil variere på kort og lengre sikt avhengig av den til enhver gjeldende situasjon og behov. Oppstillingen gir m a o en oversikt over det materiell Kystverket eier, uavhengig av om og hvor det er i operativ drift. Det er imidlertid gitt enkelte kommentarer i tilknytning til oppstillingen der det per i dag er forskyvninger av mer langsiktig karakter.

Det viktigste materiell som Kystverket disponerer kan etter dette stilles opp slik:

Havnetjenesten

8 fartøyer, hovedsakelig slepebåter (tre av disse ligger for tiden i opplag)

8 utdypningsenheter (mudderapparater, borerigger o l.)

27 transport-, lager- og mudderlektere (hvorav én er under ombygging til utdypingsenhet.

7 av de resterende 26 ligger for tiden i opplag)

Diverse landbasert anleggsutstyr (lastebiler, gravemaskiner, borerigger o l.)

Lostjenesten:

32 losfartøy (inklusive 2 stk. under bygging).

Av disse er 10 fartøy reservebåter som ikke er i daglig drift, men som settes inn ved behov, feks ved havarier, verkstedopphold eller annen driftsstans.

Behovet for antall reservefartøy vurderes fortløpende, og eventuelt overflødig materiell avhendes.

Fyrtjenesten:

17 fyrfartøy (vedlikeholdsfartøy, forsyningsfartøy, merkefartøy).

1 fartøy er for tiden utlånt til havnetjenesten på langsiktig basis, og 2 ligger i opplag, hvorav 1 nyttes etter behov til oppseiling av sertifikater for statslosene.

I tillegg kommer følgende faste og flytende stasjoner/installasjoner:

31bemannede fyrstasjoner
79ubemannede fyrstasjoner
23radiofyr
12DGPS-stasjoner
63Racon-anlegg
4.080fyrlykter og lanterner
60lysbøyer
13.490faste merker
2.000flytende merker
85anlegg for indirekte belysning (flomlys)

6administrasjonsbygg for direktoratet og distriktskontorene
3trafikksentraler (Horten, Brevik og Fedje)
30losstasjoner/losvakthus (herunder losformidlingssentraler)
8lagerstasjoner tilknyttet havne- og fyrtjenesten
750fiskerihavneanlegg
70mindre eiendommer tilknyttet fyrlykter, radiofyr, opplag, tåkesignaler m.m.
800festeforhold tilknyttet fyrlykter

Ytterligere en trafikksentral er under prosjektering på Kvitsøy.

Personell

Den operative del av etaten består av følgende personellgrupper (besatte stillinger per 1. november 1998):

Ingeniører, oppsynsmenn og arbeidere i havnetjenesten (kap. 1064): 107
Fyrmestere og fyrbetjenter (kap. 1065): 100
Vedlikeholdspersonell (fartøymannskap/arbeidslag) i fyrtjenesten: 172
Statsloser, losbåtførere, losformidlere, losoldermenn og administrative stillinger i lostjenesten: 434
Trafikkledere: 40

Kystadministrasjonenomfatter Kystdirektoratet og de fem distriktskontorene med til sammen i underkant av 190 stillinger. Totalt er det i underkant av 1.050 faste stillinger knyttet til Kyst-verkets virksomhet.

Til forsiden