NOU 2004: 18

Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene— Samordning og samhandling i kommunale sosial- og helsetjenester

Til innholdsfortegnelse

Til Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

Etter forslag fra Sosialdepartementet og Helsedepartementet ble et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. mars 2003 for å utrede og foreslå bedre harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.

Utvalget fikk følgende mandat:

Utvalget skal utrede og foreslå harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.

Siktemålet med harmoniseringen er å:

sikre ensartet regulering av likeartede tjenester

sikre helhetlige tilbud til brukere med sammensatte behov og bedre kommunenes mulighet for å gjennomføre dette

hindre ansvarsfraskrivelse mellom tjenester og sektorer

forenkle regelverket for brukere, tjenesteytere og kommuner.

Utredningen må vurdere og ta standpunkt til om forslagene til harmonisering bør skje innenfor eksisterende lover eller i en ny felles lov for de kommunale helse- og sosialtjenester og utarbeide forslag til lovtekst.

Lovforslaget skal baseres på at:

kommunene skal ha stor frihet til å velge organisering av sine tjenester, jf. Retningslinjer for fremtidig statlig regelverk rettet mot kommunesektoren (Kommunal- og regionaldepartementet, 2002)

det tas hensyn til behovet for og plikten til samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, slik at dette samarbeidet ikke svekkes, men kan videre styrkes.

Utvalget skal legge til grunn de føringer som følger av rusreformen og St.meld. nr. 14 (2002-2003) om samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.

Utvalget skal utrede økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser av sine forslag i samsvar med Utredningsinstruksens Sammendrag – utvalgets anbefalinger. Minst ett av utvalgets forslag skal baseres på uendret ressursbruk.

Utvalget skal legge frem sin innstilling innen ett år fra det oppnevnes.

I St. meld. nr. 45 (2002-2003) Betre kvalitet i dei kommunale omsorgstenestene punkt 5.2 går det frem at regjeringen ønsker å endre Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven slik at det ved vedtak om plass i institusjon blir fattet spesifiserte enkeltvedtak der tjenestetilbudet konkretiseres. På bakgrunn av at forslaget berører sentrale problemstillinger i mandatet for lovutvalget, anmodet Sosialdepartementet ved brev 16.12.03 om at utvalget skulle vurdere forslaget som en del av sitt arbeid, dersom utvalget hadde mulighet for det.

Ved behandlingen av Ot.prp. nr. 54 (2002-2003) om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (rusreform II og rett til individuell plan) fattet Stortinget i anmodningsvedtak nr. 63 (2003-2004) beslutning om å be Regjeringen sikre at brukerrettighetene er en sentral del av arbeidet med forenkling og harmonisering av den kommunale sosial - og helselovgivningen. Helsedepartementet orienterte utvalget om dette i brev av 23. januar 2004, og ga uttrykk for en forutsetning om at Stortingets anmodningsvedtak ble ivaretatt av utvalget.

Utvalget legger med dette fram sin innstilling. Innstillingen er enstemmig hvor ikke annet framgår.

Oslo, 11. oktober 2004

Jan Fridthjof Bernt

Geir Sverre Braut

Jan Helge Dale

Birgitte Gullestad

Marit Halvorsen

Alice Kjellevold

Kjell Erik Lommerud

Odd Mandal

Mona Røkke

Valborg Ellen Sund

Ottar Vist

Sverre Engelschiøn

Karl Olav Hovland

Til dokumentets forside