NOU 2004: 5

Arbeidslivslovutvalget— Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst

Til innholdsfortegnelse

1 Liste over EU-direktiver inntatt i EØS-avtalen

Oppdatert pr. 1. februar 2004.

Arbeidsrett

398 L 0059 Rådsdirektiv 98/59/EC av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser.

380 L 0987 Rådsdirektiv 80/987/EEC av 20. oktober 1980 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om vern av arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens.

387 L 0164 Rådsdirektiv 87/164/EEC av 2. mars 1987 (endringsdirektiv til insolvensdirektivet).

32002 L 0074 Parlament og rådsdirektiv 2002/74/EC av 23. september 2002 (endringsdirektiv til insolvensdirektivet).

391 L 0533 Rådsdirektiv 91/533/EEC av 14. oktober 1991 om arbeidsgiverens plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen eller arbeidsforholdet.

394 L 0045 Rådsdirektiv 94/45/EC av 22. september 1994 om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en fremgangsmåte i foretak som omfatter virksomheter i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere arbeidstakerne.

397 L 0074 Rådsdirektiv 97/74/EC av 15. desember 1997 (endringsdirektiv til direktivet om europeiske samarbeidsutvalg).

393 L 0104 Rådsdirektiv 93/104/EC av 23. november 1993 om visse aspekter ved organiseringen av arbeidstid (arbeidstidsdirektivet).

32000 L 0034 Parlament og rådsdirektiv 22. juni 2000 (endringsdirektiv til arbeidstidsdirektivet).

394 L 0033 Rådsdirektiv 94/33/EC av 22. juni 1994 om vern av unge personer på arbeidsplassen.

396 L 0071 Parlament og rådsdirektiv av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting.

397 L 0081 Rådsdirektiv 97/81/EC av 15. desember 1997 om rammeavtalen vedrørende deltidsarbeid inngått mellom UNICE, CEEP og ETUC.

398 L 0023 Rådsdirektiv 98/23/EC av 7. april 1998 (endringsdirektiv til deltidsarbeidsdirektivet).

396 L 0034 Rådsdirektiv 96/34/EC av 3. juni 1996 om rammeavtalen vedrørende forelderpermisjon inngått mellom UNICE, CEEP og ETUC.

397 L 0075 Rådsdirektiv 97/75/EC av 15. desember 1997 (endringsdirektiv til forelderpermisjonsdirektivet).

399 L 0070 Rådsdirektiv 1999/70/EC av 28. juni 1999 om rammeavtalen vedrørende midlertidige ansettelse inngått mellom ETUC, UNICE og CEEP.

399 L 0063 Rådsdirektiv 1999/63/EC av 21. juni 1999 om avtalen vedrørende organiseringen av arbeidstiden for sjøfolk inngått mellom ECSA og FST.

32000 L 0079 Rådsdirektiv 2000/79/EC av 27. november 2000 om avtalen vedrørende arbeidstiden for mobile arbeidstakere i sivil luftfart inngått mellom AEA, ETF, ECA, ERA og IACA.

32001 L 0023 Rådsdirektiv 2001/23/EC av 21. mars 2001 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse av arbeidstakernes rettigheter ved overdragelse av foretak, bedrifter eller deler av bedrifter.

32001 L 0086 Rådsdirektiv 2001/86/EC av 8. oktober 2001 om utfylling av vedtektene for det europeiske selskap med hensyn til arbeidstakerens innflytelse.

32002 L 0014 Parlament og rådsdirektiv 11. mars 2002 om fastsettelse av en generell ramme for informasjon og konsultasjon med arbeidstakerne i Det europeiske fellesskap.

Arbeidsmiljø

377 L 0576 Rådsdirektiv 77/576/EEC av 25. juli 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om sikkerhetsskilting på arbeidsplassen.

378 L 0610 Rådsdirektiv 78/610/EEC av 29. juni 1978 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om helsevern for arbeidstakere utsatt for påvirkning av vinylkloridmonomer.

391 L 0322 Kommisjonsdirektiv 91/322/EEC av 29. mai 1991 om etablering av indikative grenseverdier ved implementering av Rådsdirektiv 80/1107/EEC om beskyttelse av arbeidstakerne fra farene forbundet med eksponering for kjemiske, fysiske og biologiske agenser på arbeidsplassen.

383 L 0477 Rådsdirektiv 83/477/EEC av 19. september 1983 om vern av arbeidstakerne mot farer ved å være utsatt for asbest i arbeidet.

391 L 0382 Rådsdirektiv 91/382/EEC av 25. juni 1991 (endringsdirektiv til asbestdirektivet).

398 L 0024 Rådsdirektiv 98/24/EC av 7. april 1998 (endringsdirektiv til asbestdirektivet).

32003 L 0018 Parlament og rådsdirektiv av 27. mars 2003 (endringsdirektiv til asbestdirektivet).

386 L 0188 Rådsdirektiv 86/188/EEC av 12. mai 1986 om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for støybelastning i arbeidet.

398 L 0024 Rådsdirektiv 98/24/EC av 7. april 1998 (endringsdirektiv til støydirektivet).

389 L 0391 Rådsdirektiv 89/391/EEC av 12. juni 1989 om iverksetting av tiltak som forbedrer arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

389 L 0654 Rådsdirektiv 89/654/EEC av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen.

389 L 0655 Rådsdirektiv 89/655/EEC av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakerenes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet.

395 L 0063 Rådsdirektiv 95/63/EC av 5. desember 1995 (endringsdirektiv til arbeidsutstyrsdirektivet).

32001 L 0045 Parlament og rådsdirektiv av 27. juni 2001 (endringsdirektiv til arbeidsutstyrsdirektivet).

389 L 0656 Rådsdirektiv 98/656/EEC av 30. november 1989 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakerenes bruk av personlig verneutstyr i arbeidet.

390 L 0269 Rådsdirektiv 90/269/EEC av 29. mai 1990 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med manuell håndtering av tunge gjenstander som særlig kan føre til ryggskader hos arbeidstakerne.

390 L 0270 Rådsdirektiv 90/270/EEC av 29. mai 1990 om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermer.

390 L 0394 Rådsdirektiv 90/394/EEC av 28. juni 1990 om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftfremkallende stoffer i arbeidet (kreftdirektivet).

397 L 0042 Rådsdirektiv 97/42/EC av 27. juni 1997 (endringsdirektiv til kreftdirektivet).

399 L 0038 Rådsdirektiv 99/38/EC av 29. april 1999 (endringsdirektiv til kreftdirektivet).

32000 L 0054 Parlament og rådsdirektiv 2000/54/EC av 18. september 2000 om vern av arbeidstakere mot fare for å være utsatt for biologiske agenser i arbeidet.

391 L 0383 Rådsdirektiv 92/29/EEC av 25. juni 1991 om utfylling av de tiltak som forbedrer sikkerheten og helsen på arbeidsplassen for arbeidstakere som har et tidsbegrenset eller midlertidig arbeidsforhold.

392 L 0029 Rådsdirektiv 92/29/EEC av 31. mars 1992 om minimumskrav til sikkerhet og helse for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer.

392 L 0057 Rådsdirektiv 92/57/EEC av 22. juni 1992 om gjennomføring av minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile byggeplasser.

392 L 0058 Rådsdirektiv 92/58/EEC av 24. juni 1992 om minimumskrav til sikkerhets- og /eller helseskilting på arbeidsplassen.

392 L 0085 Rådsdirektiv 92/85/EEC av 19. oktober 1992 om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer.

392 L 0091 Rådsdirektiv 92/91/EEC av 3. november 1992 om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri.

392 L 0104 Rådsdirektiv 92/104/EEC av 3. desember 1992 om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord.

393 L 0103 Rådsdirektiv 93/103/EC av 23. november 1998 om minimumskrav til sikkerhet og helse ved arbeid om bord på fiskefartøyer.

398 L 0024 Rådsdirektiv 98/24/EC av 7. april 1998 om vern av arbeidstakerne fra farene forbundet med å være utsatt for kjemiske agenser i arbeidet.

399 L 0092 Parlament og rådsdirektiv 199/92/EC om minimumskrav til sikkerhet og helse for arbeid i potensielt eksplosive atmosfærer (omgivelser).

32000 L 039 Kommisjonsdirektiv 2000/39/EC av 8. juni 2000 om fastsetting av en første liste over rettledende grenseverdier for eksponering i arbeidet ved implementering av Rådsdirektiv 98/24/EC om vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse mot faren knyttet til å være utsatt for kjemiske agenser i arbeidet.

32002 L 0044 Parlament og rådsdirektiv 2002/44/EC om minimumskrav til sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko pga. fysiske agenser i arbeidet (vibrasjoner).

32003 L 0010 Parlament og rådsdirektiv 2003/10/EC av 6. februar 2003 om minimumskrav til sikkerhet og helse for arbeidstakere som utsettes for risiko pga. fysiske agenser i arbeidet (støy).

Til dokumentets forside