NOU 2004: 5

Arbeidslivslovutvalget— Et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst

Til innholdsfortegnelse

2 Referanser

Andersen, Lars Svenning: Lønmodtagernes retsstilling ved virksomhetsoverdragelse med kommentarer 3. utg. 1996

Andersen, L.: «Sykefraværsprosjektet 1991–1993», SINTEF IFIM 1994

Andreassen, Jorun og Folkenborg, Kari: Vi vil! Slipp oss til! Fafo-rapport 381

Arnesen, Per Christian: Tjenestemenns adgang til å offentliggjøre kritikkverdige forhold i forvaltningen, Institutt for offentlig retts skriftserie

Aronsson, Gunnar, Gustafson, Klas och Dallner, Margareta: «Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett sentrum-periferiperspektiv.» I serien Arbete och Hälsa 2000: 09. Stockholm: Arbeidslivsinstituttet;

Aronsson, Gunnar: « Hälsoaspekter på tidsbegränsade anställningar».

Bergqvist, Olof, Lunning, Lars og Toijer, Gudmund: Kommentarutgave til medbästammendelagen, annet opplag Publica forlag.

Brage, S. Nygård, JF og Tellnes, G: «Langtidssykmeldinger i Norge 1989–94.» Rapport 98:3. Seksjon for trygdemedisin, 1997.

Bye, E., Bakke, J.V. og Grov, T.R.: «Kjemisk-fysiske forhold i arbeid av betydning for helse, Kunnskapsmangler og forskningsbehov»; Statens arbeidsmiljøinstitutt, Direktoratet for arbeidstilsynet, Oslo, okt. 1998.

Dege, Jan T.: Arbeidsgivers styringsrett (1977)

Dølvik, Jon Erik: «Fleksibilitet og arbeidslivsregulering – Et overblikk over europeiske utviklingstrekk og EUs regime for arbeidslivspolitikk» Fafo-notat 1999: 11

ECON og Agenda: «Nye organisasjons- og eieformer i kommuner og fylkeskommuner» 2000

Enehaug: «Offentlig oppgaveutsetting, fleksibilitet og utstøting», AFI-notat 9/2000

Engelstad, F., Storvik, A.E., Svalund, J. og Hagen, I.M.::«Makt og demokrati i arbeidslivet.» Oslo: Gyldendal Akademiske (Makt- og demokratiutredningen) 2003

Ernst & Young: «Utfordringsrett etter dansk lest – konsekvenser for økonomistyring i norske kommuner» 2003

Evju, Stein: Endring av tjenestepensjon mv., i Bråthen og Gjems-Onstad (red): Moderne forretningsjus, Oslo, Gyldendal 2001

Evju, Stein: «Arbeidsrettslige emner» 1979

Fanebust: Oppsigelse i arbeidsforhold (2000)

Fougner, Jan: Arbeidsavtalen – utvalgte emner, 1999

Fougner, Holo og Friberg kommentarutgave til arbeidsmiljøloven 8. utgave 2003

Gooderham, Paul og Nordhaug, Odd: Supplement til forskningsrapporten «Strategier for menneskelige ressurser» Bergen, 3. oktober 2002

Grimsmo, Asbjørn: Norsk arbeidsliv i en endringstid En rapport fra Statistisk sentralbyrås Arbeidslivsundersøkelse 1989 og 1993 AFI 1996.

Grimsmo, Asbjørn: «Lærernes arbeidsmiljø 2000» AFI-notat 7:2001

Grimsmo og Hilsen: «Arbeidsmiljø og omstilling,» Arbeidsforskningsinstituttet 2000

Gravseth, Hans Magne: Rapport om arbeidsulykker i Oslo 2001

Holter, Øystein G., Karlsen, Beate og Salomon, Robert: «Omstillinger i arbeidslivet» AFIs skriftserie nr. 3 1998. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av YS

Jakhelln, Henning: «Oversikt over arbeidsretten» 1996

Kjønstad, Asbjørn (red.): «Folketrygdloven med kommentarer» 1998

Klingsten, Mette: Ansættelsesretlige aspekter af virksomhedsoverdragelse, København 2002

Knardahl, Stein: «Arbeid og helse: Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og stress i arbeidslivet». Notat for Arbeidslivslovsutvalget 30.04.03 Arbeidsfysiologisk seksjon, Statens arbeidsmiljøinstitutt og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Kristiansen, Jens: «Arbejdsretlig lærebog», København 1999

Krokstad, S., Johnsen, R. og Westin, S.: «Medisinske og ikke-medisinske risikofaktorer for uførepensjon». Tidsskrift for den Norske Lægeforening 2002

Lie, Bjørnstad og Jacobsen 2001: God BHT. Et verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenester i Norge. STAMI-rapport nr. 2 – 2001

Lie mfl.: Evaluering av verne- og helsepersonale i virksomhetene, Rogalandsforskning 1999 (RF-1999/007)

Lavik, Randi: «Døgnåpen handel – konsekvenser for de ansatte. En arbeidsmiljøundersøkelse.» SIFO-rapport 3:1998

Levin, Henrik: «Arbetslöshet, tillfälliga anställningar och rörligehet på arbetsmarknaden i 1900-talets Sverige». Institutet för Social Forskning 1998

Longva, Frode: «Atypiske kontrakter – en kontrakt på noe mer?» Arbeidsnotat Fafo 2002

Lunde, Åsmund: «Voksne i arbeid – Fra avvikling til utvikling» (2000)

Lunning, Lars og Toijer, Gudmund: Kommentarutgave til anställningsskyddslagen av åttende opplag Norstedts juridik.

Melsom, Nina: «Ny lov om personopplysninger – noen arbeidsrettslige problemstillinger». Tidsskrift for forretningsjus nr. 4 2001.

Moland, Leif E. og Gautum, Heidi: «Deltid: Bidrag eller hemsko for fornyelse av pleie og omsorgssektoren?»

Nader, Ralph, Petkas, Peter J. og Blackwell, Kate: «Whistle-Blowing, New York, 1972

Nergaard, Kristine: «Sluttrapporten fra prosjektet atypisk arbeid». Fafo 2004.

Nergaard, Kristine og Stokke, Torgeir Aarvaag: «Midlertidig ansettelser i norsk arbeidsliv. Hvor mange, hvem, hvor og hvorfor.» Fafo-rapport 198 1996

Nergaard, Kristine: «Arbeidsforhold i gråsonen mellom lønnstaker og selvstendig» En gjennomgang av arbeidskraftsundersøkelsene, offentlig strukturstatikk mv. Fafo 2001

Nielsen, Ruth: «European Labour Law», 2000

Nielsen, Ruth: «Persondata og arbejdsgiverens ledelsesret», i Juridisk Institut, Julebog 2000, København 2000

Norsk institutt for by- og regionforskning og Rogalandsforskning: «Flat struktur og resultatenheter. Utfordringer for kommunal ledelse». 2003

Odin, Kjetil Johnsen, Dreyer Kompetanse AS og Gilje, Knut Oscar, S&J Informasjon as.:«En kartlegging og vurdering av opplæringstilbud innen helse, miljø og sikkerhet» Sluttrapport, juni 2002. Gjennomført for AAD og Arbeidslivslovutvalget.

Olsen, Karen M. og Torp, Hege (red): «Fleksibilitet i norsk Arbeidsliv» ISF Rapport 98–2

Olsen, Torunn: «Arbeidskraftsreserven blant deltidsansatte. Arbeidskraftsreserven blant deltidsansatte sykepleiere og hjelpepleiere i sykehussektoren», Agderforskning FoU-rapport nr. 3/2002

PriceWaterhouseCoopers: «Når brukerbehov utløser penger – en vurdering av modeller for innsatsstyrt finansiering» 2003.

Rikstrygdeverket: Basisrapport 2001. Sammendrag. Rapport 02/2002.

Rikstrygdeverket: «Yrkesspesifikk uførepensjonering i Norge i 1993.» Rapport 01/95.

Rognstad mfl.: Modeller for framtidens bedriftshelsetjeneste, Det Norske Veritas, DNV Consulting 2002

Rognstad: Status for utbygging av bedriftshelsetjenesten i Norge, SINTEF Anvendt økonomi, 1994

Rønning, Elisabeth: «Jakten på den moderne arbeider» SSB Samfunnsspeilet nr. 4–5, 2002

Schartum, Dag Wiese: «Lov om behandling av personopplysninger» Lov og rett nr. 4 2000.

Skaar, Solveig Gaupseth, Dahl, Thomas og Torvatn, Hans: «Bærer arbeidet frukter – en evaluering av systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter.» SINTEF 1999. Sklet, Snorre: «Kostnader ved ulykker i norsk næringsliv – En sammenligningsstudie» SINTEF-rapport STF75 A93028

Solem, Per Erik; For gammel? Kunnskapsstatus om aldring, arbeid og pensjonering, NOVA-rapport 4/01

Statens arbeidsmiljøinstitutt og Arbeidstilsynet: «Kjemisk-fysiske forhold av betydning for helse» 1998.

STAMI: «Arbeidsliv og helse – status og utviklingstrekk i Norge mot år 2005» Redaktør Erik Bye, 1999

Statskonsult: «Statlige omorganiseringer og fornyelse av offentlig sektor – utviklingstrekk og utfordringer» Rapport 2001: 16

Statskonsult: Helt, stykkevis og delt? – Lov- og forvaltningsstruktur på helse-, miljø- og sikkerhetsområdet. Rapport 1999: 2

Stokke, Evju og Frøland: «Det kollektive arbeidslivet» Universitetsforlaget 2003

Stueland, Einar: Overdragelse av virksomhet, artikkel til Nordisk Juristmøte Oslo august 1995.

Sørensen, Bjørg Åse: «Små virksomheter – VHP; bedre samspill», InterConsult Group 2000

Thorkildsen, Tarjei: Arbeidsrettsrådet om enkelte spørsmål vedrørende organisasjonsmønsteret i norsk arbeidsliv, tariffavtalesystemet, tariffavtalers ufravikelighet og fredsplikt, vedlegg i NOU 1996: 14.

Telemarksforskning-Bø: «Utfordringsrett – konsekvenser for lokalpolitisk styring og administrativ ledelse» 2003

Tellnes, G., Bruusgaard, D. og Sandvik, L.: «Occupational factors in sickness certification.» Scand J Prim Health Care 1990: 8

Torp mfl.: Hvilken betydning har systematisk HMS-arbeid for arbeidstakernes arbeidsmiljø, atferd og helse?, Universitetet i Bergen, Seksjon for samfunnsmedisin, Rapport nr. 1/2000.

Torvatn, Hans: «Arbeidsmiljø og arbeidstilsyn gjennom 90-årene», Se SINTEF Teknologiledelse rapport 2001

Torvatn og Molden: «HMS-tilstanden i Norge i 2001», SINTEF, Ny praksis 2001

Werlauf, Erik, om «Medarbejderrepræsentation i nordiske virksomheders bestyrelser, særligt efter grænseoverskridende overtagelse og fusion» rapport til Nordisk Råd 2002

Wikman, Anders: «Temporära kontrakt och inlåsnnigseffekter.» Arbetslivsinstitutet, Stockholm 2002

Wikman, Anders, Andersson, Alf og Bastin, Madelene: «Nye relationer i arbetslivet – en rapport om tendenser mot flexibla marknadsrelationer i stället för permanenta anställningsrelationer.» Statistiska Sentralbyrån. 1998

Åkerstedt, Torbjörn: «Vaken på udda tider» – Rådet for arbetslivsforskning, Uppsala, Sverige 1995.

Åkerstedt, Torbjörn: «Arbetstider, hälse och säkerhet – en sammenställning av aktuell forskning, Institutet för psykosocial medicin, nr. 299, Stockholm, Sverige 2001

European Commission: «New forms of work organisation and productivity» 1999

European Commission: «Employment in Europe 2001»

European Commission: «Employment in Europe 2002»

European Commission – Directorate-General for economic and financial affairs. Economic papers nr. 186 Juli 2003

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2002): «Employment status and working conditions.»

European fundation for the improvment of living and working conditions: The Third European survey on working conditions 2000

European fundation for the improvment of living and working conditions: «Working time preferences at different phases of life.» 2001

Eurostat: Labour Force Survey 2002

Hovedavtalen LO – NHO (2002–2005)

NOU 1992: 20: «Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle»

NOU 1993: 12: «Tid for barna»

NOU 1996: 6: «Arbeidstakeres stilling i konsernforhold mv.»

NOU 1999: 34: «Nytt Millennium – nytt arbeidsliv?»

NOU 2000: 27: «Sykefravær og uførepensjonering – Et inkluderende arbeidsliv» (Sandmanutvalgets innstilling).

NOU 2000: 28: «Tjenestepensjon etter skifte av arbeidsgiver og strukturendringer i offentlig sektor»

NOU 2001: 4» «Helseopplysninger i arbeidslivet»

NOU 2001: 14: «Vårens vakreste eventyr …?

NOU 2002: 12: «Rettslig vern mot etnisk diskriminering»

NOU 2003: 2: «Skjerpet vern mot diskriminering i arbeidslivet»

NOU 2003: 11: «Konkurranse i kollektiv livsforsikring»

NOU 2003: 13: «Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs.»

NOU 2003: 15: «Fra bot til bedring»

NOU 2003: 20: «Etter inntektsoppgjørene 2003»

NOU 2004: 1: «Modernisert trygd»

OECD: Employment Outlook 1999

OECD: Employment Outlook 2002

OECD: Employment Outlook 2003

Ot.prp. nr. 31 for 1935: Arbeidervernloven

Ot.prp. nr. 104 for 1947: Den gamle ferieloven

Ot.prp. nr. 3 (1975–76): Arbeidsmiljøloven

Ot.prp. nr. 41 (1975–76): Om arbeidstid, oppsigelsesvern, arbeidstilsyn mv. i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø

Ot.prp. nr. 54 (1986–87): Ferieloven

Ot.prp. nr. 13 (1998–99): Om lov om helsepersonell

Ot.prp. nr. 47 (1998–99): Lov om foretakspensjon

Ot.prp. nr. 70 (1998–1999): Om lov om endringer i lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting

Ot.prp. nr. 92 (1998–99): Om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Ot.prp. nr. 13 (1999–2000): Om lov om endringar i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler mv. (allmenngjøringsloven)

Ot.prp. nr. 67 (1999–2000): Om endringer i åtte lover på HMS-området

Ot.prp. nr. 29 (2001–02): Om lov om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.)

Ot.prp. nr. 40 (2001–2002): Om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler

Ot.prp. nr. 64 (2001–2002): Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (informasjon om ledige stillinger)

Ot.prp. nr. 18 (2002–2003) (tilrettelegging for og oppfølging av sykemeldte mv.)

Ot.prp. nr. 56 (2002–2003): Om lov om endringer i folketrygdloven

Ot.prp. nr. 104 (2002–2003): Om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (likebehandling i arbeidslivet) m.m.

SOU 2002: 58: Tid – för arbete och ledighet

SOU 2003: 54: Semesterlagen och övriga ledighetslagar

SOU 2002: 18: Personlig integritet i arbetslivet

St.meld. nr. 17 (2002–2003) «Om statlige tilsyn»

St.meld. nr. 21 (1999–2000) «Menneskeverd i sentrum.»

Ds 2002: 56: Hållfast arbetsrätt – för et foranderlig arbetsliv.

Til dokumentets forside