NOU 2005: 19

Lov om DNA-register til bruk i strafferettspleien

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Ved kongelig resolusjon av 2. juli 2004 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere endringer i reglene om det sentrale registeret over DNA-profiler. Utvalget skulle bl.a. vurdere om det var behov for å utvide adgangen til å innhente DNA-prøver slik at den ble den samme som for fingeravtrykk. Videre skulle utvalget vurdere om adgangen til å registrere DNA-profiler burde utvides, samt reglene om søk i registeret. I utredningen foreslås det at reglene om DNA-registeret blir vedtatt i en egen lov. Et samlet utvalg kan ikke se at personvernhensyn i avgjørende grad er til hinder for å utvide adgangen til å registrere personer i DNA-registeret. Det er imidlertid uenighet om hvor den nedre grensen for registrering bør gå. Flertallet mener at det bør være tilstrekkelig at det er ilagt en strafferettslig reaksjon for en handling som kan medføre frihetsstraff, mens mindretallet mener at grensen bør gå ved handlinger som kan medføre seks måneders fengsel.For øvrig foreslås det at en rekke av reglene som i dag er inntatt i påtaleinstruksen for så vidt gjelder søk mv., inntas i den nye loven om DNA-register. Flertallet foreslår at det gis adgang til å oppbevare biologisk materiale som har vært benyttet for å fremstille DNA-profilen.

Bergen/Oslo, 23. november 2005

Asbjørn Strandbakken

Vigleik Antun

Georg Apenes

Ingunn Fossgard

Mette Yvonne Larsen

Jan-Inge Raanes

Til dokumentets forside