NOU 2008: 7

Kulturmomsutvalget— Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 1. desember 2006 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere merverdiavgiftsregelverket på kultur- og idrettsområdet, herunder frivillig sektor. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 26. februar 2008

Arild Hervik

leder

Ann Lisbet Brathaug Birgitte Brekke Marianne Brockmann Bugge

Randi G. Hjelm-Hansen Turid Hundstad Tor Lande

Grete Ness Trond Okkelmo Børre Rognlien

Erik Mæhlen Larsen

sekretariatsleder

Arnt Hermansen

Geir Mo Johansen

Inger Lande

Fredrik Mohn Lian

Jarle Nordal

Grace Vasquez

Til dokumentets forside