Forsiden

NOU 2009: 09

Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner— Særskilt oppnevnte offentlige kommisjoner

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Granskingskommisjonsutvalget ble opprettet ved kongelig resolusjon 4. mai 2007. Etter mandatet skal utvalget foreta en generell og prinsipiell vurdering av granskingskommisjoners sammensetning, oppgaver, rettslige status og saksbehandling (herunder offentlighetsspørsmål) Utvalget legger med dette frem sin utredning med utkast til lov om offentlige undersøkelseskommisjoner. Utvalgets utredning er enstemmig.

Oslo, 4. mai 2009

Arild Eidesen

Marit Arnstad

Brit Denstad

Aanund Hylland

Edith Irgens

Harald Stabell

Kristian Dahle Trygstad

Til dokumentets forside