NOU 2011: 13

Juryutvalget— Når sant skal skrives

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

Kongen i statsråd oppnevnte den 21. mai 2010 et utvalg for å vurdere lekdommerinnslaget når de alvorligste straffesakene behandles i lagmannsretten og enkelte andre spørsmål. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 17. juni 2011

Per J. Jordal

leder

John Christian Elden

Ragnhild Hennum

Helge Leikvik

Stina Sveier Nielsen

Dag Bugge Nordén

Eitya Rehman

Inge Ryan

Mona Røkke

Asbjørn Strandbakken

Anders Løvlie

Til dokumentets forside