NOU 2011: 17

Når sant skal sies om pårørendeomsorg— Fra usynlig til verdsatt og inkludert

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Alsnæs, K (2000): Historien om Norge. Femti rike år. Bind V. Oslo: Gyldendal.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (2006): Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering.

Barstad, A. (1997): Frihetens århundre? Levekår i Norge i et 100 års perspektiv. SSB– notat 97:11 Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Barne- og likestillingsdepartementet (2009): Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering 2009 – 2012.

Bergljot Baklien, Anne Lise Ellingsæter & L. Gulbrandsen (2001): Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn, Oslo.

Blom, S. (2008): Innvandreres helse 2005/2006. Oslo-Kongsvinger: SSB rapport 2008/35.

Brevik, I. & L. Schmidt (2005): Slik vil eldre bo. En undersøkelse av framtidige eldres boligpreferanser. Oslo: NIBR. Rapport 2005:17

Brevik, I. (2010): De nye hjemmetjenestene – langt mer enn bare eldreomsorg. Utvikling og status i yngres bruk av hjemmebaserte tjenester 1989 – 2007. Oslo: Norsk institutt for by – og regionsforskning. NIBR-rapport 2010:17.

Brekke, K. A., S. Kverndokk og K. Nyborg (2003): An economic model of moral motivation, Journal of Public Economics, 87(9 – 10): 1967 – 1983.

Bungum, B. (2008): Barndommens tid og foreldres arbeidsliv. Doktorgradsavhandling, NTNU

Colombo, F., A. Llena-Nozal, J. Mercier og F. Tjadens (2011): Help wanted? Providing and paying for long-term care, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.

Daatland, S. O. (1983): Care systems. Ageing and Society, 3:1 – 21

Daatland, S. O. (1990): Søkelys på eldreomsorgen: tilgang til tjenester og bruk av ressurser – før, nå og fremover. NGI – rapport 4:90. Oslo: Norsk Gerontologisk Institutt.

Daatland, S. O. (1993): Hva mener folk om eldreomsorgen? Aldring og eldre 1:2 – 10.

Daatland, S.O. (1997): Family solidarity, popular opinion and the elderly. Ageing International.

Daatland, S. O (2004): Familie, velferdsstat og aldring. Familiesolidaritet i et europeisk perspektiv. NOVA rapport 7/2004.

Daatland, S. O., M. Veenstra & I. A. Lima (2010): Norwegian sandwiches. On the prevalence and consequences of family and work role squeezes over the life course. European Journal of Ageing, 7:271 – 281.

Daugstad, G. (2006): Omfang og bruk av kontantstøtte blant barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Statistisk sentralbyrå, 2006/26.

Ellingsæter, A. L. & A. Leira red. (2004): Velferdsstaten og familien. Oslo: Gyldendal Akademisk

Esping Andersen, G. (2002): Why we need a New Welfare State. Oxford: Oxford University.

Eriksen, J. (2003): Public Payment for Informal Care of Disabled Children. Some dilemmas of the Norwegian welfare state. European Societies, 4, 445 – 463.

Eriksen, J. & Andersen, T. (2006): Omsorgslønn til foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne. I: O.P. Askheim, T. Andersen & J. Eriksen (red): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk, 94 – 116.

Eriksen, J., Andersen, T. og Askheim, O.P. (2003): Omsorgslønn til familier med funksjonshemmede barn. Lønn, påskjønnelse eller avlat.Oslo/Lillehammer, NOVA/ Østlandsforskning, NOVA-rapport 11/03.

Farstad, G. R. (2004): Innvandrerkvinner i Groruddalen – mellom idealer for modernitet og tradisjon. NOVA -rapport 17/04.

Fevang, E., S. Kverndokk og K. Røed (2010): Labor supply in the terminal stages of lone parents’ lives, omarbeidet versjon av Working Paper no. 2008:8, HERO- Helseøkonomiprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Forssell, E. (2010): Anhörigomsorg i migrantfamilier. I Torres, S. & Magnusson, F. (red.): «Innvandrarskap, äldrevård och omsorg». Gleerups Forlag, s. 93–105.

Finnvold, J. E. (2011a): Kommunanes bruk av omsorgslønn 2010 – oppdrag for Kaasa-utvalet /Helsedirektoratet, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Finnvold, J. E. (2011b): Yrkesdeltaking og erfaringar med kommunale støtteordningar og hjelpetilbod hos mødrer med funksjonshemma barn – oppdrag for Kaasa-utvalet /Helsedirektoratet, NOVA – Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Frey, B. S. (1997): Not Just for the Money. An Economic Theory of Personal Motivation. Edward Elgar, Cheltenham, UK.

Gauten H. (2003): Økt individualisering og omsorgsrelasjoner i familien. Doktoravhandling i sosiologi, Universitetet i Oslo.

Gautun H. (2007): Hvordan gjøre det lettere for seniorene å kombinere jobb med omsorg for gamle foreldre? Søkelys på arbeidslivet 1/2007.

Gautun, H. & G. Hernes (2006): «Bestemor mellom jobb og oldemor? Aldring og Livsløp, 4.

Gautun, H. (2008): Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre – den nye tidsklemma. Delrapport 2 Liv og arbeid – mulighetenes arbeidsliv for alle? Et prosjekt om forutsetningene for et bedre og lengre yrkesliv. Fafo – rapport 2008:40

Gautun, H. (2009): Hvordan gjøre det lettere å kombinere jobb og omsorg for gamle foreldre. Tidsskrift for Psykisk helsearbeid, 6, 2, s.110 – 119.

Gautun, H. & K. Hagen (2010): How do middle- age employees combine work with caring for elderly parents? Community Work & Family, 13:4, November 2010: 393 – 411.

Gautun, H. H. Lurås & A. Werner, Care challenges for next of kin of chronically ill lung patients. Results from a questionnaire survey. Til vurdering i tidsskriftet Scandinavian Journal of Public Health.

Gautun, H & Å. Hermansen (2011): Eldreomsorg under press- kommunenes helse- og omsorgstilbud til pleietrengende eldre. Fafo- rapport april 2011.

Gneezy, U. og A. Rustichini (2000): A Fine is a Price, The Journal of Legal Studies, 29(31), part 1, 1 – 17.

Gulbrandsen T. & R. Steen Jensen (2009): Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang. ISF Rapport 2009:13. Institutt for Samfunnsforskning.

Grut, L. (2007): Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001 – 2006. m.fl. Oslo: Dokumentasjonssenterets skriftserie 01/07.

Hakin, C. (2011): Feminist Myths and Magic Medicine. Rapport. London School of Economics

Hellevik, T. (2000): Kontantstøtten: Flere småbarnsmødre har blitt deltidsarbeidere, Samfunnspelet, nr. 5, Statistisk sentralbyrå.

Health and Ageing N 21/ October 2009

Helsedirektoratet 09/2005 revidert 08/2008: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?

Helsedirektoratet (2009): Migrasjon og helse. Utfordringer og utviklingstrekk.

Helsedirektoratet (2010) Folkehelsearbeidet – veien til god helse for alle

Helsedirektoratet 2010: Prioriteringer i pleie- og omsorgstjenesten de siste 20 år,

Helse og omsorgsdepartementet, Rundskriv, 11.07.1986: Omsorgslønn Rundskriv 1 – 42/98, Tillegg til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester

Helse og omsorgsdepartementet (2010): Forskrift om verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Hippe J.M. & A.W. Pedersen (1992): Når jobben betaler. En analyse av vedferdsodninger i arbeidsmarkedet, Fafo-rapport nr. 136.

Ingebretsen, R (2007): Flerkulturell omsorg – til hvem og hvordan? Aldring og Livsløp, 24, 3, 18 – 23.

Ingebretsen, R (2009): Familien tar seg vel av «dem» – eller? Tidsskrift for Psykisk helsearbeid, 6, 2, s. 129 – 141.

Ingebretsen, R (2010a): Erfaringer med omsorgstjenester for eldre innvandrere. Brukeres, pårørendes og ansattes perspektiver. NOVA – rapport 11/2010.

Ingebretsen, R. (2010b): Omsorg for eldre innvandrere. Samlede prosjekterfaringer. NOVA -rapport 15/2010.

Ingebretsen, R (2010c): Mångfald och individualitet i omsorgen om äldre invandrare i Norge. I Torres, S. & Magnusson, F. (red.): Innvandrarskap, äldrevård och omsorg. Gleerups Forlag, s. 129 – 149.

Ingebretsen, R & Nergård, T.B. (2007): Eldre med innvandrerbakgrunn. Tilpasning av pleie- og omsorgstilbudet. NOVA-rapport 13/07.

Ingebretsen, R & Romøren, T-I. (2005): Omsorgstjenester med mangfold. NOVA-rapport 9/05.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2006): Offentlige tjenester for alle? Gjennomgang av minoritetsperspektivet i 10 statlige etater. IMDI Rapport 7/2006.

Isaksen, L. W (1999): Den ubehagelige kroppsligheten. I Christensen, K. og Syltevik, L. J. (red): Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. Bergen. Fagbokforlaget

Jareg, K. & Pettersen, Z. (2006): Tolk og tolkebruker – to sider av samme sak. Bergen/Oslo: Fagbokforlaget/ NAKMI.

Kavli, H. C. (2001): En dråpe, men i hvilket hav? Kontantstøttens konsekvenser for barnehagebruk blant etniske minoriteter, FAFO – rapport nr. 349.

Kavli H.C. & Nadim, M. (2009): Familiepraksis og likestilling i innvandrede familier. Fafo-rapport 2009:39.

Kloster, E, Lidèn, H. Lorentzen, H. R_2003_4. ISF Rapport (2003:004) Oslo: Institutt for samfunnsforskning (2003): Frivillighetssentralen, resultater, erfaringer, forandringer 1993 – 2003.

Kvamme, Ingunn og Eklund Nielsen, Ann Christin: Prosjektrapport nr. 01/2011: Hjelper selvhjelp? En prosessevaluering av prosjektet «Selvhjelp og individuell plan i psykisk helsefremmende arbeid»

Kumar, B. N. et al. (2008): The Oslo Immigrant Health Profile. Folkehelseinstituttet rapport 2008:7.

Laberg T, Aspelund H, Thygesen H. Smarthusteknologi – planlegging og drift i kommunale tjenester. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet, Deltasenteret; 2004.

Lingsom, S. (1997): The substitution issue. Care policies and their consequences for family care. NOVA- rapport 97:6 Oslo: Norsk Institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring.

Lorentzen, Håkon (2010): Frivillighetssentralen mellom stat, kommune og sivilsamfunn, ISF rapport 2010: 013), Institutt for samfunnsforskning

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. LOV 2005 – 06 – 17 nr 62

Lov om ferie LOV 1988 – 04 – 29 nr 21

Lov om folketrygd LOV 1997 – 02 – 28 nr 19

Lov om kommunale helse og omsorgstjenester 2011

Lov om bruker og pasientrettigheter 2011

Lundeby, H. & Tøssebro, J. (2006): Kampen og tilfredsheten – om tjenester for familier med barn med funksjonsnedsettelser. I: O.P. Askheim, T. Andersen & J. Eriksen (red): Sosiale tjenester for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Gyldendal Akademisk, 27 – 46.

Lundeby, H. & J. Tøssebro, (2009): Livsløp i familier med funksjonshemmete barn: samlivsstatus, yrkesaktivitet og tilgang til offentlig hjelp. I Funksjonshemming: politikk, hverdagsliv og arbeidsliv / Jan Tøssebro (red.)

Moen, B. (2003): Usynlige eldre. Tiltak for mennesker med funksjonshemming fra minoritetsetnisk gruppe. Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens. Rapport fra Funksjonshemning og aldring.

Moen, B. (2009): Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i transnasjonale familier. NOVA-rapport 13/09.

Moen, B. (2011): «Det står i Koranen»: Familieforpliktelser overfor eldre i pakistanske familier. Norsk Antropologisk Tidsskrift, 22, 1, 37 – 48.

NAV.no

Nergård, T.B. (2008): Eldre innvandreres bruk av pleie- og omsorgstjenester. NOVA-rapport l0/08.

Nergård, T.B. (2009): Mangfoldig omsorg. Tre innvandrergrupperforteller om sine forventninger til alderdommen. NOVA- rapport 16/09.

NOU 2011:11, Innovasjon i omsorg. Utredning avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 16. juni 2011.

NOU 2011:14, Bedre integrering. Mål, strategier, tiltak. Utredning avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 14. juni 2011.

Nordtug, B. (2011): Caring burden of cohabitants living with partners suffering from chronic obstructive pulmonary disease or dementia, Doctoral thesis at NTNU, 2011:150.

Rønsen M. (2001): Market Work, Childcare and the Division of Household Labour, Reports 2001/3, Oslo: Statistics Norway.

Rønsen, M. (2009): Long-term Effects of Cash for Childcare on Mothers’ Labour Supply, Labour, 23(3): 507 – 533.

Romøren, T. I. (2001): Metusalems søsken. Forløp av funksjonstap, familieomsorg og tjenestebruk i høy alder. Dr. grads avhandling, Institute of General Practice and Community Medicine, University of Oslo.

Romøren, T. I. (2007): Kommunale hjemmetjenester – fra eldreomsorg til «yngreomsorg»? Aldring og livsløp 1:2 – 10.

Rønning, R. T. Schanke & V. Johansen (2009): Frivillighetens muligheter i eldreomsorg. Nr 11. 2009.

Sand, A. B. (2010): Anhøriga som kombinerar forvarsarbete och anhorigomsorg. Nationalt kompetenscentrum Anhoriga. Kunnskapsoversikt 2010:1.

Schøne P. (2004): Labour Supply Effects of a Cash-for-care Subsidy, Journal of Population Economics 17: 703–727.

Seip, A.S. (1994): Veiene til velferdsstaten. Norsk sosialpolitikk 1920 – 75. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

SINTEF A 11960 Delrapport Evaluering av IA-avtalen Litteratur og tidligere forskning Jan-W Lippestad, SINTEF Helsetjenesteforskning august 2009

Skollerud, K. (2003): Bruk av omsorgslønn i kommunene. Upublisert notat NOVA

Skrede, K. (1986): Gifte kvinner i arbeidslivet. Kapittel 5 i Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Social- och hälsovårdsministeriet (2006): Stödet for närståendevård – Handbok för kommunala beslutsfattare, Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2005:31, Helsingsfors

Sosialt Utsyn (2000): Oslo: Statistisk Sentralbyrå.

Sosial- og helsedirektoratet (2003): Kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3. april 2003 nr. 450

Sosial- og helsedirektoratet (2004): Hvordan holde orden i eget hus- Internkontroll i sosial og helsetjenesten: veileder IS-1183

Statens helsetilsyn (2009): Omsorgslønnsordningen- en kunnskapsoppsummering. Internserien 7/2009

St.meld. nr. 35 (1994 – 1995): Velferdsmeldingen, Arbeidsdepartementet

St.meld. nr. 50 (1996 – 1997): Handlingsplan for eldreomsorgen, Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 45 (2002 – 2003): Betre kvalitet i dei kommunal pleie- og omsorgstenestene, Sosialdepartementet.

St.meld. nr. 28 (1999 – 2000): Innhald og kvalitet i omsorgstenestene, Sosial- og helsedepartementet.

St.meld. nr. 49 (2003 – 2004): Mangfold gjennom inkludering og deltakelse. Ansvar og frihet, Kommunal- og regionaldepartementet.

St.meld. nr. 25 (2005 – 2006): Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer, Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 39 (2006 – 2007): Frivillighet for alle, Kultur og kirkedepartementet

St.meld. nr. 47 (2008 – 2009): Samhandlingsreformen, Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet.

St.meld. nr. 9 (2008 – 2009): Perspektivmeldingen 2009, Finansdepartementet

Sørheim, T. A. (2000): Innvandrere med funksjonshemmede barn i møte med tjenesteapparatet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Szebehely, M. (2005): Anhörigas betalda och obetalda äldreomsorgsinnsatser. I Forskarrapporter till Jämtställdhetspolitiska utredningen, SOU 2005:66, Stockholm: Fritzes.

Szebehely, M. og P. Ulmanen (2008): Vård av anhöriga – ett högt pris, Välferd, 2: 12 – 14

Szebehely, M. & P. Ulmanen (2009): Att ge omsorg til gamla foraldrar och andra anhoriga: Påverkar det relationen til arbetsmarknaden? Rapport til Socialdepartementet 4 dec 2009.

Teknologirådet: Fremtidens alderdom og ny teknologi, rapport 1 / 2009

TaKT Jakten på gode løsninger – et studiehefte for dere som jobber for barn med nedsatt funksjonsevne og deres familier. 09/2007: Sosial og helsedirektoratet, Bestillingsnr IS-1493

Thorbjørnrud, E.M. & Widerøe, L.I. (2009): Omsorgslønnordningen – en oppsummering. Statens helsetilsyn Internserien 7/2009.

Tøssebro J. & H. Lundeby (2002): Statlig reform og kommunal hverdag: Utviklingshemmedes levekår 10 år etter reformen. NTNU. Trondheim.

Tøssebro, J. & Lundeby, H. (2002): Å vokse opp med funksjonshemning – de første årene. Oslo: Gyldendal Akademisk.

ÆldreSagen (2001): Nye Tider – Nye Ældre, Ældresagens Fremtidsstudie. København

Til dokumentets forside