NOU 2013: 13

Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Angrist, J. D. og Kugler, A. D. (2003) Protective or counter-productive? Labour market institutions and the effect of immigration on EU natives. The Economic Journal, 113(448): 302–331.

Arbeidstilsynet (2013) Årsrapport 2013. Trondheim.

Aukrust, O. (1977) Inflation in the Open Economy. An Norwegian Model. I: Klein, L. B. og Sâlant, W. S. red. World Wide Inflation. Theory and Recent Experience. Washington D.C., Brookings.

Aukrust, O., Holte, F. og Stoltz, G. (1966) Innstilling II fra Utredningsutvalget for inntektsoppgjørene 1966. Vedlegg til St.meld. nr. 58 for 1966–67.

Berge, C. (2011) Blir korttidsinnvandrere i Norge? Økonomiske analyser 2/2011, Statistisk sentralbyrå.

Bjørnland, H. og Thorsrud, L. A. (2013a) Bloom or Gloom: Examining the Dutch disease in a two-speed economy. Camp Working Paper Series No 6/2013, BI.

Bjørnland, H. og Thorsrud, L. A. (2013b) Kronikk i Dagens Næringsliv 5. september 2013, og intervju med Anne Kari Haug i samme avis.

Brander, A. S., Brekke, H. og Naug, B. E. (2013) Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen. Aktuell kommentar fra Norges Bank 4/2013.

Bratsberg, B. og Raaum, O. (2012) Immigration and wages: evidence from construction. The Economic Journal, 122(565): 1177–1205.

Bratsberg, B. og Raaum, O. (2013) Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår. Sammfunnsøkonomen 3:2013.

Bratsberg, B., Raaum, O., Røed, M. og Schøne, P. (2013 kommer) Immigration Wage Impact by Origin, Scandinavian Journal of Economics.

Bratsberg, B., Raaum, O. og Røed, K. (2010) When minority labor migrants meet the welfare state. Journal of Labor Economics, 28(3): 633–676.

Bratsberg, B., Raaum, O. og Røed, K. (2013 kommer) Immigrants, labor market performance, and social insurance.

Brekke, I., Røed, M. og Schøne, P. (2013) Påvirker innvandring investeringen i utdanning? Søkelys på arbeidslivet, nr.3 2013.

Brunborg, H. og Texmon, I. (2011) Befolkningsframskrivning 2011–2100: Modell og forutsetninger. Økonomiske analyser 4/2011, Statistisk sentralbyrå

Calmfors L. og Driffill J. (1988) Bargaining structure, corporatism, and macroeconomic performance. Economic Policy, No. 6, 1988.

Calmfors, L., Booth, A., Burda, M., Checchi, D., Naylor, R. og Visser, J. (2001) The future of collective bargaining in Europe. I: Boeri, T., Brugiavini, A. and Calmfors, L. red The Role of Unions in the Twenty-First Century. Oxford, Oxford University Press.

Card, D. (2009) Immigration and Inequality. American Economic Review, 99(2): 1–21.

Cappelen, Å., Chouduhry, R. og Eika, T. (1996) Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi 1973–1993. Sosiale og økonomiske studier nr. 93, Statistisk sentralbyrå.

Cappelen, Å., Eika, T. og Prestmo, J. B. (2013) Petroleumsvirksomhetens virkning på norsk økonomi og lønnsdannelse. Framtidig nedbygging og følsomhet for oljeprissjokk. Rapporter 59/2013, Statistisk sentralbyrå.

Clar, M., Dreger, C og Ramos, R. (2007) Wage Flexibility and Labour Market Institutions: A Meta-Analysis. Discussion Paper Series IZA DP No. 2581.

D’Amuri, F. og Giovanni, P. (2011) Immigration, Jobs and Employment Protection: Evidence from Europe. NBER Working Paper No. 17139.

Dale-Olsen, H. og Misje Nilsen, K. (2009) Lønnsspredning, lederlønninger og andre topplønninger i det norske arbeidsmarkedet. IFS-rapport 2009:4.

Deloitte (2012) Kartlegging av lønnselementer hos utvalgte virksomheter organisert av Arbeidsgiverforeningen Spekter og Norsk Industri.

Dustmann, C., Fabbri, F. og Preston, I. P. (2005) The Impact of Immigration on the British Labour Market. The Economic Journal, 115(507): 324–341.

Econ Pöyry (2010) Allmenngjøring av tariffavtaler, sluttrapport. Econ-rapport nr. 2010–002.

Eichengreen, B. & Poonam, G. (2013) The real exchange rate and export growth. Are services different? Policy Research Working Paper Series 6629, The World Bank.

Eika, T., Prestmo, J. og Tveter, E. (2010a) Ringvirkninger fra petroleumsvirksomheten – Hvilke næringer leverer? Rapporter 8/2010, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T. og Martinussen, M. S. (2013) Virkninger av økt etterspørsel fra petroleumsvirksomheten og økt bruk av oljepenger 2003–2012. Rapporter 57/2013, Statistisk sentralbyrå.

Eika, T., Strøm, B. og Cappelen, Å. (2013) Konkurranseutsatte næringer i Norge. Rapporter 58/2013, Statistisk sentralbyrå.

Eldring, L. og Alsos, K. (2012) European Minimum Wage: A Nordic Outlook. Fafo-rapport 2012:16.

Eldring, L., Ødegård, A. M., Andersen, R. K., Bråten, M., Nergaard, K. og Alsos, K. (2011) Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Fafo- rapport 2011:09.

Europakommisjonen (2013) Fact finding analysis on the impact on Member States’ social security systems of the entitlements of non-active intra-EU migrants to special non-contributory cash benefits and healthcare granted on the basis of residence. European Commision, 2013.

Evju, S. (2012) Minstelønn eller allmenngjøring – eller …? Nasjonal konferanse om trepartssamarbeid og sosial dumping, Oslo 21. september 2012 [internett]. Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/pages/38028980/Notat_Stein_Evju.pdf.

Fjose, S., Gulbrandsen, M. U. & Holmen, R. B. (2013) Olje- og gassnæringens betydning for arbeidsplasser og skatt i Norge og Nord-Norge. Menon publikasjon nr 4/2013.

Friberg, J. H. og Djuve, A. B. (2013 kommer) Temporary staffing as a new migration industry in Norway – Implication for mobility and incorporation.

Friberg, J. H., Dølvik, J. E. og Eldring, L. (2013) Arbeidsmigrasjon til Norge fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat Forskningsrådet.

Friberg, J. H. og Eldring, L. (2011) Polonia i Oslo 2010. Mobilitet, arbeid og levekår blant polakker i hovedstaden. Fafo-rapport 2011:27.

Friberg, J. H. og Tyldum, G., red. (2007) Polonia i Oslo. En studie av arbeids- og levekår plant polakker i hovedstadsområdet. Fafo-rapport 2007:27.

Fæhn, T., Hagem, C., Lindholt, L.,Mæland, S. og Rosendahl, K. E. (2013) Climate policies in a fossil fuel producing country: Demand versus supply side policies. Discussion Papers No. 747, Statistisk sentralbyrå.

Fevang, E., Strøm, S. og Sæther, E. M. (2008) Er kommunesektoren og/eller staten lønnsledende? En sammenlikning av lønnsnivå for arbeidstakere i kommunal, statlig og privat sektor. Frisch-senteret Rapport 1/2008.

Glitz, J. (2012) The Labor Market Impact of Immigration: A Quasi-Experiment Exploiting Immigrant Location Rules in Germany. Journal of Labor Economics, 30(1): 175–213.

Gottfries, N. (2010) Fungerar den svenska lönebildningen? I Att skapa arbeten: löner, anställningsskydd och konkurrens Vedlegg 5–7 til Långtidsutredningen 2011, Stockholm: Fritzes. 7–120.

Grünfeld, L. A., Holmen, R. B., Wifstad, K. og Guldbrandsen, M. U. (2013) Måling av konkurranseevne i norsk industri og næringsliv ellers. Menon publikasjon nr. 24/2013. Revidert versjon 1.12.2013.

Hayter S. red (2011) The Role Of Collective Bargaining In The Global Economy Negotiating for Social Justice. Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited.

Hernes, G. (2006) Den norske mikromodellen: Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafo-notat 2006:25.

Hervik, A., Oterhals, O., Bergem, B. G. og Johannessen, G. (2009) Status for maritime næringer gjennom finanskrisen. Molde: Møreforsking Molde.

Heum, P. (2013) Vekst og internasjonalisering i norske storforetak. Arbeidsnotat nr 39/2013 fra SNF

Holden, S. (1998) Inntektspolitikken – hvordan virker den og hva kan oppnås? Finansdepartementet, Arbeidsnotat 29.

Holmøy, E. og Strøm, B. (2012) Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarier for innvandring. Rapporter 15/2012, Statistisk sentralbyrå.

Holmøy, E. og Strøm, B. (2013) Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten? Økonomiske analyser 3/2012, Statistisk sentralbyrå.

Holmøy, E. og Stølen, N. M. (2012) Økonomiske konsekvenser av innvandring – Oversikt over relevante forsknings- og utredningslitteratur. Notat, Statistisk sentralbyrå.

Huuttunen, K., Møen, J. & Salvanes, K. (2009) Bedriftsnedleggelse, omstillingsevne og regional mobilitet i norsk økonomi.

IMF (2007) World Economic Outlook 2007.

Inglehart R. og Baker W. E. (2000) Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. American Sociological Review, 65(1), s. 19–51.

Isachsen, A. J. red. (2002) Hva gjør oljepengene med oss? Cappelens forlag.

Johansen, P.R. og Eika, T. (2000) Drivkrefter bak konjunkturforløpet på 1990-tallet. Vedlegg 11 i NOU 2000: 1 (En strategi for sysselsetting og verdiskapning).

Kollektivavtal och arbetsmarknad Norden (2013) Översättning av sammanfattningen i en rapport från arbetsmarknadens parter i Island, Mai 2013 [internett]. Tilgjengelig fra: http://www.sa.is/files/Kollektivavtal %20och %20arbetsmarknad %20Norden_1615570553.pdf.

Løken, E., Stokke, T. Aa. og Nergaard, K. (2013) Labour Relations in Norway. Fafo-rapport 2013: 09.

Manacorda, M., Manning, A. og Wadsworth, J. (2012) The impact of immigration on the structure of wages: theory and evidence from Britain. Journal of European Economic Association, 10(1): 120–151.

Mehlum, H., Moene, K.O. & Torvik, R. (2006) Institutions and the Resource Curse. The Economic Journal, 116, 1–20.

Mellbye, C., Fjose, S. og Jakobsen, E. W. (2012) Internasjonalisering av offshoreleverandørindustri 2011 – øker omsetning og blir med global. Menon

Milanovic, B. (2012) Global Income Inequality by the Numbers: In History and Now -An Overview. World Bank Policy Research Working Paper 6259.

Moene, K.O. & Wallerstein, M. (1997) Pay Inequality. Journal of Labor Economics 15, 3, 403–430.

Mork, K.A. (2013) Etter oljen. Utfordringer for norsk økonomi. Working Paper Series 2/2013, BI.

Nelen, A., De Grip, A. & Fouarge, D. (2011) Is Part-Time Employment Beneficial for Firm Productivity? IZA Discussion Papers nr. 5423.

Nergaard, K. og Stokke, T. Aa. (2006) Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005. Fafo-rapport 2006:518.

Nergaard, K. og Stokke, T. Aa. (2010) Arbeidslivets organisasjoner 2008/2009. Fafo-rapport 2010:47.

Neumark, D. og Wascher, W. (2007) Minimum wages and employment. NBER Working Papers 12663, National Bureau of Economic Research, Inc.

Nordbø, E. W. (2013) Arbeidsinnvandring og lønn. Norges Bank Staff Memo 5/2013.

NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping (Holden I-utvalget).

NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr …? (Stabel-utvalget).

NOU 2003: 13 Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs (Holden II-utvalget).

NOU 2008: 6 Kjønn og lønn. Fakta, analyser og virkemidler for likelønn.

NOU 2011: 7 Velferd og migrasjon (Brochman-utvalget).

NOU 2013: 7 Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene.

Nunziata, L. (2001) Institutions and Wage Determination: A Multi-Country Approach. Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67(4), s. 435–466.

Nymoen, R. (2012) Introductory dynamic macroeconomics. Oslo, Department of Economics, University of Oslo. Paper

Nymoen, R. (2013) Skriftlig erklæring til Høyesterett. Sak 2012–1447 STX, OSV AS – Staten v/Tariffnemnda mfl.

OECD (2004) Society at a Glance 2004, OECD Publishing.

OECD (2006) Employment Outlook 2006, OECD Publishing.

OECD (2013) Economic Outlook 2013, OECD Publishing.

OECD (2012) Indicator A8 What are the earnings premiums from education? In Education at a Glance 2012: OECD Indicators, OECD Publishing.

OECD (2012a) Economic Survey Germany, OECD Publishing.

OECD (2012b) Employment Outlook 2012, OECD Publishing.

Ottaviano, G. I. P. og Peri, G. (2012) Rethinking the effect of immigration on wages. Journal of European Economic Association, 10(1): 152–197.

PROBA samfunnsanalyse (2013) Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? Rapport 2013-02.

Produktivitetskommisionen (2013a) Danmarks produktivitet – hvor er problemerne? www.produktivitetskommissionen.dk.

Produktivitetskommisionen (2013b) Produktivitet i den offentlige sektor – hvor er problemerne? www.produktivitetskommissionen.dk.

Putnam, R. D. (1995): Bowling Alone America’s Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6, 1, 65–78.

Rege, M., Telle, K. og Votruba, M. (2009) The Effect of Plant Downsizing on Disability Pension Utilization. Journal of the European Economic Association, 7, 4, 754–785.

Reiersen, J. (2012) Arbeidsgiverne og den nordiske modellen. Magma 4/2012, s. 32–41.

Rødseth A. (2000) Konkurranseutsette og skjerma næringar, vedlegg 8 i NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping.

Røed, M. og Schøne, P. (2012) Does immigration increase labour market flexibility? Labour Economics, 19(4): 527–540.

Seip, Å. A. og Stokke T. Aa. (2011) Streik ved norske sykehus. Fafo-rapport (2011:15).

Statistisk sentralbyrå (2013) Økonomisk utsyn over året 2012. Økonomiske analyser 1/2013.

St. meld. nr. 18, 2007–2008, Arbeidsinnvandring.

Stokke T. Aa. (2001) Bakgrunnsnotat til NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr …? (Stabel-utvalget).

Stokke T. Aa., Nergaard K. og Evju, S. (2013) Det kollektive arbeidslivet. Organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør. Oslo, Universitetsforlaget.

TBU (2013) Etter inntektsoppgjørene 2013. Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, juni 2013.

Toke S. A. og Tzannatos, Z. (2008) Trade unions, collective baragaining and macroeconomic performance: a review. Industrial Relations Journal, 39(4).

Trygstad S. C. og Vennesland T. E. (2012) Medbestemmelse – har eierskap betydning? FAFO-rapport 2012:58.

Visser, J. (2011) Data Base on Institutional Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts, 1960–2010 (ICTWSS), Version 3.0, May, http://www.uva-aias.net/208.

Ulstein, H., Iversen, L.M. og Grünfeld, L. (2012) Logistikknæringens samfunnsmessige betydning. Menon publikasjon nr. 3/2012.

Veland, G. og Hippe, J. M. (2013) Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet. Fafo-rapport 2013:19.

Winge, S. (2012) Arbeidsskader blant utenlandske arbeidstakere. Kompass nr. 2, 2012.

World Value Surveys (2008), Value Surveys wave 2005–2008.

Ødegård, A. M. og Andersen, R. K. (2011) Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri. Fafo-notat 2011:21.

Ødegård, A. M., Aslesen, S., Bråten, M. og Eldring, L. (2007) Fra øst uten sikring? EU-utvidelsen og HMS – konsekvenser på norske bygge- og anleggsplasser. Fafo-rapport 2007:03. Oslo: Fafo.

Til dokumentets forside