NOU 2013: 13

Lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi

Til innholdsfortegnelse

2 Tidslinje for noen viktige utviklingstrekk av betydning for lønnsdannelsen siden 1962

1962

Kontaktutvalget etablert.

1967

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble oppnevnt for første gang.

1974–78

Kombinerte inntektsoppgjør. Vedtak i Stortinget om opptrappingsplan for jordbruksinntekter som fastla at bøndene i gjennomsnitt skulle nå opp i samme lønn pr. årsverk som industriarbeidere.

1978–80

Pris- og lønnsstopp.

1981–87

Staten bidrar i disse årene med subsidier og skatteletter i inntektsoppgjørene.

1988

Innføring av AFP.

1988–90

Midlertidig lov om inntekts- og utbyttestopp for perioden 29. februar 1988 til 22. april 1988.

Lov om inntekts- og utbytteregulering for perioden 22. april 1988 til 31. mars 1989.

Lov om inntekts- og utbytteregulering for perioden 1. april 1989 til 31. mars 1990.

1992

Kleppeutvalget (NOU 1992: 26 En nasjonal strategi for økt sysselsetting i 1990-årene).

1993

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler.

1992–1997

Solidaritetsalternativet (basert på Kleppeutvalget, se bl.a. St.meld nr. 1 (1992–93), Nasjonalbudsjettet 1993 og St.meld. nr. 4 (1992–93) Langtidsprogrammet (1993–97).

1999

Utvidelse av Kontaktutvalget og TBU med YS, Akademikerne og Akademikernes Fellesorganisasjon på arbeidstakersiden og med Virke og KS på arbeidsgiversiden.

1999

Artzenutvalget (NOU 1999: 14 Forberedelse av inntektsoppgjøret 1999).

2000

Holden I-utvalget (NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping).

2001

Stabelutvalget (NOU 2001: 14 Vårens vakreste eventyr…?).

2001

Handlingsregel for budsjettpolitikken og inflasjonsmål i pengepolitikken innført.

2002

Fristilling av vel 10 pst. av stillingene i KS-området. Disse fikk forhandle lokalt uten konfliktrett. Resten av de ansatte i KS-området ble overført til et minstelønnssystem.

2002

Utvidelse av Kontaktutvalget og TBU med Unio og Arbeidsgiverforeningen Spekter som nye medlemmer.

2003

Holden II-utvalget (NOU 2003: 13 Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs).

2003

Enighet i Kontaktutvalget om at industrien samlet, dvs. inkludert funksjonærene, skal danne frontfaget.

2004

Utvidelse av TBU med Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet som statens sentrale arbeidsgiver. (Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 1. januar 2014).

2004–

Første vedtak om allmenngjøring av tariffavtaler.

Til dokumentets forside