NOU 2023: 4

Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Abelsen, Birgit, Anette Fosse, Margrete Gaski og Hilde Grimstad (2022). «Tiltak i grunnutdanningen for å sikre leger til distrikt – en systematisk oversikt», Tidsskr Nor Legeforen, 2022; 142.

Abelsen, Birgit og Margrete Gaski (2017). «Styringsutfordringer i ny søknadsbasert turnusordning». Utposten, 46(5), 16-19.

Abelsen, Birgit, Margrete Gaski og Anette Fosse (2020). Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt. Notat til demografiutvalget. Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT – Norges arktiske universitet.

Abelsen, Birgit, Geir Godager, Ingrid G. Harsheim, Tor Iversen, Hanna I. Løyland, Kine Pedersen, Øyvind Snilsberg, Susanna Sten-Gahmberg og Erik M. Sæther (2021). Evaluering av utprøving av digital hjemmeoppfølging: Delrapport II, Helsedirektoratet.

Abelsen, Birgit, Roger Strasser, David Heaney, Peter Berggren, Sigurður Sigurðsson, Helen Brandstorp, Jennifer Wakegijig, Niclas Forsling, Penny Moody-Corbett, Gwen Healey Akearok, Anne Mason, Claire Savage og Pam Nicoll (2020). «Plan, recruit, retain: a framework for local healthcare organizations to achieve a stable remote rural workforce”, Human Resources for Health 18:63.

Alecu, Andreea I., Anders Underthun og Ida Drange, og (2022) Evaluering av kompletterende utdanning for ingeniører, lærere og sykepleiere ved OsloMet. AFI-rapport nummer: 2022:12.

Anderson, Michael, Aoife Molloy, Laia Maynou, Ilias Kyriopoulos, Alistair McGuire og Elias Mossialos (2022), «Evaluation of the NHS England evidence-based interventions programme: a difference-in-difference analysis», BMJ qual Saf 2022:0; p. 1–10.

Andfossen, Nina Beate, Siri Andreassen Devik, Aud Obstfelder og Rose Mari Olsen (2021). «Kapasitets- og kvalitetsutfordringer i kommunale helse- og omsorgstjenester: oppgaver som blir satt på vent, oversett, glemt eller utelatt», Senter for omsorgsforskning.

Apotekforeningen (2010). Kassasjon av legemidler i apotek, rapport juni.

Arbeidsgruppe for fremskrivningsmodell for psykisk helsevern og TSB (2023). Forslag til revidert framskrivningsmodell for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Upublisert.

Arbeidsmiljøsenteret (2021). Balanse mellom arbeidstid og -intensitet.

Bellamy, Chyrell D., Larry Davidson og Timothy Schmutte (2017). «An update on the growing evidence base for peer support», Mental health and Social Inclusion, vol.23(3).

Bergsagel, Invald (2022). «Hundrevis av norske sykepleiere har tatt doktorgrad de siste årene, men hvor er det blitt av dem?», Forskning.no, 8. desember 2022.

Berwick, Donald M. og Andrew D. Hackbarth (2012). «Eliminating Waste in US Health Care», JAMA Network Open, 207(14): p. 1513–1516.

Beyrer, Svetlana, Geir Hjemås, Othilde Skjøstad og Johannes Hansen (2019). Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet. SSB Rapporter 2019/20.

Birkeli, Cecilie Normann, Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland, Karin Isaksson Rø (2020). Hvorfor velger leger seg bort fra allmennmedisin? Tidsskr Nor Legeforen 2020.

Bjerkvik, Liv Karin, Christine Tschudi-Madsen og Berit Taraldsen Valeberg (2022). «Nyutdannet sykepleier, - forventninger og utfordringer i møte med yrkesrollen». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 18 (1).

Bjørgan, Espen Halvorsen (2022). «Fra neste høst skal NTNU utdanne leger i Ålesund», Universitetsavisa. Tilgjengelig fra: https://www.universitetsavisa.no/medisin-mh-fakultetet-siri-forsmo/fra-neste-host-skal-ntnu-utdanne-leger-i-alesund/206069

Brownlee, Shannon, Kalipso Chalkidou, Jenny Doust, Adam G. Elshaug, Paul Glasziou, Samil Nagpal, Vikas Saini, Diviya Srivistava, Kelsey Chalrmes og Deborah Korenstein (2017). «Evidence for overuse of medical services around the world», The Lancet, vol. 390, July.

Burson Cohn and Wolfe (2022). «Kartlegging av innkjøp fra vikarbyrå i kommunehelsetjenestene», https://www.nsf.no/sites/default/files/2022-04/kartlegging-av-innkjop-fra-vikarbyra-i-kommunene_2020.pdf

Bævre, Kåre (2021). Forventet levealder i Norge, Folkehelseinstituttet, nettpublikasjon.

Car, Josip, Gerald Choon-Huat Koh, Pin Sym Foong og C. Jasong Wang (2020). «Video consultations in primary and specialist care during the covid-19 pandemic and beyond», BMJ 2020; 371.

CEDEFOP (2019). Health associate professionals: skills opportunities and challenges (2019 update). Tilgjengelig fra: https://www.cedefop.europa.eu/en/data-insights/health-associate-professionals-skills-opportunitiesand-challenges-2019-update#group-recommendations

Chalkley, Anna E., Mathias B. Mandelid, Miranda Thurston, Andy Daly-Smith, Amika Singh, Irma Huiberts, Victoria S.J. Archbold, Geir Kåre Resaland og Hege E. Tjomsland (2022) «Go beyond your own comfort zone and challenge yourself: A comparison on the use of physically active learning in Norway, the Netherlands and the UK.» Teaching and Teacher Education, vol.118.

Claus, Gunnar (2018). Innvandrere sto for 1 av 6 årsverk innen omsorg, SSB, https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/innvandrerne-sto-for-1-av-6-arsverk-innen-omsorg

Dahl, Espen, Heidi Bergsli og Kjetil van der Wel (2014). Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Dahm, Kristin Thuve og Larun Lillebeth (2022). Forskningsomtale: Tiltak for å rekruttere og beholde helsepersonell. FHI.

Daly-Smith, Andy, Jade L. Morris, Emma Norris, Toni L. Williams, Victoria S.J. Archbold, Jouni Kallio, Tuija H. Tammelin, Amika Singh, Jorge Mota, Jespen von Seelen, Caterina Pesce, Jo Salmon, Heather McKay, John Bartholomew og Geir Kåre Resaland, (2021). «Behaviours that prompt primary school teachers to adopt and implement physically active learning. A meta synthesis», International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, vol.18(151).

Andy Daly-Smith, Thomas Quarmby, Victoria S.J. Archbold, Ash C. Routen, Jade L. Morris, Catherine Gammon, John B. Bartholomew, Geir Kåre Resaland, Bryn Llewellyn, Richard Allman og Henry Dorling (2020). «Implementing physically active learning: Future directions for research, policy, and practice», Journal of Sport and Health Science, vol.9(1).

Deilkås, Ellen T., Madeleine B. Risberg, Marion Haugen Jonas C. Lindstrøm, Urban Nylén, Hans Ruthberg og Soop Michael (2017). “Exploring similarities and differences in hospital adverse event rates between Norway and Sweden using Global Trigger Tool, BMJ Open vol. 7(3).

Devik, Siri A. og Rose Mari Olsen (2022). Oppgaveglidning i omsorgstjenestene. En hurtigoversikt over forskningslitteratur, Senter for omsorgsforskning.

Direktoratet for e-helse (2020). Veikart for utvikling og innføring av nasjonale e-helseløsninger 2021–2025. Versjon 1.01. Rapport IE-1071.

Direktoratet for e-helse (2021). Utviklingstrekk 2021. E-helsetrender, mars.

Direktoratet for e-helse (2022a). Behov for data til kunstig intelligens i helsetjenesten, rapport IE-1096.

Direktoratet for e-helse (2022b). Ressursbruk på IKT i helse- og omsorgssektoren i 2020. Nasjonal e-helsemonitor. Analyse av nøkkeltall for IKT, Publikasjonsnummer IE-1085.

Direktoratet for e-helse (2022c). Innbyggerundersøkelsen om e-helse 2021, rapport IE-1093,

Direktoratet for e-helse (2022d). Helsepersonellundersøkelsen om e-helse 2021, rapport IE-1097.

Direktoratet for e-helse (2022e). E-helsetrender: Utviklingstrekk 2022, rapport IE-1098.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (2020). Pilotordning for kommunal praksis i helse- og sosialfagutdanningene. https://hkdir.no/program-og-tilskot/pilotordning-for-kommunal-praksis-i-helse-og-sosialfagutdanningene.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (2022a). Framtidige kompetansebehov – et oppdatert kunnskapsgrunnlag, Rapport 1, Rapport nr. 15/2022.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (2022b). Tilstandsrapport for høgare yrkesfagleg utdanning 2022.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (2022c). Tilstandsrapport for høyere utdanning 2022.

Drange, Ida og Vabø, Mia (2021). «A Cross-Sectional Study of Sustainable Employment in Nordic Eldercare» Nordic journal of working life studies, Volume 11: Number S7, November 2021.

Ebell, Mark H., Randi Sokol, Aaron Lee, Christopher Simons og Jessica Early (2017). «How good is the evidence to support primary care practice?», Evid Based Med vol. 22(3), June, p.88–92.

Edelmann, Fredrik Steinrem og Sophie Brennvall Sæternes (2022). Nyutdannede sykepleiere og grunnskolelærere i arbeidsmarkedet. Hvor starter de å jobbe, og hvor lenge blir de i yrket sitt? SSB-rapporter 2022/55.

Ekspertutvalget for gjennomgang av allmennlegetjenesten (2022). Ekspertutvalgets foreløpige rapport.

European Commission, OECD og European Observatory on Health Systems and Policies (2021). Norge. Landhelseprofil 2021.

EY og Vista analyse (2019). Evaluering av fastlegeordningen.

Faggruppen for IA-avtalen (2022). Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk. Rapport 2022.

Falch, Torberg (2022). “Er regional høyere utdanning viktig for regional rekruttering av kompetanse?” Samfunnsøkonomen, utgave 2, 2022.

Finnsson, Jon Tomas mfl. (2021). Ny modell for framskrivninger i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Folkehelseinstituttet (2021), Folkehelserapporten – Helsetilstanden i Norge, nettpublikasjon.

Folkehelseinstituttet (2022a), Framtidens utfordringer for folkehelsen, Folkehelserapporten temautgave, juni.

Folkehelseinstituttet (2022b). Digital hjemmeoppfølging og ressursbruk i primær- og spesialisthelsetjenesten: en systematisk oversikt.

Fossum, Lone Wanderås, Ann Cecilie Bergene og Elisabeth Hovdhaugen (2022). Innhold og krav i samarbeidsavtalene mellom utdanning og praksis innen sykepleie, NIFU-rapport 2022:17.

Fønhus, Marita S, Therese K. Dalsbø, Marit Johansen, Atle Fretheim, Helge Skirbekk, Signe A. Flottorp (2018). «Patient-mediated interventions to improve professional practise», Cochrane Database of Systematic Review, Issue 9.

Førde, Olav H., Hans J. Breidablik og Petter Øgar (2011). «Truar skilnadene i tilvisningsratar målet om likeverdige helsetenester?», Tidsskriftet Den norske legeforening, årgang 131, s.1878–1881.

Førland, Oddvar og Hanne Marie Rostad (2019). Variasjon og uønsket variasjon i kvalitet i omsorgstjenestene – En kunnskapsoppsummering, Senter for omsorgsforskning, rapport 4/2019.

Gaski, Margrete (2020). Desentralisert sykepleierutdanning: Effekter på lokal rekruttering. Notat 25.9.2020.

Gaski, Margrete og Birgit Abelsen (2017). «Designing medical internships to improve recruitment and retention of doctors in rural areas». Int J Circumpolar Health 2017;76(1):1314415.

Gaski, Margrete og Jeanette Huemer (2020). Fleksibel sykepleierutdanning. Tilgangen på grunn- og videreutdanningstilbud. Nasjonalt senter for distriktsmedisin, UiT - Norges arktiske universitet.

Gaski, Margrete, Peter Andreas Halvorsen, Ivar Johannes Aaraas og Olaf Gjerløw Aasland (2017). «Utdanner Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet leger til å arbeide i distrikter?» Tidsskr Nor Legeforen 2017;137: 1026-31.

Godager, Geir, Terje P. Hagen og Christian Thorjussen (2018). Framskrivninger av tjenestebehov, senger og årsverk i somatiske spesialisthelsetjenester, 2018-2040. Helseøkonomisk analyse AS på oppdrag for Den norske legeforening.

Gransjøen, Ann Mari og Maren Sogstad (2021). Undersøkelse om vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Omfang og årsaker til vikarbruk, samt kompetansebehov. Senter for omsorgsforskning Øst.

Gransjøen, Ann Mari, Kristin B. Lysdahl og Bjørn M. Hofmann (2018). «Geographical variations in the use of diagnostic imaging of muscoloskeletal diseases in Norway», Acta Radiologica, vol. 500(9) p. 1153–1158.

Grytten, J. og Holmgren T.K. (2017). «De private spesialistene i tannhelsetjenesten – har de nok å gjøre?» Den norske tannlegeforenings Tidende 2017; 127: 236–40

Haddeland, Kristine (2020). Effects of Using High-Fidelity Simulation on Nursing Students' Recognition of and Response to Deteriorating Patients. Undergraduate Nursing Education, Ph.D. thesis, University of Agder.

Hashiguchi, Tiago Cravo Oliveira, Luke Slawomirski og Jillian Oderkirk (2021). «Laying the foundations for artificial intelligence in health», OECD Health Working Papers no. 128, Paris.

Hauge, Linda (2019). Seniorer i arbeidslivet. Senter for seniorpolitikk.

Haugland, Vivian L. og Marit Hegg Reime (2019). «Heltid eller deltid? Sykepleieres arbeidstidspreferanser», Sykepleien Forskning 2019;14(79832):e-79832

Hayden, J. K., Smiley, R. A., Alexander, M., Kardong-Edgren, S., Jeffries, P. R. (2014). «The NCSBN National Simulation Study: A Longitudinal, Randomized, Controlled Study Replacing Clinical Hours with Simulation in Prelicensure Nursing Education.» Journal of Nursing Regulation 2017; vol. 5; utg. 2; 3-40.

Heiberg, Ina (2010). Vertskommunenes forbruk av sykehustjenester. Rapport fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord.

Helfo (2023). Fastlegeordningen - Basistilskudd 01.01.2023.

Helse Førde HF (2018). Helseatlas i ortopedi for Noreg. Bruk av helsetenester innan ortopedi 2012–2016, desember.

Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF (2022). Oppfølging av evaluering av systemet for Nye metoder. Status per 1. oktober 2022. Rapport fra de fire regionale helseforetakene.

Helse Nord RHF (2019). Fastlegetjenesten i Nord-Norge Status, utfordringer og forslag til tiltak.

Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF (2019). Bruk av helsepersonellvikarer. Felles rapport fra de fire regionale helseforetakene.

Helse Vest RHF (2022a). Regional rapport. Ekstern turnover. Faktabasert kunnskapsgrunnlag. Et viktig grunnlag for de rette tiltakene.

Helse Vest RHF (2022b). Felles regional rapport: Etablere bærekraftig utvikling for intensivsykepleiere.

Helsedirektoratet (2008a). Utredning av Helsepersonellovens autorisasjonsordning.

Helsedirektoratet (2008b). Tilleggsutredning autorisasjon av helsepersonell.

Helsedirektoratet (2014). Kompetansebehov i ambulansefag. Rapport fra arbeidsgruppe. Rapport IS-0425.

Helsedirektoratet (2017). Botid i sykehjem og varighet av tjenester til hjemmeboende. Analysenotat 02/17. Samdata kommune.

Helsedirektoratet (2018a). NHSP 2020-2023 - Kunnskapsgrunnlag til underprosjektet "Helsepersonell med utdanning fra utlandet". Rapport IS-2792.

Helsedirektoratet (2018b). Sosial ulikhet påvirker helse – tiltak og råd, nettpublikasjon.

Helsedirektoratet (2019a). Leger i kommunene og spesialisthelsetjenesten Rapport 2019. Rapport IS-2870.

Helsedirektoratet (2019b). Vurdering av antall LIS1-stillinger. Svar på oppdrag gitt i tildelingsbrevet for 2018. Rapport IS-2802.

Helsedirektoratet (2019c). Pasientskader i Norge i 2018– Målt med Global Trigger Tool.

Helsedirektoratet (2020a). Leger i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Helsedirektoratet (2020b). Kompetanseløft 2020. Personell og kompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene – utviklingstrekk og status 2019.

Helsedirektoratet (2020c). Fleksible utdanninger – et virkemiddel i rekruttering av helsepersonell? Rapport IS-2957.

Helsedirektoratet (2021a). Kompetanseløft 2020. Utfordringsbildet og mulighetsrommet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet (2021b). Kompetanseløft 2020. Personell og kompetanse i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Helsedirektoratet (2021c). Behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus – Faglige og tjenestemessige behov.

Helsedirektoratet (2021d). Jobbvinner, https://www.helsedirektoratet.no/tema/kompetanseloft-2025/jobbvinner.

Helsedirektoratet (2021e). Spesialistutdanning for leger - LIS1. Vurdering av omleggingen til søknadsbasert turnusordning. Tiltak som gir bedre utnyttelse av LIS1-stillingene. Tiltak som kan bedre rekruttering til allmennmedisin. Rapport IS-3002.

Helsedirektoratet (2021f). Pasientskader i Norge 2020. Målt med Global Trigger Tool.

Helsedirektoratet (2022a). Handlingsplan for allmennlegetjenesten - årsrapport 2021.

Helsedirektoratet (2022b). Oppfølging av Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 Statusrapport – 2. tertial 2022.

Helsedirektoratet (2022c). ACT-, FACT- og FACT ung-team, https://www.helsedirektoratet.no/tema/lokalt-psykisk-helse-og-rusarbeid/act-og-fact-team.

Helsedirektoratet (2022d). Brukermedvirkning, https://www.helsedirektoratet.no/tema/brukermedvirkning.

Helsedirektoratet (2022e). Utrede etablering av praksiskontor. En praksismodell forankret i kommunen som verktøy for økt kompetanse, helhetlige og gode praksisforløp i kommunale helse- og omsorgstjenester. En rapport fra Kompetanseløft 2025. Leveransefrist: 1.september 2022, revidert november 2022.

Helsedirektoratet (2022f). Leger i spesialisering – LIS1-stillinger knyttet til videre spesialiseringsløp. Modell for utlysning og tilsetting i 62 nye LIS1-stillinger med binding til allmennmedisin, barne- og ungdomspsykiatri og psykiatri. Rapport. IS-3030.

Helsedirektoratet (2022g). Helsepersonellregisteret.

Helsedirektoratet (2022h). Kompetansesentre og kompetansetjenester.

Helsedirektoratet (2022i). Digital hjemmeoppfølging - Sluttrapport fra nasjonal utprøving 2018 – 2021. Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2014): Gjennomgang av kunnskaps og kompetansesentre utenfor spesialisthelsetjenesten. Delrapport 2 14.03.14.

Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse (2018). E-konsultasjon hos fastlege og legevakt, Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet 30.11.2018. IS-2801.

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og KS (2021). Gevinstrealiseringsrapport. En kunnskapsoppsummering fra Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Oktober 2021.

Helsetilsynet (2022). Presset fastlegesituasjon har konsekvenser for pasientene – gjennomgang av tilsynserfaringer. Rapport fra Helsetilsynet 3/2022.

Helse- og omsorgsdepartementet (2019). Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen, Helse- og omsorgsdepartementet 2019-2023.

Helse- og omsorgsdepartementet (2020a). Handlingsplan for allmennlegetjenesten. Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert. 2020-2024.

Helse- og omsorgsdepartementet (2020b). Oppdragsdokument 2020 til de regionale helseforetakene.

Helse- og omsorgsdepartementet (2021a). Kompetanseløft 2025. Plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten for perioden 2021–2025.

Helse- og omsorgsdepartementet (2021b). Nasjonal handlingsplan for kliniske studier 2021-2025.

Helse- og omsorgsdepartementet (2021c). Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Veileder til forskrift av 17. desember 2010 nr. 1706 om krav til spesialisthelsetjenester, godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten og bruk av betegnelsen universitetssykehus - kapittel 4 om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Helse- og omsorgsdepartementet (2022). Prop 1 S (2022-2023).

Hildebrandt, Tone og Morten Mowe (2022). «Hvorfor er indremedisin viktig ved et stort universitetssykehus i 2022?», Indremedisineren, 1. april.

Hjemås, Geir, Erling Holmøy og Fatima Haugstveit (2019). Fremskrivinger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060. SSB Rapport 2019/12.

Hofstad, Eivor (2021), «Johansens metode er veien til en ny oppgavedeling», Sykepleien, 20. oktober.

Holmgren T.K., Rongen G og Grytten J. (2017). Allmenntannlegene i den private tannhelsetjenesten – har de nok å gjøre? Den norske tannlegeforenings Tidende 2017; 127: 948-52.

Holmøy, Erling, Geir Hjemås og Fatima Haustveit (2023). Arbeidsinnsats i offentlig helse- og omsorg: Fremskrivninger og historikk, SSB rapport 2023/3.

Holte, Hans Christian (2022). «De som er snublende nær», Morgenbladet nr. 39, 7.-13. oktober (2022).

Holte, Kari Anne, Tor Helge Holmås, Karin Monstad og Olaug Øygarden (2019). Leiarspenn og organisering. Samanhengar med sjukefråvær og turnover, Rapport 33, NORCE Samfunn.

Hovdhaugen, Elisabeth Astrid Marie Jorde Sandsør, Ester Rønsen og Tone Cecilie Carlsten (2020). Opptak til høyere utdanning. En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning, NIFU Rapport 2020:4.

Hurlen, Petter (2022). En kort innføring i klinisk informatikk, Cappelen Damm Akademisk forlag.

Høst, Håkon og Kaja Reegård (2019). Dimensjonering av videregående opplæring. Fylkeskommunenes politikk og prioriteringer, NIFU, Rapport 2019: 23.

IAEA (2009). Justification of Medical Exposure in Diagnostic Imaging, Proceedings Brussels September 2009, International Atomic Energy Agency.

Ibrahim, Nashwa, Dean Thompson, Rebecca Nixdorf, Jasmine Kalha, Richard Mpango, Galia Moran, Annabel Mueller-Stierlin, Grace Ryan, Candaleria Mahlke, Donat Shamba, Bernd Puschner, Julie Repper og Mike Slade (2020). «A systematic review of influences on implementation of peer support work for adults with mental health problem», Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology vol. 55, p.285–293.

Ingelsrud, Mari H. og Eivind Falkum, (2017). Helsefagarbeidernes muligheter for utvikling og bruk av kunnskaper og ferdigheter i jobben, Rapport for Helsefagarbeidere i Delta, Arbeidsforskningsinstituttet.

Ingelsrud, Mari Holm og Eivind Falkum (2019). Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet.

Ipsos (2018). Kartlegging av endrede kompetansebehov i en digitalisert helse- og omsorgssektor.

Ipsos og Samfunnsøkonomisk analyse (2022). Variasjoner i finansiering av fastlegeordningen - fjerde oppfølgingsundersøkelse.

Iversen T, Sagabråten S, Tuv M, Skeimo I, Lorentzen H, Wiik Rasmussen S (2021). Ekspertgruppe legevakt. Kartlegging av situasjonen i dagens legevaktordning. Rapport til Helse- og omsorgsdepartementet, november 2021.

Jamtvedt, Gro, Jane M. Young, Doris T. Kristoffersen, Mary A. O’Brian, Andrew D. Oxman (2006). «Audit and feedback: effects on professional practice and health care outcomes», Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 2.

Jentoft, Nina, Ellen Dahl Gundersen og Øyvind Hellang (2021). Hvordan rekruttere nyutdannede sykepleiere? Praksis i studiet viser vei, NORCE Helse og samfunn.

Jia, Zhiyang, Tom Kornstad, Nils Martin Stølen og Geir Hjemås (2023). Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040, SSB rapport 2023/2.

Kalseth, Jorid og Kjartan Sarheim Anthun (2021). Demografikostnader og endringer i helsetilstand. SINTEF-rapport, 2021: 00695.

Knardahl, Stein (2022). «Oppgaveglidning forutsetter systematisk organisering», Dagens Medisin, 12. oktober.

Kolle, Elin, Runar Barstad Solberg, Reidar Säfvenbom, Sindre Mikal Dyrstad, Sveinung Berntsen, Geir Kåre Resaland, Ulf Ekelund, Sigmund Alfred Anderssen, Jostein Steene-Johannessen og May Grydeland (2020). «The effect of a school-based intervention on physical activity, cardiorespiratory fitness and muscle strength: the School in Motion cluster randomized trial». International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2020; Volum 17.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2020). Nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2022). Finansiering av kommunesektoren.

Kornstad Tom, Jia Zhiyang, Geir Hjemås og Svetlana Beyrer (2021). Regional mobilitet og yrkesaktivitet blant helsefagarbeidere og sykepleiere. Personer utdannet i 2009, SSB Rapporter 2021/4.

KS (2021a). Stort behov for nye medarbeidere fremover. Tilgjengelig fra: https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/sysselsettingsstatistikk/stort-behov-for-nye-medarbeidere-fremover/

KS (2021b). Kommunesektorens arbeidsgivermonitor.

KS (2021c). Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser i 2022-2026, https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/ny-samfunnskontrakt-for-flere-lareplasser-2022-2026/.

KS (2022a). Turnover i kommuner og fylkeskommuner, https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/turnover/turnover-i-kommuner-og-fylkeskommuner/.

KS (2022b). Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg, https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/torn/.

KS (2023). Jobbvinner, https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/jobbvinner/.

KS og KPMG (2021). Prosjekt Tørn: Sammen om fremtidens helse- og omsorg, rapport utarbeidet av KS i samarbeid med KPMG.

Kunnskapsdepartementet (2019). Studieplasser i medisin i Norge. Behov, modeller og muligheter. Utredning fra Grimstadutvalget, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet (2021). Strategi for desentralisert og fleksibel utdanning ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

Langaas, Harald C, Eimir Hurley, Roar Dyrkorn og Olav Spigset (2019). «Effectiveness of an adademic detailing intervention in primary care on the prescribing of non-stereoidal anti-inflammatory drugs”, European Journal of Clinical Pharmacology vol. 75, s. 577–586.

Legeforeningen (2016). Legeforeningens arbeidstidsundersøkelse – 2016.

Legeforeningen (2019). Fastlegesituasjonen forverret, viser ny kartlegging, https://www.legeforeningen.no/nyheter/2019/fastlegesituasjonen-forverret-viser-ny-kartlegging/

Leknes, Stefan og Sturla A. Løkken (2020). Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050, SSB Rapporter 2020/27.

Leknes, Stefan og Sturla A. Løkken (2022). Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2022, SSB Rapporter 2022/30.

Leknes, Stefan, Geir Hjemås, Erling Holmøy og Nils Martin Stølen (2019). Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035, SSB Rapporter 2019/26.

Lerum, Øystein, Hege Eikeland Tjomsland, Petter Erik Leirhaug, Jim McKenna, Thomas Quaramby, John Bartholomew, Eirik Sørnes Jenssen, Andy-Daly Smith, Geir Kåre Resaland (2021). “The Conforming, The Innovating and The Connecting Teacher: A qualitative study of why teachers in lower secondary school adopt physically active learning”, Teaching and Teacher Education 105, 103434.

Lloyd-Evans Brynmor, Evan Mayo-Wilson, Bronwyn Harrison, Hannah Instead, Ellie Brown, Stephen Pilling, Sonia Johnson, Tim Kendall (2014). «A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials of peer support for people with severe mental illness», BMC Psychiatry, Vol 14, p. 14-39.

Lorenzoni, Luca, Alberto Marion, David Morgan og Chris James (2019). «Health spending projections to 2030. New results based on a revised OECD methodology», OECD Health Working Papers nr. 110.

Løvland, Jarle, Therese Andrews, Merete Kvamme Fabritius og Arild Gjertsen (2021). Regionale traineeordninger: Omfang, bruk og virkninger på rekruttering til bo- og arbeidsmarkeder i distriktene. Nordlandsforskning. Rapport nr.: 2/2021.

Magnussen, Jon, Karsten Vrangbæk, Richard B. Saltman og Pål E. Martinussen (2009). «Introduction: The Nordic Model of Health Care», Nordic Health Care Systems: Recent reforms and Current Policy Changes forfattere J. Magnussen, K. Vrangbaek og R. B. Saltman, Open University Press.

Magnussen-gruppen (2015). På ramme alvor – alvorlighet og prioritering. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Malterud, Kirsti, Aase Aamland og Anette Fosse (2020). «How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway», Scandinavian Journal of Primary Health Care, vol 38:1, p.24–32.

Masters, Rebecca, Elpseth Anwar, Brenda Collins, Richard Cookson, Simon Capewell (2017). «Return on investment of public health interventions: a systematic review», Journal of Epidemiology & Community Health, vol 71, p. 827–834.

Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo (2021). Ser fram til UiO Campus sør. Tilgjengelig fra: https://www.med.uio.no/studier/aktuelt/aktuelle-saker/2021/ser-fram-til-uio-campus-sor.html

Mehus, Kari Hårstad (2018). Variasjon i bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester. Analysenotat i Samdata kommune, Analysenotat 2/2018, Helsedirektoratet.

Melby, Line, Mari Gunnes, Heidi Haukelien og Aud Obstfelder (2022). Frigjøring av sykepleierkapasitet gjennom ny ansvars- /oppgavedeling og bruk av teknologi. Rapport 2022:00211, Sintef Digital.

Meld. St. 13 (2011–2012). Utdanning for velferd.

Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal.

Meld. St. 26 (2014–2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet.

Meld. St. 11 (2015–2016). Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019).

Meld. St. 34 (2015–2016). Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering.

Meld. St. 16 (2016-2017). Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

Meld. St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen – Lære hele livet.

Meld. St. 14 (2020–2021). Perspektivmeldingen 2021.

Meld. St. 16 (2020–2021). Utdanning for omstilling— Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

Meld. St. 19 (2020–2021). Styring av statlige universiteter og høyskoler.

Meld. St. 21 (2020-2021). Fullføringsreformen – med åpne dører til verden og fremtiden.

Meld. St. 38 (2020–2021). Nytte, ressurs og alvorlighet. Prioritering i helse- og omsorgssektoren.

Meld. St. 5 (2019–2020). Levende lokalsamfunn for fremtiden.

Meld. St. 7 (2019–2020). Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.

Meld. St. 5 (2022–2023) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023-2032

Moafi, Hossein (2022). Bosetting etter endt utdanning. En kartlegging av bosettingsmønster etter endt barnehagelærer-, lærer-, sykepleier-, sosialarbeider-, psykologi- og medisinutdanning, SSB Rapporter 2022/29.

Modum bad (2022). Stor legepågang til Villa Sana. Tilgjengelig fra: https://www.modum-bad.no/stor-legepagang-til-villa-sana/

Moland, Leif E. (2021). Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur. En kunnskap- og eksempelsamling, FAFO-notat 2021:01.

Munthe, Elaine, Kari-Anne S. Malmo og Erik Ruud (2020). Fagskoleutvikling i et digitalt landskap: En systematisk kunnskapsoversikt, Stavanger: Kunnskapssenter for utdanning.

Murphy Mairead, Lauren J. Scoot, Chris Salsibury, Andrew Turner, Anne Scott, Rachel Denholm, Rhys Lewis, Geeta Iyer, John Macleod og Jeremy Horwood (2021). «Implementation of remote consulting in UK primary care following the COVID-19 pandemic», British Journal of General Practise, vol 71 (704).

NAV (2022a). NAVs bedriftsundersøkelse.

NAV (2022b). Hovedtall om arbeidsmarkedet.

NAV (2022c). Trøndelagsmodellen - Skreddersydd veg til sikker jobb, https://www.nav.no/no/lokalt/trondelag/satsinger-og-aktiviteter/trondelagsmodellen-skreddersydd-veg-til-sikker-jobb.

Nergaard, Kristine (2020). Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2017/2018. Fafo-notat 2020:2.

NOKUT (2021a). Resultater på nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi: Gode studenter eller gode studieprogrammer? Rapportnummer 4-2021.

NOKUT (2021b). Evaluering av implementeringen av RETHOS, https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/prosjekter-i-nokut/evaluering-av-implementeringen-av-rethos/.

Norges forskningsråd (2016). Evaluering av samhandlingsreformen.

NOU 1987: 23. Retningslinjer for prioritering innen norsk helsetjeneste.

NOU 1997: 18. Prioriteringer på ny: Gjennomgang av retningslinjer for prioriteringer innen norsk helsetjeneste.

NOU 2008: 17. Skift og turnus – gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid.

NOU 2010: 13. Arbeid for helse – Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren.

NOU 2011: 11. Innovasjon i omsorg.

NOU 2014: 12. Åpent og rettferdig – prioriteringer i helsetjeneste.

NOU 2016: 1. Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

NOU 2016: 3. Ved et vendepunkt: Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi.

NOU 2018: 16. Det viktigste først.

NOU 2019: 3. Nye sjanser – bedre læring — kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.

NOU 2019: 12. Lærekraftig utvikling – livslang læring for omstilling og konkurranseevne.

NOU 2019: 25. Med rett til å mestre – Struktur og innhold i videregående opplæring.

NOU 2020: 2. Fremtidige kompetansebehov III. Kompetanse i alle ledd.

NOU 2020: 15. Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene.

NOU 2021: 2. Kompetanse, aktivitet og inntektssikring.

NOU 2021: 11. Selvstyrt er velstyrt. Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse.

NOU 2022: 5: Myndighetenes håndtering av koronapandemien – del 2 – Rapport fra Koronakommisjonen.

NOU 2022: 17 Veier inn: Ny modell for opptak til universiteter og høyskoler.

NOU 2023: 2. Fremtidens apotek: fleksibelt og forsvarlig.

NSF (2022). 2,4 milliarder på vikartjenester, https://www.nsf.no/nyheter/vart-politiske-arbeid/24-milliarder-pa-vikartjenester.

NSF Student (2018). Avgangsundersøkelsen 2017.

NTB (2022). «Bruker kunstig intelligens for å finne tegn på depresjon hos unge». Lastet ned 25.03.2022.

Nymoen, Lisbeth D., Malin Björk, Trude E. Flatebø, Merethe Nilsen, Aasmund Godø, Erik Øie og Kirsten K. Viktil (2022). «Drug-related emergency department visits: prevalence and risk factors», Internal and Emergency Medicine, vol. 17, p. 1454–1462.

OECD (2014). Geographic Variations in Health Care: What Do We Know and What Can Be Done to Improve Health System Performance?, OECD Health Policy Studies, OECD Publishing.

OECD (2017). Tackling Wasteful Spending on Health, OECD Publishing, Paris.

OECD (2021). Health at a Glance 2021: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris.

OECD (2022). Health at a Glance: Europe 2022. State of Health in the EU Cycle, OECD Publishing, Paris.

Oliver, David (2022). «Needs, wants and demand for care», BMJ 2022;376:o173, published 26. January 2022.

Ose, Solveig Osborg og Marian Ådnanes (2019). Bruk av erfaringskompetanse i spesialisthelsetjenesten, Notat SINTEF.

Ose, Solveig Osborg og Silje L. Kaspersen (2021). Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. SINTEF.

Oslo Economics (2022a). Psykiske helsetjenester og tilgang til psykologtjenester i Norge. En analyse av tilgang til og fordeling av helsetjenester for psykiske lidelser og psykologenes rolle i tjenestetilbudet. Utarbeidet på oppdrag for Norsk psykologforening.

Oslo Economics (2022b), Kartlegging av erfaring med oppgavedeling mellom helsefagarbeidere og andre personellgrupper i sykehus, utredning på oppdrag fra Spekter, Fagforbundet og Delta.

Oslo Economics (2022c). Oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren, rapport skrevet på oppdrag for Helsepersonellkommisjonen.

Oslo Economics og Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo (2022). Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020–2024. Evalueringsrapport I, 2022.

Ot.prp. nr. 54 (2008-2009). Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (likestilling av arbeidstiden for skift- og turnusarbeidere mv.).

Pedersen, Marianne (2022). «31 000 færre står utenfor arbeidsliv eller utdanning», MEMU et nettmagasin fra NAV.

Perlic, Biljana og Daniel Albertsen (2019). Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev, SSB rapport 2019/31.

Rambøll (2015). Utredning av behov for kompletterende utdanning for søkere i godkjenningsprosessen for lovregulert yrker, Delrapport 2.

Rambøll (2018). Spørreundersøkelse om sykehuslegers arbeidsforhold.

Rambøll og Menon (2022). Bemanningsutfordringene i helse- og omsorgssektoren – utfordringsbildet og løsningsdimensjoner, Rapport utarbeidet for KS og Spekter, 1. juli.

Rebnord, Ingrid Keilegavlen, Ole Johan Eikeland, Steinar Hunskår og Tone Morken (2018). Fastlegers tidsbruk. Rapport til Helsedirektoratet. Bergen: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, UiB.

Regjeringen.no (2016). Prp. 99 L (2015-2016) Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven (rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – Kriterier og ventelister).

Regjeringen.no (2021). Folkehelseloven, https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/folkehelsearbeid/id673728/.

Regjeringen.no (2022a). Folkehelse, https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/id10877/.

Regjeringen.no (2022b). Nasjonale tjenester, https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/sykehus/nasjonale-tjenester/id614574/.

Repper, Julie og Tim Carter (2011). «A review of the literature on peer support in mental health services», Journal of Mental Health 20:4, s 392-411 (2011).

Retriever og Delta (2022). Deltas heltidsmonitor, https://www.delta.no/deltas-politiske-satsingsomrader/fra-deltid-til-heltid/om-deltas-heltidsmonitor.

Retriever og Fagforbundet (2022). Deltidslista, https://www.fagforbundet.no/rettigheter-i-arbeidslivet/heltid/deltidslista.

Retriever og Norsk Sykepleierforbund (2022). Heltidsbarometeret, https://www.nsf.no/heltidsbarometer.

Riksrevisjonen (2016). Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Dokument 3:5 (2015–2016).

Riksrevisjonen (2018). Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen. Dokument 3:5 (2018–2019).

Riksrevisjonen (2019a). Undersøkelse av bemanningsutfordringer i helseforetakene. Del av Dokument 3:2 (2019–2020).

Riksrevisjonen (2019b). Riksrevisjonens undersøkelse om godkjenning av utdanning og yrkeskvalifikasjoner fra utlandet (2018-2019). Dokument 3:12 (2018-2019).

Riksrevisjonen (2019c). Riksrevisjonens undersøkelse av årsaker til variasjon i forbruk av helsetjenester. Del av Dokument 3:2 (2019–2020).

Riksrevisjonen (2021). Undersøkelse av helseforetakenes investeringer i bygg og medisinsk-teknisk utstyr. Del av Dokument 3:2 (2021–2022).

Ringberg, Unni, Nils Fleten, Trygve D. Deraas, Toralf Hasvold og Olav H. Førde (2013). «High referral rates to secondary care by general practitioners in Norway are associated with GPs’ gender and specialist qualifications in family medicine, a study of 4350 consultations», BMC Health Services Research vol.13, 147.

Robinson, Marc (2020). Bigger Government. The Future of Government Expenditure in Advances Economies, Arolla Press.

Rogne, Adrian Farner og Astri Syse (2017). Framtidens eldre i by og bygd. Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse. SSB. Rapporter 2017/32.

Rosenlund, Ingvild M., Olav Helge Førde og Arthur Revhaug (2016). «Routine deferred computed tomography for patients with suspected urolithiasis is low-value healthcare», Scandinavian Journal of Urology, vol. 51(1), s 62–67.

Rosenlund, Ingvild Mathiesen, Linda Leivseth, Ingard Nilsen, Olav H. Førde og Arthur Revhaug (2017). «Extent, regional variation and impact of gynecologist payment models in routine pelvic examinations: a nationwide cross-sectional study», MBC Women’s Health, vol. 17, 114.

Russell D., Mathew S., Fitts M., Liddle Z., Murakami-Gold L., Campbell N., Ramjan M., Zhao Y., Hines S., Humphreys J.S., Wakerman, J. (2021). «Interventions for health workforce retention in rural and remote areas: a systematic review.» Hum Resour Health, August 26;19(1):103.

Saini, Vikas, Sandra Garcia-Armesto, David Klemperer, Valerie Paris, Adam G. Elshaug, Shannon Brownlee, Johan P.A. Ionnadis, Eliott S. Fisher (2017). «Drivers of poor medical care», The Lancet, vol. 390 (10090), p. 178–190.

Salisbury, Chris, Mairead Murphy og Polly Duncan (2020). «The Impact of Digital-First Consultations on Workload in General Practice: Modeling Study» J Med Internet Res, 2020 vol. 22(6).

Samfunnsøkonomisk analyse (2021). Legebarometeret. Rapport nr. 10-2021 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS.

Samordna opptak (2022). Universitet og høgskole – Kjønnspoeng, https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/poengberegning/legge-til-poeng/kjonnspoeng/

Sandvik, Hogne, Øystein Hetlevik, Jesper Blinkenberg og Steinar Hunsgaar (2022). «Continuity in general practice as predictor of mortality, acute hospitalisation, and use of out-of-hours care: a registry-based observational study in Norway», British Journal of Clinical Practice, vol. 72(715), February.

Skjøstad, Othilde, Svetlana Beyrer, Johannes Hansen og Geir Hjemås (2019). Sykepleieres arbeidssted og nyutdannede sykepleieres tilknytning til arbeidslivet. SSB. Rapporter 2019/4.

Skjøstad, Othilde, Geir Hjemås og Svetlana Beyrer (2017). 1 av 5 nyutdanna sykepleiere jobber ikke i helsetjenesten. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/1-av-5-nyutdanna-sykepleiere-jobber-ikke-i-helsetjenesten.

Skålholt, Asgeir, Aleksander Å. Madsen og Siv-Elisabeth Skjelbred (2020): Fagskoleutdannedes karriereveier: Funn fra en undersøkelse av personer uteksaminert med fagskoleutdanning i 2017 og 2018, NIFU rapport 2020:12.

Slawomirski, Luke, Ane Auraaen, Niek Klazinga (2018). The Economics of Patient Safety: Strenghtening a value-based approach to reducing patient harm at national level, March OECD.

Socialstyrelsen (2021). Antal sysselsatt legitimerad hälso- og sjukvårdspersonal 2019, https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/alla-statistikamnen/halso-och-sjukvardspersonal/.

SSB (1994). Historisk statistikk 1994.

SSB (2020). Helse, https://www.ssb.no/helse.

SSB (2022). Statistikk om personell i kommunale helse- og omsorgstjenester bestilt av Helsedirektoratet til Kompetanseløft 2025.

St. Meld. nr. 47 (2008–2009). Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid.

STAMI (2013). Inkluderende arbeidsliv i ulike bransjer(S-2763). STAMI Rapport nr. 6, Årgang 14, 2013, ISSN 1502-0932

STAMI (2021). Stort potensial for å forebygge sykefravær blant sykepleiere.

Steen, Arild Henrik og Anne Grethe Solberg (2020). Arbeidsplassen som læringsarena. Kartlegging: Oppfatninger av læringskultur blant Deltas medlemmer, Arbeidsforskningsinstituttet AFIs FOU-resultat 2020:02.

Strypet, Hanne (2022). Starter opp utdanning for sykepleiere som mangler norsk autorisasjon, https://www.ntnu.no/nyheter/starter-opp-utdanning-for-sykepleiere-som-mangler-norsk-autorisasjon/.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (2017). «CT-bruken i Norge gir høye stråledoser til befolkningen», StrålevernInfo 7:13.

Sveriges Kommuner och Landsting (2019). Markörbaserad journalgranskning. Skador i somatisk vård, januari 2013–desember 2018. Nationell nivå.

Sørlie, Kjetil (2009). Til belysning av hva som kan bidra til stedsattraktivitet, bolyst og lokal utviklingskraft i et distriktsutviklingsperspektiv. Notat.

Teknologirådet (2021). Kunstig intelligens i klinikken. Seks trender for fremtidens helsetjeneste, desember, Oslo.

Theie, Marcus Gjems, Lars Hallvard Lind, Torbjørn Bull Jenssen, Rune Nellemann og Erland Skogli (2017). Bruker vi for mye på helse? – En vurdering av offentlige helseutgifter fra e samfunnsøkonomisk perspektiv, med særlig fokus på spesialisthelsetjenesten, Rapport 6/2017, Menon Economics.

Theie, Marcus Gjems, Lars Halvard Lind, Lars Martin Haugland og Erland Skogli (2018). Fastlegeordningen i krise – hva sier tallene. Menon-publikasjon nr. 83/2018.

Thonstad, Merete og Solveig Bryne Castberg Stølan (2022). Færre kommuner med psykologkompetanse innen helse og omsorg, https://www.ssb.no/helse/helsetjenester/statistikk/kommunehelsetenesta/artikler/faerre-kommuner-med-psykologkompetanse-innen-helse-og-omsorg.

Trøndelag fylkeskommune (2022). Trøndelagsmodellen - skreddersydd veg til sikker jobb, https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/trondelagsmodellen/.

Trøndelag fylkeskommune (2023). Samarbeidsavtale. https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/utdanning/strategier-og-planer/samarbeidsavtale/.

Tømmerås, Ane M. og Michael J. Thomas (2022). Nasjonale befolkningsframskrivinger 2022. sammendrag av forutsetninger og resultater, SSB Rapporter 2022/29.

Universitets- og høyskolerådet (2016). Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet. Sluttrapport fra et nasjonalt utviklingsprosjekt gjennomført på oppdrag fra KD i perioden 2014-2015.

Universitets- og høgskolerådet (2018). Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene.

Universitetet i Stavanger (2022). Samarbeidsportalen – registrer og finn oppgaver, https://www.uis.no/nb/aktuelt/samarbeidsportalen-registrer-og-finn-oppgaver.

Universitetet i Sørøst-Norge (2021) Utredning om kombinerte stillinger i grensesnittet mellom UH-sektor og kommunal sektor. Sluttnotat fra arbeidsgruppe.

Universitets- og høyskolerådet (2016). Merverdi av master i sykepleie. Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt profesjonsråd for utdanning og forskning innen sykepleie.

Utdanningsdirektoratet (2011). Svar på oppdragsbrev 39-10: Utredning av rett til læreplass og inntil fireårig opplæring/forsterket alternativt løp i Vg3.

Utdanningsdirektoratet (2022). Analysebrett, https://www.udir.no/tall-og-forskning/statistikk/.

Wennberg, John (2011). «Time to tackle unwarranted variation in practise», BMJ 2011;342:d1513, published 17. March 2011.

Westlie, Åsa Langen, Gaski Margrete, Birgit Abelsen, Hilde Grimstad og Eirik Hugaas Ofstad (2022). «Leger utdannet i Bodø – hvem er de og hvor blir de av?» Tidsskr Nor Legeforen 2022; 142.

WHO Europe (2022). Health and care workforce in Europe: time to act.

Øhrn, Henrik (2021). Arbeidsmarkedet har snudd – hvordan hindre at medarbeidere slutter? HR Norge.

Aaberg, Oddveig R. (2022); Interprofessional Teamwork in Hospital Units: A human factors approach to patient safety, University of Stavanger, 2022.

Åkerblom, Kristina Bakke, Rita Agdal og Øystein Haakseth (2020). Integrering av erfaringskompetanse: Hvordan opplever erfaringskonsulenter med ruserfaring sin arbeidssituasjon, Nasjonalt Senter for Erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2020: 1.

Aamodt, Per Olaf, Kjersti Nesje og Bjørn Magne Olsen (2018). Rekruttering til forskning i sykepleie En kartlegging av rekrutteringsbehov, rekrutteringsgrunnlag og stipendiatenes karriere. NIFU rapport 2018:18.

Aasland, Olaf G., Jan Ole Røvik og Jannecke Wiers-Jenssen (2008). «Legers motiver for valg av spesialitet under og etter studiet». Tidsskrift for Den norske legeforening 2008 128: 1833-7.

Til dokumentets forside