NOU 2023: 4

Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste

Til innholdsfortegnelse

2 Fullførte utdanninger

Tabell 2.1 Antall som har fullført en fagskoleutdanning i 2020/2021

Utdanning

Antall fullførte

Barn med særskilte behov, ettårig

323

Psykisk helsearbeid

248

Psykisk helsearbeid og rusarbeid, ettårig

199

Velferdsteknologi, halvårig

145

Demensomsorg og alderspsykiatri, ettårig

117

Kreftomsorg og lindrende pleie

84

Barsel- og barnepleie

78

Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser

78

Migrasjonshelse, halvårig

70

Hverdagsrehabilitering, halvårig

70

Arbeid med livsmestring og helse i barnehagen, halvårig

67

Observasjons- og vurderingskompetanse i helsetjenesten, ettårig

63

Miljøarbeid innen rus

48

Livsmestring og folkehelse, halvårig

44

Spesialrenhold og sterilforsyning i helsetjenesten, ettårig

41

Positiv atferdsstøtte (PAS) i møte med atferd som utfordrer, halvårig

39

Eldreomsorg/helse, aldring og aktiv omsorg, ettårig

38

Demensomsorg, halvårig

38

Tverrfaglig miljøarbeid innen rus og psykisk helsearbeid, ettårig

37

Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen, ettårig

26

Tverrfaglig palliativ omsorg, 10 studiepoeng

25

Kroniske sykdommer hos voksne og eldre, ettårig/livsstils- og kroniske sykdommer, ettårig

23

Erfaringskonsulenter innen psykisk helse- og rusarbeid, ettårig

22

Palliativ omsorg, ettårig

21

Massasjeterapi, ettårig

19

Utviklingshemning og aldring, ettårig

19

Veiledning, ettårig

18

Tverrfaglig miljøarbeid, ettårig

15

Helseadministrasjon, ettårig

14

Barnehagens digitale praksiser, halvårig

14

Soneterapi

13

Hverdagsmestring, halvårig

13

Helseadministrasjon og pasientrettede IKT-systemer, ettårig

12

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemning, ettårig

12

Helsefremmende kosthold for mennesker med utviklingshemming, halvårig

11

Sterilforsyningsteknikk og smittevern, ettårig

10

Grønn helse – helsefremming gjennom aktiv og passiv deltakelse i bruk av planter og natur, halvårig

9

Rehabilitering

8

Ernæring i pleie- og omsorgstjenester, halvårig

6

Nevrologiske lidelser, ettårig

6

Møtet mellom teknologi og omsorg – muligheter og utfordringer knyttet til velferdsteknologi, 10 studiepoeng

6

Velferdsteknologi, digitalisering og e-helse, 10 studiepoeng

6

Logistikk og service i helsetjenesten, ettårig

5

Biopati, toårig

1

SSB. På forespørsel fra Helsepersonellkommisjonen.

Tabell 2.2 Fullførte utdanninger, 2011–2021, og kandidatmåltall for 2023

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kandidatmåltall

ABIOK-sykepleiere

440

575

560

395

500

605

545

615

725

505

645

671

Audiograf

18

29

21

24

17

28

40

32

36

28

28

29

Bioingeniør

191

172

180

199

176

237

218

265

274

268

271

224

Ergoterapi

179

198

187

213

203

213

220

251

252

244

260

188

Farmasi, bachelor

103

61

43

68

104

102

114

108

156

123

120

62

Farmasi, master

100

124

107

118

118

129

110

127

123

120

133

117

Fysioterapi

270

292

297

285

283

308

307

261

310

282

305

287

Helsesykepleiere

180

270

185

220

190

220

270

225

305

255

210

-

Jordmor

110

105

100

110

85

135

100

140

100

130

120

148

Klinisk ernæring

29

34

22

29

22

28

35

53

52

42

57

68

Medisin, profesjon

557

565

532

522

512

544

509

541

554

550

519

591

Optiker

55

55

50

35

40

65

40

70

75

70

70

-

Ortopediingeniør

14

-

1

8

-

10

-

14

-

15

15

-

Paramedisinere

-

-

-

-

-

-

32

52

59

44

99

-

Psykologi, profesjon

229

233

225

230

234

272

253

274

300

273

355

294

Radiograf

149

139

123

150

125

136

152

159

180

158

161

154

Sykepleie

3 301

3 508

3 546

3 635

3 645

3 786

4 010

4 042

4 121

4 177

4 241

3 821

Tegnspråk og tolkning

48

45

60

49

46

44

30

24

33

29

40

68

Vernepleie

678

752

847

784

799

874

852

818

874

953

992

931

Tallene for ABIOK-sykepleiere, helsesykepleiere, jordmødre og optikere er rundet av til nærmeste 5.

Fullførte utdanninger for ABIOK-sykepleiere, jordmødre og helsesykepleiere inkluderer både videreutdanninger på 90 studiepoeng (60 studiepoeng for kreftsykepleie) og mastergrader på 120 studiepoeng, men personer som har en videreutdanning og bygger på med en mastergrad, telles ikke på nytt.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/Database for statistikk om høyere utdanning.

Tabell 2.3 Fullførte tannhelseutdanninger, 2011-2021

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Kandidatmåltall 2023

Odontologi

132

144

127

108

117

114

119

118

118

113

113

139

Tannpleier

42

52

57

61

69

66

77

63

84

68

73

106

Tanntekniker

16

19

-

12

8

-

10

10

-

14

10

20

Det har vært opptak til tannteknikerstudiet to av tre år.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/Database for statistikk om høyere utdanning.

Til dokumentets forside