Ot.prp. nr. 75 (2005-2006)

Om lov om endringar i jordlova mv.

Ot.prp. nr. 75

(2005-2006)

Om lov om endringar i jordlova mv.

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet av 12. mai 2006, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Innhald

Dokumentet i pdf-format

Dokument i saka

Elektronisk utgåve:
Servicesentret for departementa
Informasjonsforvaltning

Følg proposisjonen på Stortinget