Ot.prp. nr. 75 (2005-2006)

Om lov om endringar i jordlova mv.

Følg proposisjonen på Stortinget