Høring - forslag til diverse endringar i jordlova mv.

Ot.prp.nr. 75 (2005-2006) Om lov om endringar i jordlova mv. Tilråding av 12.05.06

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.11.2005