Høring - forslag til diverse endringar i jordlova mv.

Ot.prp.nr. 75 (2005-2006) Om lov om endringar i jordlova mv. Tilråding av 12.05.06

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.11.2005

Vår ref.:
 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

200501130-/IAA

04.07.05

Høringsbrev - forslag til diverse endringar i jordlova mv.

Departementet inviterer med dette til innan 1. november 2005 å gi uttale til forslag til lovendringar. Forslaga gjeld:

 • oppheving av delingsforbodet, jordlova § 12, del I,
 • oppheving av føresegner om staten sine kjøp av tilleggsjord og føresegner om ekspropriasjon etter jordlova, del II,
 • tilskotsordninga, jordlova § 18, del III,
 • oppheving av nokre uaktuelle lover, del IV.

Del I, II og IV byggjer mellom anna på eit ønske om forenkling. I del I er det også lagt vekt på at det er nødvendig å konsentrera offentleg innsats om verkemiddel som har potensial for å sikre busetjing, næringsverksemd, innovasjon og livskvalitet i distrikta.

Eigedomar og bygningane som står på dei er ein ressurs. For å sikre positiv utvikling i bygde-Norge at må vi verta meir bevisste på korleis ressursane kan takast i bruk for å nå distrikts- og landbrukspolitiske mål. Eigedomspolitikken bør ta vare på ulike omsyn. Det er nødvendig å støtte opp om ei utvikling mot større eigedomar. Dette kan gi grunnlag for ein meir effektiv gjennomføring av landbruks- og tenesteproduksjonen. Samtidig bør innbyggjarane få større fridom til å velje sjølv korleis dei vil bu. Dei som ønskjer å bu på ein gard, men som ikkje hentar inntekta si frå tradisjonelt landbruk, bør få større moglegheit enn i dag til å gjere det. Det må også bli større moglegheit til å få frådelt store tomter i landbruksområde. Det må samtidig takast vare på dyrka jord, og kulturlandskapet må sikrast som grunnlag for rekreasjon. Samla er dette ein politikk som legg til rette for å nytte eiendomsressursane slik at busetjing, næringsverksemd, innovasjon og livskvalitet i distrikta kan sikrast på ein betre måte enn i dag.

Forslaga i del I og II går ut på:

 • at det generelle forbodet mot å dele landbrukseigedom vert oppheva samstundes som det vert fastsett reglar om å søkje delingssamtykke der det er behov for offentleg kontroll med delinga, t.d. ved frådeling av dyrka jord.
 • at eigaren må søke samtykke til deling eller frådeling av dyrka jord med mindre det er gitt samtykke til omdisponering etter jordlova § 9, eller der frådelinga gjeld jord som skal seljast som tilleggsjord til eit anna bruk i drift.
 • at tinglysingskontrollen ved frådeling vert oppheva, og at kontroll av om delinga er omfatta av plikt til å søkje samtykke etter jordlova skal gjennomførast i samband med kommunen si handsaming av sak om deling og oppmåling etter føresegnene i plan- og bygningslova og ny lov om eigedomsregistrering.
 • å avvikle ordninga med frivillig statleg kjøp for å sikre tilleggsjord.
 • å oppheve oreigningsadgangen for å sikre tilleggsjord eller rettar og i samband med vanhevd av jord.

Departementet vurderer også:

 • om det bør gjerast unntak frå delingsfridomen dersom frådelinga gjeld bygningar som ligg i eller nær tunet på eigedomen.
 • om kommunane bør få moglegheit til å fastsette lokal forskrift med utvida plikt til å søkje samtykke til deling ut frå lokale tilhøve og prioriteringar eller om det bør innarbeidast endringar i føresegnene i plan- og bygningslova slik at kommunane kan fastsetje føresegner i arealplan.
 • å oppheve oreigningsadgangen i samband med husmanns- og bygselbruk.

Forslaget i del III byggjer på eit ønske om å synleggjera i jordlova § 18 kva for reaksjonar forvaltninga har høve til å nytte overfor tilskotsmottakarar som bryt tilskotsregelverket, og at omsetningsledda har ei rolle i tilskotsformidlinga. Forslaget inneber at forhold som i dag berre er regulert i forskrifter med heimel i jordlova også vert regulert i lov. Forslaget er ikkje meint å innebera endringar i gjeldande rett.

Forslaget i del IV byggjer på eit ønske om å rydde opp i regelverket ved å oppheva lover som har vorte uaktuelle på grunn av samfunnsutviklinga eller som har mista sin reelle funksjon av andre årsaker. Forslaget gjeld oppheving av følgjande lover:

 • Lov 22. juni 1934 nr. 5 om midlertidige innførselforbud mv.
 • Lov 31. mai 1935 nr. 5 om adgang til å utferdige forbud mot omsetning av ustemplet kjøtt og skinn av tamrein
 • Lov 16. juni 1939 nr. 10 om regulering av tilvirkning og omsetning av potetmjøl m.m.
 • Lov 13. desember 1946 nr. 23 om omsetning av pelsdyrskinn
 • Lov 31. mai 1974 nr. 20 om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for produkter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer
 • Lov 22. desember 1999 nr. 103 om opphevelse av lov 5. februar 1965 nr. 2 om Statens Landbruksbank m.m. (Overføring av Landbruksbankens oppgaver til Statens nærings- og distriktsutviklingsfond)

Det er utarbeidd eit høringsnotat med grunngjeving og nærare framstilling av forslaga. Der er også forslaga til endringar i lovtekst markerte. Notatet er lagt ut på Landbruks- og matdeparte­mentet sine heimesider http://odin.dep.no/lmd/norsk/dok/hoeringer/bn.html. Dei som ikkje sjølv kan få ut notatet på internet kan ringe Landbruks- og matdepartementet på tlf. 22 24 92 51 eller 22 24 91 49 og be om å få tilsendt utskrift av notatet.

Departementet ber om at uttale vert sendt til departementet innan 1. november 2005. Vi ber om at det i uttalen vert markert særskilt kva for ein del av høringsnotatet merknadane gjeld.

Med hilsen

Ellen Hambro e.f.
ekspedisjonssjef

 

Inger Grette
avdelingsdirektør

 • Den norske advokatforening
 • Departementa
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Friluftsrådenes landsforbund
 • Fylkeskommunane
 • Fylkeslandbruksstyra
 • Fylkesmennene
 • HOFF Norske Potetindustrier
 • Innovasjon Norge
 • Jordskifteoverrettane
 • Kjøttindustriens Fellesforening
 • Kommunane
 • Kommunenes Sentralforbund
 • Nord Trøndelagsforskning
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges skogeierforbund
 • Norsk bonde- og småbrukarlag
 • Norsk forening for landbruksrett
 • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Pelsdyralslag
 • Norsk senter for bygdeforskning
 • Norske Reindriftsamers Landsforbund
 • NORSKOG
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Næringsmiddelbedriftenes landsforening
 • Reindriftsforvaltningen
 • Riksantikvaren
 • Statens kartverk
 • Statens landbruksforvaltning
 • Telemarksforskning Bø
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap Norges Landbrukshøyskole

Høringsuttalelser:

Den norske advokatforening

Uttalelse

Departementa:

Arbeids- og sosialdepartementet

Uttalelse

Barne- og familiedepartementet

Uttalelse

Fiskeri- og kystdepartementet

Uttalelse

Forsvarsdepartementet

Uttalelse

Helse- og omsorgsdepartementet

Uttalelse

Justis- og politidepartementet

Uttalelse

Kultur- og kirkedepartementet

Uttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Moderniseringsdepartementet

Uttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Uttalelse

Utenriksdepartementet

Uttalelse

Direktoratet for naturforvaltning

Uttalelse

Fylkeskommunane:

Akershus fylkeskommune

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyra:

Fylkeslandbruksstyret i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Buskerud

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Finnmark

Uttalelse
Styrets uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hedmark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Hordaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nordland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oppland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Oslo og Akershus

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Rogaland

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen


Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Telemark

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Troms

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vest-Agder

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Vestfold

Uttalelse

Fylkeslandbruksstyret i Østfold

Uttalelse

Fylkesmennene:

Fylkesmannen i Aust-Agder

Uttalelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Uttalelse

Fylkesmannen i Rogaland

Uttalelse

Fylkesmannen i Vestfold

Uttalelse

HOFF Norske Potetindustrier

Uttalelse

Innovasjon Norge

Uttalelse

Jordvernforeningen i Rogaland

Uttalelse

Kommunane:

Agdenes kommune

Uttalelse

Alstahaug kommune

Uttalelse

Alta kommune

Uttalelse

Alvdal kommune

Uttalelse

Arendal kommune

Uttalelse

Asker og Bærum kommune

Uttalelse

Austevoll kommune

Uttalelse

Bamble kommune

Uttalelse

Bindal kommune

Uttalelse

Birkenes kommune

Uttalelse

Bykle kommune

Uttalelse

Bærum kommune

Uttalelse

Bø kommune

Uttalelse

Bømlo kommune

Uttalelse

Drammen kommune

Uttalelse

Eidfjord kommune

Uttalelse

Eidsberg kommune

Uttalelse

Eidsvoll kommune

Uttalelse

Enebakk kommune

Uttalelse

Evje og Hornes kommune

Uttalelse

Farsund kommune

Uttalelse

Fet kommune

Uttalelse

Finnøy kommune

Uttalelse

Fjaler kommune

Uttalelse

Flekkefjord kommune

Uttalelse

Flesberg kommune

Uttalelse

Folldal kommune

Uttalelse
Uttalelse

Frogn kommune

Uttalelse

Froland kommune

Uttalelse

Fræna kommune

Uttalelse

Gausdal kommune

Uttalelse

Gildeskål kommune

Uttalelse

Gjemnes kommune

Uttalelse

Gjerstad kommune

Uttalelse

Gjøvik kommune

Uttalelse

Gloppen kommune

Uttalelse

Gol kommune

Uttalelse

Grimstad kommune

Uttalelse

Halsa kommune

Uttalelse

Hamar kommune

Uttalelse

Hamarøy kommune

Uttalelse

Hareid kommune

Uttalelse

Harstad kommune

Uttalelse

Hemsedal kommune

Uttalelse

Herøy kommune

Uttalelse

Hitra kommune

Uttalelse

Hjartdal kommune

Uttalelse

Hjelmeland kommune

Uttalelse

Hol kommune

Uttalelse

Hurdal kommune

Uttalelse

Hurum kommune

Uttalelse

Karasjok kommune/Karajogdagielde

Uttalelse

Kongsvinger kommune

Uttalelse

Kristiansand kommune

Uttalelse

Krødsherad kommune

Uttalelse

Kvinesdal kommune

Uttalelse

Kvinnherad kommune

Uttalelse
Uttalelse

Kviteseid kommune

Uttalelse

Leka kommune

Uttalelse

Leirfjord kommune

Uttalelse

Lesja kommune

Uttalelse

Lørenskog kommune

Uttalelse

Løten kommune

Uttalelse

Mandal kommune

Uttalelse

Marnadal kommune

Uttalelse

Meldal kommune

Uttalelse

Meråker kommune

Uttalelse

Midtre Gauldal kommune

Uttalelse

Modum kommune

Uttalelse

Molde kommune

Uttalelse

Namsskogan kommune

Uttalelse

Nannestad kommune

Uttalelse

Nissedal kommune

Uttalelse

Nittedal kommune

Uttalelse

Nome kommune

Uttalelse

Nord-Aurdal kommune

Uttalelse

Nord-Fron kommune

Uttalelse

Nordre Land kommune

Uttalelse

Nordreisa kommune

Uttalelse

Nore og Uvdal kommune

Uttalelse

Notodden kommune

Uttalelse

Nærøy kommune

Uttalelse

Odda kommune

Uttalelse

Oppdal kommune

Uttalelse
Uttalelse

Oslo kommune

Uttalelse

Rakkestad kommune

Uttalelse

Randaberg kommune

Uttalelse

Rauma kommune

Uttalelse

Re kommune

Uttalelse

Regionalt utviklingssenter, Regionkontoret i Nord-Gudbrandsdal


Uttalelse

Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal

Uttalelse

Regionrådet for Sør-Østerdal

Uttalelse

Rendalen kommune

Uttalelse

Rennebu kommune

Uttalelse

Rindal kommune

Uttalelse

Ringsaker kommune

Uttalelse

Rælingen kommune

Uttalelse

Røros kommune

Uttalelse

Røyken og Lier Kommune

Uttalelse

Røyrvik kommune

Uttalelse

Sandnes kommune

Uttalelse

Sarpsborg kommune

Uttalelse

Sauherad kommune

Uttalelse

Seljord kommune

Uttalelse

Sigdal kommune

Uttalelse

Sirdal kommune

Uttalelse

Skedsmo kommune

Uttalelse

Skien og Porsgrunn kommune

Uttalelse

Snillfjord kommune

Uttalelse

Sogndal kommune

Uttalelse

Songdalen kommune

Uttalelse

Sortland kommune

Uttalelse

Stavanger kommune

Uttalelse

Steigen kommune

Uttalelse

Steinkjer kommune

Uttalelse

Stjørdal kommune

Uttalelse

Surnadal kommune

Uttalelse

Søgne kommune

Uttalelse

Sømna kommune

Uttalelse

Søndre Land kommune

Uttalelse

Sør-Aurdal kommune

Uttalelse

Sør-Fron og Ringebu kommune

Uttalelse

Sørum kommune

Uttalelse

Tinn kommune

Uttalelse

Tromsø kommune

Uttalelse

Trøgstad kommune

Uttalelse

Tvedestrand kommune

Uttalelse

Tynset kommune

Uttalelse

Ullensvang herad

Uttalelse
Uttalelse

Ulstein kommune

Uttalelse

Ulvik herad

Uttalelse

Vefsn kommune

Uttalelse

Vennesla kommune

Uttalelse

Vestvågøy kommune

Uttalelse

Vikna kommune

Uttalelse

Vinje kommune

Uttalelse

Voss kommune

Uttalelse

Våler kommune i Hedmark

Uttalelse

Våler kommune i Østfold

Uttalelse

Ørland kommune

Uttalelse

Ørsta kommune

Uttalelse

Østre Toten kommune

Uttalelse

Øyer kommune

Uttalelse

Ål kommune

Uttalelse

Ål kommune i Hallingdal

Uttalelse

Åmli kommune

Uttalelse

Åseral kommune

Uttalelse
Uttalelse

Åsnes kommune

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Jordskiftekandidatforening

Uttalelse

Norsk naturviterforbund

Uttalelse

Norsk Skogbruksforening

Uttalelse

Norges skogeierforbund

Uttalelse

Norsk bonde- og småbrukarlag

Uttalelse

Norsk forening for landbruksrett

Uttalelse

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning

Uttalelse

Norsk Landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk Pelsdyralslag

Uttalelse

Reindriftsforvaltningen

Uttalelse

Statens kartverk

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges Landbrukshøyskole

Uttalelse