Forsiden

Ot.prp. nr. 1 (2007-2008)

Skatte- og avgiftsopplegget 2008 - lovendringer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til:

 • lov om endringer i lov 21. november 1952 nr. 2 om betaling og innkreving av skatt

 • lov om endringer i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

 • lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 69 om skattlegging av personer på Jan Mayen

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endringer i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 10. desember 2004 nr. 77 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv.

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

 • lov om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 73 om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

 • lov om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 77 om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning

 • lov om endringer i lov 15. desember 2006 nr. 85 om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav

 • lov om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak

I proposisjonen inngår:

 • Forslag til endringer i lovbestemte beløpsgrenser mv.

 • Forslag til lovendringer i forbindelse med innføring av ny rederiskatteordning

 • Forslag til innføring av skatteplikt for ansattes fordel av fri bolig ved arbeidsopphold i utlandet

 • Forslag til endringer i reglene om skatteplikt ved utleie av mer enn halvparten av egen bolig

 • Forslag om at inntektsfordelingen for kunstnere også legges til grunn ved beregningen av trygdeavgift og pensjonsgivende inntekt

 • Forslag til innføring av plikt for arbeidstaker til å dokumentere faktiske losjiutgifter som vilkår for skattefri dekning fra arbeidsgiver

 • Forslag til endringer av skatte- og avgiftsreglene for Overføringsavtalens sikringsordning

 • Forslag til avvikling av verdsettelsesrabatten for aksjer, grunnfondsbevis og andeler i aksjefond

 • Forslag til endringer i skattebegrensningsreglene som følge av skjermingsmetoden

 • Forslag til innføring av overgangsregel om endring av aksjonærens inngangsverdi når selskapets ligning for tidligere år endres

 • Forslag til justering av overgangsreglene om fastsettelse av aksjens skjermingsgrunnlag og inngangsverdi ved overgangen til skjermingsmetoden i tilfeller der inngangsverdien er nedregulert med utbytteutdeling til annen aksjonær

 • Forslag til justering av overgangsreglene til skjermingsmetoden ved overgang fra delingsmodellen til skjermingsmetoden

 • Forslag til endring av reglene om anvendelsesområdet for NOKUS-reglene og fritaksmetoden

 • Forlag til presisering av NOKUS-reglene om selskapsaksjonærers aksjeinntekter fra NOKUS-selskap og forholdet til fritaksmetoden

 • Omtale av beskatning av bonus fra samvirkeforetak for inntektsåret 2007

 • Forslag til endringer i skattesystemet for Svalbard

 • Forslag til innføring av skattefritak for statsministerens bruk av statsministerboligen

 • Forslag til endringer i reglene om avskrivning av driftsmidler som tas inn i og ut av norsk beskatningsområde mv

 • Forslag om innføring av regel om skattlegging av gevinst mv. ved utflytting av europeisk selskap

 • Forslag til endringer i skattereglene for kraftforetak

 • Forslag om fritak for formuesskatt for forskningsinstitutter som mottar statlig basisbevilgning

 • Forslag til innføring av et årlig fribeløp for arveavgiftspliktige gaver

 • Forslag til innføring av et særskilt unntak for landbruket fra de generelle reglene om beskatning av tomtegevinst i næring.

 • Forslag til presisering av gevinstskattefritaket ved realisasjon av landbrukseiendom innen familien

 • Forslag til opphevelse av samtykkekravet i eigedomsskattelova og omtale av virkeområdet i sjøterritoriet

 • Forslag til innføring av fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar korrekt og fullstendig forhåndsutfylt selvangivelse

 • Forslag til endringer i ligningslovens bestemmelser om selvangivelsesfrister

 • Forslag til lovendringer som følge av reorganiseringen av skatteetaten (ROS)

 • Forslag om adgang for skatte- og avgiftsmyndighetene til å ilegge bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen

 • Forslag til endringer i merverdiavgiftsloven

 • Forslag til endringer i kompensasjonsloven

 • Forslag til oppretting og presisering av lovtekst

 • Omtale av saker om skattefritak på nærmere vilkår etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22

 • Oversikt over fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatteloven

Til dokumentets forside