Ot.prp. nr. 107 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Gjeldende rett

I saker etter gjeldsordningsloven er det ikke uvanlig at offentlige kreditorer eller offentlige oppkrevere er representert. Enkelte offentlige krav er underlagt særregulering i gjeldsordningsloven. F. eks. skal enkelte bidragsforpliktelser som skyldneren er pålagt etter ekteskapslovgivningen eller etter barneloven gis full dekning, jf. gjeldsordningsloven § 4-8, bokstav (d). Det samme gjelder straffebøter som er fastsatt mindre enn tre år før søknad om gjeldsforhandling fremmes, jf. gjeldsordningsloven § 4-8 bokstav (h). Andre offentlige krav vil regelmessig være dividendefordringer i henhold til lovens § 4-8 annet punktum.

For noen slike offentlige krav er det gitt særlige regler som gir hjemmel til å godta frivillige forslag til gjeldsordninger etter gjeldsordningsloven. Regler om dette er inntatt i særlovgivningen, se f. eks. husbankloven § 17 og utdanningsstøtteloven § 8, 5. ledd. For en del krav mangler imidlertid slik hjemmel. Sistnevnte innebærer imidlertid ikke at slike krav ikke kan omfattes av en gjeldsordning, men ordningen må i tilfelle gjennomføres som en tvungen ordning etter gjeldsordningsloven kapittel 5.