Ot.prp. nr. 107 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Bakgrunn

I Ot. prp. nr. 99 (2001-2002) om endringer i gjeldsordningsloven mv. avsnitt 4.20 ble det gitt en omtale av problemstillingen. Det ble videre informert om at et forslag om at det skulle etableres en slik hjemmel var omfattet av høringsnotatet som ligger til grunn for proposisjonen. I proposisjonen ble det imidlertid ikke fremmet forslag til en slik bestemmelse, men uttalt at Barne- og familiedepartementet i samarbeid med Finansdepartementet vil følge opp saken med sikte på å innføre en ny lovhjemmel etter at spørsmålet er nærmere utredet.