Ot.prp. nr. 107 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Høring

Barne- og familiedepartementets høringsnotat av 1. februar 2000 om endringer i gjeldsordningsloven inneholdt som nevnt et forslag om en hjemmel som gir offentlige fordringshavere adgang til å godta forslag til frivillig gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. En oversikt over høringsinstansene er gitt i Ot. prp. nr. 99 (2001-2002) om endringer i gjeldsordningsloven avsnitt 3.6.

I høringsnotatet ble det ikke lagt frem forslag til lovtekst, men anmodet om høringsinstansenes syn på et slikt forslag.

I Ot. prp. nr. 99 (2001-2002) om endringer i gjeldsordningsloven mv. ble det redegjort for høringsinstansenes synspunkter. Det ble i avsnitt 4.20.2 uttalt:

«Bare noen få høringsinstanser har uttalt seg om spørsmålet. Samtlige av disse er positive til forslaget. Arbeids- og administrasjonsdepartementet støtter forslaget, men går inn for at det bør settes noen overordnede vilkår i loven for å sikre mest mulig lik praksis. Det foreslås en øvre grense for hvor store krav som kan ettergis. Kommunal- og regionaldepartementet viser til at Husbanken har hatt gode erfaringer med en slik hjemmel, og støtter forslaget. Finansdepartementet uttaler bl.a.:

«Finansdepartementet er enig i at det kan være grunn til å vurdere å innføre en slik hjemmel i gjeldsordningsloven, forutsatt at regelverksansvaret for bestemmelsen legges til Finansdepartementet.»

Det uttrykkes imidlertid i en senere uttalelse fra Finansdepartementet at spørsmålet bør utredes noe nærmere før en slik hjemmel innføres.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Fylkesmannen i Aust-Agder støtter forslaget. Fylkesmannen i Hordaland støtter også forslaget og bemerker at det bør vurderes tiltak for å bedre mulighetene for offentlige kreditorers medvirkning også i utenrettslige gjeldsordningssaker.

Sorenskriveren i Nord-Gudbrandsdal er positiv til forslaget og legger til at dette er et relevant problem som nå søkes løst ved et fornuftig forslag. Indre Follo Herredsrett og Sorenskriveren i Solør støtter forslaget. Sorenskriveren i Heggen og Frøland erklærer seg «helt ut» enig både i forslaget og begrunnelsen. Byfogden i Bergen støtter fullt ut forslaget. Det samme gjør Byfogden i Oslo som legger til at man også må se på situasjonen utenfor gjeldsordningen. Byfogden i Trondheim støtter også forslaget.

Bergen politidistrikt er positiv til forslaget. Statens Innkrevingssentral mener det vil være «fundamentalt» galt å endre på hvem som har kompetanse til å ettergi krav under § 4-8 (h).»