Ot.prp. nr. 107 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette frem lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven) ny § 4-12 tredje ledd.

I forbindelse med behandlingen av Ot. prp. nr. 99 (2001-2002) om endringer i gjeldsordningsloven mv. anmodet Stortinget ved vedtak av 13. desember 2002 (vedtak nr. 182) Regjeringen om innen 1. juni 2003 å komme tilbake med et forslag til lovregler som gir offentlige kreditorer hjemmel til å godta forslag til frivillig gjeldsordning. Forslaget til ny § 4-12 tredje ledd i gjeldsordningsloven er ment å følge opp denne anmodningen fra Stortinget.

Forslaget innebærer at offentlige krav, med unntak for bøter, uten hinder av annen lov, forskrift eller enkeltvedtak kan nedsettes ved å godta et forslag til en frivillig gjeldsordning.