Ot.prp. nr. 107 (2002-2003)

Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Departementet antar at forslaget ikke vil få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning. De krav som i tilfelle vil omfattes av en gjeldsordning og dermed ikke bli dekket fullt ut, ville i de fleste tilfeller ikke fått full dekning selv om kravet ble holdt utenfor en gjeldsordning.