Ot.prp. nr. 18 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

Til innhaldsliste

4 Økonomiske og administrative konsekvensar

Endringa vil berre ha ubetydelege administrative og økonomiske konsekvensar.

Til forsida av dokumentet