Ot.prp. nr. 18 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

Til innhaldsliste

Forslag til lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

I

I lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. skal § 2 nytt tredje ledd lyde:

Kongen kan gi forskrifter om miljøvern på Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land. Bestemmelsen i lov om Svalbard av 17. juli 1925 § 4 andre ledd får tilsvarende anvendelse.

II

Lova trer i kraft straks.

Til forsida av dokumentet