Ot.prp. nr. 18 (2003-2004)

Om lov om endring i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m.

Til innhaldsliste

3 Høyring

Endringa går ut på å innføre på nytt ein heimel som eksisterte fram til 1. juli 2002, og som fall bort ved ein inkurie. Alminneleg høyring er derfor ikkje naudsynt, jf. Utredningsinstruksen punkt 5.4 c. Forslaget om lovendring vart for ordens skyld lagt fram for Miljøverndepartementet, Finansdepartementet og Utanriksdepartementet som ikkje hadde merknader.

Til forsida av dokumentet