Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 22 (2005-2006)

Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og sosialdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i

  • lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

  • lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

I proposisjonen foreslås materielle endringer knyttet til budsjettforslaget for 2006.

Endringene i folketrygdloven gjelder:

  • Behovsprøvd barnetillegg til mottaker av tidsbegrenset uførestønad (punkt 2) Mottaker av tidsbegrenset uførestønad skal få rett til behovsprøvd barnetillegg etter samme regler som uførepensjonister. Samtidig foreslås at det standardiserte barnetillegget faller bort.

  • Ferietillegg i dagpengeordningen (punkt 3) Det innføres ferietillegg til dagpengene slik ordningen var før 1. januar 2003.

  • Utvidet rett til graderte pleiepenger (punkt 4)Forslaget gir rett til graderte pleiepenger til personer med omsorg for barn som i utgangspunktet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert avlastningsordninger.

  • Presisering av lovhjemmel for rett til attføringspenger når attføringssak avsluttes av helsemessige årsaker når personen skal vurderes for andre trygdeytelser og utvidelse av perioden for slike vedtak (punkt 5)Departementet foreslår at folketrygdloven § 11–9 andre ledd endres slik at det kommer klart fram av loven at det kan gis vedtak om attføringspenger i en begrenset periode etter at attføringssaken er avsluttet av helsemessige årsaker når personen skal vurderes for andre trygdeytelser. Det forskriftsfestes at slik ytelse skal kunne tilstås i inntil 16 uker. Samtidig foreslås det at overgangsordningen med forlengelse av attføringsvedtak i inntil sammenlagt 16 uker (8+8 uker) ved overføring fra trygdeetaten til Aetat i forbindelse med oppstart av attføring gjøres permanent.

  • Endring av perioden med rett til dagpenger under permittering (punkt 7). Det foreslås at periodens lengde ikke spesifiseres i lov, men at departementet gis hjemmel til å fastsette periodens lengde i forskrift.

Endringene i lønnspliktloven gjelder:

  • Endring av arbeidsgivers lønnspliktperiode (punkt 6 og 7) Det foreslås at arbeidsgivers lønnspliktperiode økes fra 5 til 10 dager ved hel permittering og ved minst 40 pst. reduksjon av arbeidstiden. Videre foreslås det at perioden uten lønnsplikt som nå er på 26 uker i løpet av siste 18 måneder, ikke lenger spesifiseres i loven, men at departementet gis hjemmel til å fastsette periodens lengde i forskrift.

Forslaget om behovsprøvd barnetillegg til mottaker av tidsbegrenset uførestønad med virkningstidspunkt 1. juni er anslått å gi en merutgift på 59,1 mill. kroner i 2006. Forslaget om å innføre ferietillegg i dagpengeordningen med virkning fra 1. juli 2006, vil innebære en merutgift i 2007 som departementet vil komme tilbake til i forbindelse med budsjettet for 2007. På lang sikt anslås en økning i dagpengeutbetalingene på om lag 750 mill. kroner. Forslaget om utvidet rett til graderte pleiepenger er anslått å gi årlige merutgifter på 12 mill. kroner. Forslaget om å utvide overføringsperioden med rett til attføringspenger og rehabiliteringspenger, er anslått å gi en merutgift på hhv. 4,7 og 3,7 mill. kroner i 2006. Forslaget om utvidelse av arbeidsgivers lønnsplikt innebærer en innsparing på 65 mill. kroner.

Til toppen
Til dokumentets forside