Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ot.prp. nr. 23 (2003-2004)

Om lov om endringer i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og i enkelte andre lover

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Ved behandlingen av Ot. prp. nr. 26 (1998-99) om endringer i konkurs- og pantelovgivningen traff Stortinget 15. juni 1999 følgende vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen utrede ulike måter å sikre at det er nok verdier i konkursboer til å kunne drive en forsvarlig bobehandling.»

I proposisjonen her foreslår departementet en ny regel i panteloven om at konkursboet skal ha legalpant i 5 % av verdien av alle pantsatte formuesgoder som inngår i boet. Formålet er å sikre midler til en forsvarlig behandling av konkursboet, både for å kunne finne frem til mulige skjulte midler og å avdekke eventuell økonomisk kriminalitet. Legalpantet kan etter forslaget bare benyttes til å dekke nødvendige boomkostninger, og er subsidiært i den forstand at det bare kan benyttes når boets øvrige midler ikke er tilstrekkelige til å dekke boomkostningene. Legalpantet skal benyttes før konkursrekvirenten eventuelt belastes for sitt ansvar etter konkursloven § 73. Forslaget om en legalpantregel må ses i sammenheng med at regjeringen har til hensikt ved forskriftsendring å øke rekvirentansvaret etter konkursloven § 73 fra kr. 20 000 til 50 ganger rettsgebyret (for tiden kr. 37 000). På denne måten fordeles ansvaret for midler til bobehandlingen mellom de næringsdrivende og det offentlige. Det er oftest en offentlig fordringshaver som er konkursrekvirent.

I proposisjonen tar departementet også opp spørsmålet om å opprette et fond for boomkostninger ved å pålegge foretak et særskilt gebyr, men foreslår ikke å opprette et slikt fond. Departementet finner heller ikke grunn til å foreslå regler om forsikringsplikt eller sikkerhetsstillelse for boomkostninger.

Departementet foreslår også enkelte endringer i konkurslovgivningen som ikke knytter seg til finansiering av bobehandling. I konkursloven § 117 annet ledd foreslås det en ny regel om at tilbakesalg av boets eiendeler til skyldneren eller noen av dennes nærstående ikke skal skje før kunngjøring av salget har funnet sted i en avis eller et egnet elektronisk medium. Videre foreslås det en regel i dekningsloven § 7-10 fjerde ledd om at boet ikke er bundet av en avtale som skyldneren har inngått med en utleier om at leieavtalen til et lokale ikke kan overføres sammen med den virksomhet som drives i lokalet. Disse to forslagene er ment å bidra til å motvirke planlagte konkurser.

Departementet foreslår videre at plikten til å sende inn sluttmelding til Konkursregisteret etter konkursloven § 138 første ledd overføres fra tingretten til bostyreren i de tilfellene der konkursen avsluttes ved sluttutlodning.

Det foreslås også nye regler i konkursloven § 138 annet ledd og foretaksregisterloven § 7-3 om sletting av sammenslutninger med ubegrenset ansvar og enkelpersonforetak fra Foretaksregisteret etter avsluttet konkursbehandling. Sammenslutninger med ubegrenset ansvar og enkeltpersonforetak skal slettes dersom de registreringspliktige ikke har gitt melding om at foretaket fremdeles består, innen ett år etter varsel fra registerføreren. Regelendringen har bakgrunn i at det er registrert en del «døde» foretak i Foretaksregisteret, fordi de gjeldende reglene om plikt til å melde sletting av sammenslutninger med ubegrenset ansvar sjelden overholdes.

Det foreslås oppretting av inkurier i panteloven, dekningsloven og forsikringsavtaleloven.

Til dokumentets forside