Ot.prp. nr. 37 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Til innhaldsliste

2 Departementet sitt høyringsbrev av 06.09.2001

På bakgrunn av forslaga i rettshjelpsmeldinga utforma Justisdepartementet eit høyringsbrev med framlegg til endringar i rettshjelpslova og forskrifta. Brevet blei sendt på høyring hausten 2001 til følgjende adressatar:

 • Finansdepartementet

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Fylkesmennene

 • Høgsterett

 • Lagmannsrettane

 • Herreds- og byrettane

 • Trygderetten

 • RikstrygdeverketStatens innkrevjingssentral

 • Forbrukarombodet

 • Fylkesnemndene for sosiale saker

 • Den norske dommerforening

 • Den Norske Advokatforening

 • Noregs Juristforbund

 • Juss-Buss

 • JURK

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Student Jus Hjelpa i Trondheim

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Oslo kommune fri rettshjelp

 • Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark

Departementet har motteke skriftlege utsegn frå følgjande:

 • Finansdepartementet

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Fylkesmennene

 • Høgsterett

 • Agder lagmannsrett

 • Førstelagmannen i Gulating

 • Hålogaland lagmannsrett

 • Borgarting lagmannsrett

 • Oslo tingrett

 • Drammen tingrett

 • Asker og Bærum tingrett

 • Nord-Troms tingrett

 • Tønsberg tingrett

 • Trygderetten

 • Rikstrygdeverket

 • Statens innkrevjingssentral

 • Den Norske Advokatforening

 • Forbrukarrådet

 • Juss-Buss

Forbrukarombodet, Fylkesnemndene for sosiale saker, Den norske dommerforening, Noregs Juristforbund, Jurk, Jussformidlingen i Bergen, Student Jus Hjelpa i Trondheim, Jusshjelpa i Nord-Norge, Oslo kommune fri rettshjelp og Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark har ikkje uttalt seg.