Ot.prp. nr. 37 (2001-2002)

Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

Til innhaldsliste

Forslagtil lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

I

I lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp blir det gjort følgjande endringar:

§ 3 overskrifta skal lyde:

Godtgjøring for bistand. Egenandel.

§ 3 andre leddet skal lyde:

For arbeid som betales av det offentlige, kan det ikke kreves eller mottas annet vederlag av klienten enn en egenandel som fastsatt i forskrift gitt av departementet.

§ 9 blir oppheva.

§ 11 første leddet tredje punktum blir oppheva.

§ 11 nytt andre ledd skal lyde:

Krav som nevnt i første ledd, innkreves av Statens Innkrevingssentral. Innkrevingssentralen kan inndrive kravet ved trekk i lønn eller andre lignende ytelser etter reglene i dekningsloven § 2-7. Innkrevingssentralen kan også inndrive kravet ved å stifte utleggspant for kravet dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5, og utleggsforretningen kan holdes på Innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-9 første ledd.

§ 11a andre leddet andre punktum skal lyde:

§ 11 annet ledd gjelder tilsvarende.

II

  1. Lova tek til å gjelde frå den tid Kongen fastset.

  2. Kongen kan gje nærmare overgangsreglar.