Ot.prp. nr. 39 (2006-2007)

Om lov om endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 30. mars 2007, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II)

Følg proposisjonen på Stortinget