Høring - Forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning

Høringsfrist: 15.01. 07

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2007

Høring - forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning

Høringsbrevet og listen over høringsinstanser vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen nedenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen får du også tilgang til høringsuttalelsene som kommer inn til departementet. Disse vil bli publisert fortløpende i pdf-format.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 39 (2006–2007) 30. mars 2007 frem forslag til lov om endringer i fagskoleloven. Lenke til lovproposisjonen finnes i menyen på høyre side.

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200607215

15.11.06

Høring - forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 20. juni 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning (fagskoleloven) på høring. Høringsnotatet og forslag til lovtekst er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse:

http://odin.dep.no/kd/norsk/dok/hoering/paa_hoering/bn.html

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Høringsfristen er satt til to måneder. Høringsuttalelser må være departementet i hende innen mandag15. januar 2007. Uttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no. På grunn av sakens fremdrift, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Grethe Sofie Bratlie
avdelingsdirektør

Vedlegg
1) Høringsinstanser
2) Høringsbrev om forslag til endringer i fagskoleloven
3) Forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning
4) Høringsnotat om forslag til endringer i friskoleloven, datert 10.10.06

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonene
Fiskebåtredernes Forbund
Folkehøyskolerådet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forum for Fagskoler
Forum for fylkesutdanningssjefer – FFU
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – HSH
Kommunenes Sentralforbund – KS
Kristne Friskolers Forbund
Kunsthøyskolene
Landsorganisasjonen i Norge – LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Maritimt Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund – MEF
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – NOKUT
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – NAFO
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler – NUTF
Nettverket for private høyskoler – NPH
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – NITO
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning – NFF
Norsk kulturskoleråd
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentunion – NSU
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Private høyskoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler – RFF
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring – SRY
Sametinget
Samordna opptak
Skoler godkjent etter kapittel 6A i friskoleloven
Sjøfartsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell – SAFH
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Studentenes Landsforbund – StL
UNIO
Universiteter og statlige høyskoler
Universitets- og høgskolerådet – UHR
Utdanningsdirektoratet – Udir
Voksenopplæringsforbundet – Vofo
VOX
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund – YS


Agderfly
Akershus fylkeskommune
Ansgar Bibelskole
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Navo
Aust-Agder fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune (endelig vedtak)
Barne- og likestillingsdepartementet
Buskerud fylkeskommune
Byggskolen
Datatilsynet
Designinstituttet
Elevorganisasjonen
Faglig Råd Elektro
Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Faglig råd for naturbruk
Faglig råd for design og håndverksfag
Faglig råd for service og samferdsel
Fagskoleutdanninga i Sogn og Fjordane
Fellesforbundet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og kystdepartementet
Folkehøyskolerådet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Forskerforbundet
Forum for Fagskoler - Abelia
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Rogaland
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – HSH
Handelshøyskolen BI
Hardanger Kunstskule
Helse- og omsorgsdepartementet
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Harstad
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Østfold
Justis- og politidepartementet
Kommunenes Sentralforbund – KS
Kristne Friskolers Forbund
Kultur- og kirkedepartementet
Kvam kommune
Landbruk- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Maskinentreprenørenes forbund
Møre og Romsdal fylke
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse og sosialfag
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
NLA Lærerhøgskolen
Nord -Trøndelag fylkeskommune
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norges Bondelag
Norges massasjeforbund
Norges Rederiforbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning – NFF
Norsk frisørskole AS
Norsk skolelederforbund
Norsk Studentunion
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske Naturterapeuters Hovedorganisajon
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon – NHO
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Skolenes Landsforbund
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
Samferdselsdepartementet
Samordna opptak
Sosial- og helsedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Studentenes Landsforbund
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Telemark fylkeskommune (ettersendt vedtak)
Tekna
Troms fylkeskommune
Unio
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet - UHR
Utdanningsforbundet
Utdanningspartner - NUF
Vestfold fylkeskommune
Voksenopplæringsforbundet – Vofo
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Ytre Namdal fagskole
Østfold fylkeskommune
Ålesund kommune
Ålesund kunstskole

Til toppen