Ot.prp. nr. 4 (2000-2001)

Om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justisdepartementet legger med dette fram forslag om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven). Lovforslaget tar sikte på å avløse forskrift om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling gitt ved kgl. res. 23. januar 1981.

Samfunnet har både et ansvar for å søke å sikre individet mot voldsovergrep og et ansvar for å bidra til å reparere skadene der overgrep har funnet sted. I tillegg til at voldsutøveren har et ansvar for sine handlinger, er det også et samfunnsansvar å hjelpe den som blir rammet av en voldsforbrytelse. Voldsutøveren har ofte dårlig betalingsevne og ikke sjelden forblir gjerningspersonen ukjent. Voldsofre vil bli hjulpet et stykke på vei gjennom generelle støtteordninger som f.eks. sykepenger fra arbeidsgiver, sosiale trygde- og støtteordninger og forsikringer. Ikke sjelden vil det imidlertid gjenstå et udekket tap. Det er her ordningen med voldsoffererstatning fra staten kommer inn.

Siden innføringen av ordningen i 1976 har både myndigheter og publikum fått verdifull erfaring med ordningen. Gode grunner taler for at ordningen nå fastsettes i formell lov. I forbindelse med lovfestingen foreslår departementet bl.a. at ordningen omgjøres fra en billighetsordning til en rettighetsordning. Videre foreslås det at reglene om utmålingen av erstatningen knyttes tett opp mot de alminnelige reglene i skadeserstatningsloven, at menerstatning ytes med fullt beløp og ikke bare med en tredel av det beløp som følger av skadeserstatningsloven, og at den maksimale erstatningsutbetalingen per skadetilfelle økes fra kr 200.000 til kr 1.000.000. I tillegg til de materielle endringene som her er nevnt, kan ordningen gjøres klarere ved at en del av den praksis som har dannet seg siden forskriften trådte i kraft lovfestes. Bl.a. foreslås det at beviskravet om at det må foreligge klar sannsynlighetsovervekt for at en straffbar handling har funnet sted, inntas i loven.

Det er lagt opp til at administrasjonen av ordningen skal være den samme som i dag, ved at fylkesmannen fortsatt skal behandle søknader om erstatning i første instans med Erstatningsnemnda for voldsofre som klageinstans. Et forslag til endring er imidlertid at Erstatningsnemnda for voldsofre gjøres til klageinstans også ved behandlingen av søknader om bortfall eller nedsettelse av statens regresskrav mot skadevolder. I dag er det Justisdepartementet som behandler disse klagesakene.

Stortinget har bedt Regjeringen foreta en samlet gjennomgang av tiltak som kan styrke voldsofres situasjon, og legge frem konkrete tiltak, jf. Innst.S. nr. 113 (1999-2000). I proposisjonen punkt 7 foretas det en slik gjennomgang.

Til dokumentets forside