Ot.prp. nr. 4 (2000-2001)

Om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Til innholdsfortegnelse

4 Ordningen i andre nordiske land

4.1 Sverige

Sverige innførte i 1971 en ordning med billighetserstatning fra staten til ofre for straffbare handlinger. Bestemmelser om «brottskadeersätning» er nå samlet i brottskadelagen fra 1978. Loven ble revidert i 1999. Etter den svenske ordningen har nå den som har vært utsatt for en straffbar handling rettskrav på erstatning fra den svenske stat etter nærmere fastsatte regler.

Administrasjon

Søknader om erstatning behandles av Brottsoffermyndigheten som ble opprettet i 1994. Brottsoffermyndighetens avgjørelser av søknader om erstatning kan ikke påklages. Brottsoffermyndigheten har også i oppgave å fordele midler fra Brottsofferfondet til ulike tiltak for kriminalitetsofre. Fondets inntekter, ca. SEK 15 mill. i året, brukes ikke til å dekke erstatningsutbetalingene.

Søknader om erstatning må være innlevert til Brottsoffermyndigheten innen to år etter at den straffbare handlingen fant sted eller fra den straffeprosessuelle behandlingen av handlingen ble avsluttet. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak. Uansett gjelder det en absolutt foreldelsesfrist på ti år etter at skadetilfellet inntraff.

Geografisk virkeområde

Loven kommer til anvendelse dersom den straffbare handlingen er begått i Sverige. Ved personskade kan erstatning tilkjennes selv om den straffbare handlingen fant sted i utlandet, forutsatt at skadelidte hadde bopel i Sverige på skadetidspunktet.

Politianmeldelse

Den straffbare handling må politianmeldes, men det gjelder ingen frister for slik anmeldelse. Erstatning kan tilkjennes selv om gjerningsmannen er ukjent. Dersom skadevolder er navngitt kreves som hovedregel fellende dom.

Ulike typer skader som omfattes

Før det søkes om erstatning skal skadelidte ha undersøkt muligheten for dekning fra skadevolder og om skadelidte har forsikringer som dekker skadetilfellet.

Erstatning ytes til den som er påført personskade ved straffbar handling. Dersom skadelidte dør som følge av skaden, ytes også erstatning til den som avdøde forsørget. I forbindelse med personskade erstattes også personlige bruksgjenstander som den skadelidte hadde på seg ved skadetilfellet slik som klær, briller og tannproteser. Om personskaden har medført døden, kan erstatning tilkjennes for forsørgertap og utgifter til begravelse. I særlige tilfeller kan erstatning også tilkjennes for sjokkskader der en nær pårørende er drept ved en straffbar handling.

I tillegg til ordinær oppreisning (sveda och värk) og menerstatning, kan erstatning også tilkjennes i form av godtgjørelse for krenkelse av den skadelidtes personlige integritet, privatliv og menneskeverd. Slik erstatning er særlig aktuell ved seksuelle overgrep, ran og mishandling.

Den som er påført tingsskader eller formuesskader, har også rett til erstatning dersom den som voldte skaden hadde permisjon eller var rømt fra institusjon innen kriminalomsorgen, hjem for unge lovbrytere eller rusmisbrukere i Sverige eller var underkastet tilsvarende frihetsberøvelse i de andre nordiske landene. Erstatning for tingsskader og formuesskader kan også i unntakstilfeller tilkjennes dersom skaden har medført at den skadelidte alvorlig har fått svekket sin mulighet til å forsørge seg og sin familie eller det av andre grunner anses som særskilt viktig å gi erstatning.

Utmåling av erstatningen

Ved beregningen tas det hensyn til hva skadevolderen har betalt eller kan forventes å betale. Deretter gjøres det fradrag for andre erstatningsbeløp som utbetales eller kan utbetales til den skadelidte, f.eks. forsikringer. Erstatningen kan settes ned dersom den skadelidte ved egen opptreden selv medvirket eller på andre måter øket skaderisikoen. Normalt gjøres det fradrag for en egenandel (självrisk).

Den øvre beløpsgrensen

For personskade gjelder en øvre beløpsgrense på 20 ganger basbeloppet, som per dags dato utgjør SEK 36.600 det vil si SEK 732.000. For tings- og formuesskade kan erstatning tilkjennes med inntil 10 ganger basbeloppet.

Regress

Staten trer inn i skadelidtes rett til erstatning fra skadevolderen.

4.2 Finland

Finland innførte i 1973 en lovfestet ordning som gir ofre for straffbare handlinger rettskrav på erstatning fra den finske stat etter nærmere fastsatte regler.

Administrasjon

Søknader om erstatning avgjøres av Statskontoret. Statskontorets avgjørelse kan klages inn for Forsikringsdomstolen. Søknader om erstatning må som hovedregel være innkommet til Statskontoret senest 10 år etter den straffbare handling fant sted.

Geografisk virkeområde

Rett til erstatning har personer som har vært utsatt for straffbare handlinger begått i Finland. Skadelidte som er påført personskade ved straffbar handling i utlandet, har kun rett til erstatning dersom vedkommende hadde fast bopel i Finland på skadetidspunktet og utenlandsoppholdet skyldtes arbeid, studier e.l. Skader under feriereiser eller rekreasjonsopphold utenlands dekkes ikke.

Politianmeldelse

Den straffbare handlingen skal anmeldes til politiet. Dersom forholdet ikke er anmeldt eller på annen måte kommet til politiets kunnskap, tildeles erstatning kun dersom det foreligger særlige grunner. Erstatning kan tilkjennes selv om skadevolderen er ukjent eller straffesaken mot navngitt skadevolder er henlagt av politiet. I sistnevnte tilfeller behandles skadevolder som ukjent.

Hvilke skader omfattes

Erstatning utbetales for personskade voldt ved straffbar handling. Ved personskade dekkes utgifter til medisinsk behandling og tap i inntekt. Videre kan det tilkjennes erstatning for tort og svie, menerstatning og erstatning for lidelser forårsaket ved straffbare handlinger mot friheten eller ved sedelighetsforbrytelser. Ved fravær fra arbeid på grunn av personskaden dekker ordningen også arbeidsgivers utgifter til lønn til skadelidte i arbeidsgiverperioden med et fastsatt beløp per dag. I forbindelse med personskade erstattes også personlige bruksgjenstander som den skadelidte hadde på seg ved skadetilfellet, f.eks. klær, briller og tannproteser. Om personskaden har medført døden, kan erstatning tilkjennes for forsørgertap og utgifter til begravelse.

For tingsskader betales erstatning for skade som er forårsaket av noen som på grunn av straffbar handling, rusmisbruk, sinnssykdom eller av andre årsaker er anbrakt i anstalt eller på annen måte har mistet sin frihet, mens vedkommende hadde permisjon eller var rømt fra anstalten eller annen forvaring. Tingsskade erstattes også der skaden er voldt av barn under barneverntjenestens omsorg eller av noen som er dømt til samfunnstjeneste. Erstatning kan på helt særskilte vilkår også tildeles for formuesskade som følge av f.eks. bedrageri eller utpresning som ikke har medført person- eller tingsskade.

Utmåling av erstatningen

Ved beregningen gjøres det fradrag for ytelser skadelidte har krav på etter annen lovgivning. Videre gjøres det fradrag for erstatning skadevolderen faktisk har betalt. Forsikringsytelser skadelidte har fått for «arbetsoförmåga, invaliditet eller vård» skal det gjøres fradrag for i den grad det utbetales erstatning for samme skade. Erstatningen kan settes ned dersom den skadelidte ved egen opptreden selv medvirket eller på annen måte økte skaderisikoen.

Den øvre beløpsgrensen

For personskade gjelder det en øvre beløpsgrense på FIM 270.000 for hvert enkelt skadetilfelle. For tingsskader er den øvre beløpsgrensen FIM 135.000.

Regress

Staten trer inn i skadelidtes rett til erstatning fra skadevolderen.

4.3 Danmark

Ordningen med erstatning fra staten til ofre for forbrytelser ble i Danmark innført i 1976. Loven ble endret i 1994 og 1997. Ordningen var opprinnelig en billighetsordning, men etter dagens regler har ofrene et rettskrav på erstatning fra den danske stat etter nærmere fastsatte regler.

Administrasjon

Søknader om erstatning behandles av en nemnd bestående av tre medlemmer. Nemndas avgjørelser kan ikke påklages til andre administrative myndigheter. Nemnda behandler ikke søknader som er fremmet senere enn 2 år etter at den straffbare handling fant sted, med mindre det foreligger særlige grunner.

Geografisk virkeområde

Erstatning for personskade ytes når den straffbare handlingen er begått i Danmark. I særlige tilfeller ytes erstatning for skader som er forvoldt utenfor Danmark, dersom skadelidte har bopel i Danmark eller dansk «infødsrett» eller på skadetidspunktet gjorde tjeneste for en utsendt dansk utenriksrepresentasjon. Erstatning ytes også når straffbare skadevoldende handlinger er begått mot skadelidte med bopel i Danmark under vedkommendes ervervsutførelse i utlandet.

Politianmeldelse

Erstatning er betinget av at lovovertredelsen uten unødig opphold blir anmeldt til politiet, og at skadelidte under en eventuell straffesak nedlegger påstand om erstatning. I særlige tilfeller kan erstatning tildeles selv om disse vilkårene ikke er oppfylt. Kravet til anmeldelse håndheves strengt. Normalt må forholdet anmeldes innen 24 timer. Erstatning ytes selv om skadevolderen er ukjent, utilregnelig eller under 15 år.

Hvilke skader omfattes

Erstatning ytes til den som er påført personskade ved overtredelse av straffeloven. I forbindelse med personskade erstattes også vanlige personlige bruksgjenstander, herunder mindre kontantbeløp, som den skadde hadde på seg ved skadetilfellet. Om personskaden har medført døden, kan erstatning tilkjennes for forsørgertap samt rimelige utgifter til begravelse. Det tilkjennes dessuten erstatning for personskade oppstått i forbindelse med hjelp til politiet under pågripelse eller annen forhindring av straffbare handlinger.

Erstatning tilkjennes også for tingsskade voldt av personer som er tvangsanbragt i nærmere bestemte institusjoner. Det åpnes også for at slik erstatning kan ytes i de tilfeller hvor personen som har voldt skaden er tvangsanbragt i tilsvarende institusjoner i de øvrige nordiske landene. Videre ytes erstatning for skade voldt på institusjonens område på nærmere bestemte vilkår.

Utmåling av erstatningen

De alminnelige reglene om skadevolders erstatningsansvar får anvendelse ved avgjørelsen av erstatningssøknadene. Erstatningen kan settes ned eller bortfalle dersom den skadelidte eller avdøde medvirket til skaden eller på andre måter økte skaderisikoen. Det gjøres fradrag for ytelser eller erstatning søkeren får fra skadevolder, forsikringsselskap eller annet hold i anledning skaden. Erstatning for tingsskade kan nedsettes eller bortfalle dersom skadelidte har unnlatt å treffe alminnelige sikkerhetsforanstaltninger, herunder tegning av forsikring.

Den øvre beløpsgrensen

For personskade gjelder ingen øvre beløpsgrense. Erstatning for tingsskade kan derimot ikke overstige DDK 83.000.

Regress

Staten trer inn i skadelidtes rett til erstatning fra skadevolderen.

4.4 Island

Erstatning fra staten til ofre for forbrytelser er regulert i lov 10. mars 1995 nr. 69 med senere endringer. Loven gir offeret rettskrav på erstatning fra den islandske stat etter nærmere fastsatte regler.

Administrasjon

Søknader om erstatning avgjøres av Erstatningsutvalget som består av 3 dommerutdannede medlemmer. Erstatningsutvalgets avgjørelser kan ikke påklages. Søknaden må være fremmet innen to år fra forbrytelsen fant sted. Det gjøres ikke unntak fra denne tidsgrensen.

Geografisk virkeområde

Erstatning tilkjennes der handlingen er begått på Island. Erstatning kan i særlige tilfeller også tilkjennes der handlinger er begått i utlandet dersom skadelidte er bosatt på Island eller er islandsk statsborger.

Politianmeldelse

Erstatning er betinget av at forbrytelsen er anmeldt til politiet uten unødig opphold. Det kan gjøres unntak fra dette kravet i særlige tilfeller. Erstatning kan utbetales selv om skadevolderen er ukjent, utilregnelig eller forsvunnet.

Hvilke skader omfattes

Erstatning ytes for personskader som følge av overtredelse av straffeloven. I forbindelse med personskaden erstattes også skade på klær og andre personlige eiendeler som den skadde hadde på seg da skaden ble voldt. Ved dødsfall ytes erstatning for tap av forsørger og for rimelige utgifter til begravelse. Det ytes erstatning for tort og svie. Det ytes videre erstatning for skade på løsøre såfremt skadevolderen avsoner fengselsstraff, er anholdt med tanke på fengsling, er varetektsfengslet eller er innlagt på sykehus eller statlig institusjon mot sin egen vilje.

Utmåling av erstatningen

De alminnelige erstatningsrettslige regler for skadevolders erstatningsansvar får anvendelse ut over det som er fastsatt i loven. Erstatningen kan settes ned eller bortfalle dersom den skadelidte eller avdøde medvirket til skaden eller på andre måter økte skaderisikoen Det gjøres fradrag for ytelser som den skadde har mottatt eller avtalt å motta fra skadevolderen, ytelser som hører under sosialforsikringen, lønn under sykdom, pensjonsytelser og erstatning fra forsikringsselskap.

Den øvre beløpsgrensen

For personskade og tap av forsørger gjelder en øvre beløpsgrense på ISK 2.500.000. For tingsskade gjelder en øvre beløpsgrensen på ISK 250.000. For tort og svie gjelder en øvre beløpsgrense på ISK 600.000.

Regress

Staten trer inn i skadelidtes rett til erstatning fra skadevolderen.

Til dokumentets forside