Ot.prp. nr. 4 (2000-2001)

Om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunnen for lovforslaget

Justisdepartementet sendte 13. mars 2000 på høring forslag til lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven) til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Erstatningsnemnda for voldsofre

 • Billighetserstatningsutvalget

 • Fylkesmennene

 • Likestillingsombudet (sendt 12. april 2000)

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Politiembetsmennenes landsforening

 • Politiets fellesforbund

 • Norges lensmannslag

 • Politihøgskolen

 • Statens Innkrevingssentral

 • Den Norske Advokatforening

 • Den norske Dommerforening

 • Den norske lægeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • Norges Juristforbund

 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen

 • Kompetansesenteret for likestillingsarbeid (sendt 12. april 2000)

 • Kompetansesenteret for voldsofferarbeid

 • Krisesentersekretariatet (sendt 12. april 2000)

 • Foreningen for voldsofre

 • Landsforeningen for voldsofre

 • JURK

 • Jussbuss

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jushjelpa i Midt-Norge

Følgende instanser avga uttalelser til høringsbrevet:

 • Forsvarsdepartementet

 • Sosial- og helsedepartementet

 • Barne- og familiedepartementet

 • Landbruksdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Kirke,-utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Finansdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Fylkesmannen i Hedmark

 • Fylkesmannen i Troms

 • Fylkesmannen i Møre og Romsdal

 • Fylkesmannen i Hordaland

 • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vestfold

 • Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

 • Fylkesmannen i Østfold

 • Fylkesmannen i Rogaland

 • Fylkesmannen i Nordland

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus

 • Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

 • Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

 • Erstatningsnemnda for voldsofre

 • Billighetserstatningsutvalget

 • Statens Innkrevingssentral

 • Sivilombudsmannen

 • Riksadvokaten

 • Hordaland statsadvokatembeter

 • Regjeringsadvokaten

 • Likestillingsombudet

 • Barneombudet

 • Kompetansesenteret for voldsofferarbeid

 • Landsforeningen for voldsofre

 • Støttesenteret mot incest

 • Støtteforeningen for seksuelt misbrukte barn

 • Landsforeningen rettferd for taperne

 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

 • Norges lensmannslag

 • Den Norske Advokatforening

Følgende instanser svarte at de ikke hadde merknader til høringsbrevet:

 • Landbruksdepartementet

 • Miljøverndepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Arbeids- og administrasjonsdepartementet

 • Nærings- og handelsdepartementet

 • Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet

 • Kommunal- og regionaldepartementet

 • Finansdepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Fiskeridepartementet

 • Billighetserstatningsutvalget

 • Fylkesmannen i Aust-Agder

Til dokumentets forside