Ot.prp. nr. 46 (1997-98)

Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet ligg ved.

Til forsiden