Ot.prp. nr. 46 (2007-2008)

Om lov om endringer i opplæringslova— (Om formålet med opplæringen)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Det foreslås endringer i opplæringsloven § 1-2 om formålet med opplæringen. Lovforslaget fra departementet bygger på utredningen fra Bostadutvalget, NOU 2007:6 Formål for framtida, Formål for barnehagen og opplæringen. Utvalget har kommet frem til konsensus om forslag til nye formål for barnehagen og opplæringen og leverte en enstemmig innstilling. Innstillingen har vært gjenstand for en omfattende høringsrunde.

Formålsparagrafen i opplæringsloven gjelder for arbeidet i grunnskolen, videregående skole og lærebedrift. Den gjelder ikke for private skoler med rett til statstilskudd som driver sin virksomhet etter privatskoleloven. Innenfor grunnopplæringen har formålsparagrafen tradisjonelt hatt en viktig funksjon som uttrykk for samfunnets normer og verdier. Departementet mener at det nå er behov for å endre formålsbestemmelsen i opplæringsloven slik at den blir i takt med samfunnsutviklingen. Det er også viktig at den ligger godt innenfor Norges folkerettslige forpliktelser.

I Ot.prp. nr. 47 (2007-2008) om endringer i barnehageloven foreslår departementet endringer i formålet for barnehagen. Departementet foreslår at formålet for barnehagen og formålet for opplæringen bygges opp på samme måte. Dette vil bidra til å tydeliggjøre både sammenhenger og ulikheter mellom barnehagen og opplæringen og øke institusjonenes forståelse for hverandre. Stor grad av samordning av formålene for barnehagen og opplæringen kan også bidra til større helhet og sammenheng i barns og unges utvikling og læring.

Tilpasset opplæring etter opplæringsloven vil bli omhandlet i en annen proposisjon som departementet vil fremme våren 2008. Våren 2008 vil departementet også fremme forslag om endringer i opplæringsloven for å følge opp dommen Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa 29. juni i år om KRL-faget og fritaksreglene.

Til dokumentets forside