Ot.prp. nr. 66 (1998-99)

Om opphevelse av ølloven og endringer i alkoholloven og arveavgiftsloven

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Finansdepartementet legger med dette fram forslag til opphevelse av lov 28. juni 1912 nr 4 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl (ølloven), samt endring i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v (alkoholloven). Forslaget er først og fremst ment som en lovteknisk opprydning. Med unntak av at forbudet mot tilvirking og omsetning av øl over 7 volumprosent, og kravet om bruk av egenprodusert malt for å oppnå avgiftsfritak ved hjemmebrygging av øl foreslås opphevet, innebærer ikke forslaget materielle endringer. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med Sosial- og helsedepartementet. Forslaget har vært på høring til de berørte instanser. Ingen av høringsinstansene har hatt prinsipielle innvendinger mot forslaget.

Det foreslås videre å innføre fradrag i arveavgiften for innbetalt dokumentavgift ved overtakelse av fast næringseiendom ved generasjonsskifte.