Ot.prp. nr. 66 (1998-99)

Om opphevelse av ølloven og endringer i alkoholloven og arveavgiftsloven

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finans- og tolldepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

  • Lov om opphevelse av lov 28. juni 1912 nr 4 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl, og om endring i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v.

  • Lov om endring i lov 19. juni 1964 nr 14 om avgift på arv og visse gaver.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

  • Lov om opphevelse av lov 28. juni 1912 nr 4 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl, og om endring i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v

  • Lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Finans- og tolldepartementet ligger ved.