Ot.prp. nr. 66 (1998-99)

Om opphevelse av ølloven og endringer i alkoholloven og arveavgiftsloven

Til innholdsfortegnelse

Forslag til lov om opphevelse av lov 28. juni 1912 nr 4 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl og om endring i lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v

I

Lov 28. juni 1912 nr 4 om tilvirking, innførsel og beskatning av øl oppheves.

II

I lov 2. juni 1989 nr 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m v gjøres følgende endringer:

§ 1-3 annet ledd skal lyde:

Med øl forstås gjæret, udestillert drikk som er laget med tørket eller ristet malt som hovedsakelig ekstraktgivende emne.

§ 1-3 tredje ledd skal lyde:

Med vin forstås drikk som er laget av druesaft ved alkoholgjæring, herunder vin tilsatt tilvirket alkohol (sterkvin). Likt med vin regnes

a) drikk som er laget av frukt, bær, plantesaft eller honning ved alkoholgjæring uten tilsetning av tilvirket alkohol, og

b) annen alkoholholdig drikk under 22 volumprosent som ikke regnes som øl eller brennevin etter paragrafen her.

§ 1-3 femte ledd skal lyde:

Departementet kan gi forskrifter om hvilke drikker som skal regnes som henholdsvis øl,vin og brennevin. I tvilstilfelle kan departementet avgjøre spørsmålet med bindende virkning.

III

Bestemmelsene under I og II trer i kraft 1. juli 1999.