Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 66 (2006-2007)

Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m.

Om lov om endringer i klimakvoteloven m.m.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget