Klimakvoteloven

LOV 2004-12-17 nr 99 Lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Klimakvoteloven har som formål at utslippene av klimagasser begrenses på en kostnadseffektiv måte gjennom et system med kvoteplikt for utslipp av CO2 og fritt omsettelige utslippskvoter.

Se loven på lovdata.no