Ot.prp. nr. 13 (2004-2005)

Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Om lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget