Historisk arkiv

Kvotelov begrenser klimagassutslippene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven). Det stilles også krav om CO 2-håndtering i medhold av forurensningsloven. -Lovforslaget sikrer dermed at forurensningsloven ikke svekkes, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide. (05.11.04)

Pressemelding

Dato: 05.11.04

Miljøvernminister Knut Arild Hareide:

Ny kvotelov vil begrense klimagassutslippene

illustrasjonsfotoRegjeringen la i dag frem forslag til lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven).

- Norge blir nå et av de første landene i verden som har et heldekkende virkemiddelapparat for reduksjon av klimagassutslipp, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Formålet er å innføre et system for kvotehandel med klimagasser som et nytt virkemiddel i klimapolitikken fra 2005.

- Den nye loven vil være et viktig skritt i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Med kvotesystemet på plass vil nesten alle norske klimagassutslipp være omfattet av virkemidler, sier Hareide.

Bedriftene som får kvoteplikt vil få tildelt færre kvoter enn de trenger for å dekke utslippene sine. Dermed må de enten gjennomføre utslippsreduserende tiltak i egen virksomhet eller kjøpe kvoter på markedet. Gjennom kvotesystemet og Miljøverndepartementets overenskomst med Prosessindustriens Landsforening (PIL) vil utslippene fra prosessindustrien, utenom gassraffinerier og ilandføringsterminaler for olje og gass, reduseres med 20 prosent i 2007 sammenlignet med 1990-nivå.

Kvotesystemet vil i perioden 2005-2007 omfatte CO 2-utslipp fra industri som i dag i liten grad har incentiver til å begrense disse utslippene. Utslippskildene som vil få kvoteplikt er: energianlegg som i dag ikke betaler CO 2-avgift, oljeraffinerier, jern- og stålprodusenter og produsenter av sement, kalk, glass, glassfiber og keramiske produkter.

Lovforslaget innebærer at det blir kvoteplikt for gasskraftverk. Gasskraftverk var ikke med i utkastet som ble sendt ut på høring i sommer. Når gasskraftverkene tas inn i kvotesystemet, blir det norske kvotesystemet mer i overensstemmelse med EUs kvotesystem.

- I tillegg til kvoteplikt vil det kunne stilles krav om CO 2-håndtering i medhold av forurensningsloven. Dette innebærer at Regjeringen fortsatt vil ha mulighet til aktivt å fremskynde etableringen av gasskraftverk med CO 2-håndtering gjennom bruk av forurensningsloven. Lovforslaget sikrer dermed at forurensningsloven ikke svekkes, sier Hareide.

Regjeringen legger opp til at energianlegget på Snøhvit blir ilagt CO 2-avgift for perioden under det tidlige kvotesystemet, i tråd med Sem-erklæringen.

- For å sikre prosessindustriens konkurranseevne går Regjeringen inn for at utformingen av det norske kvotesystemet skal ligge nært opp til EUs kvotesystem, sier Hareide.

Miljøvernministeren har tatt initiativ til forhandlinger med EU-kommisjonen for få i stand en avtale som sikrer at norske bedrifter vil kunne kjøpe og selge kvoter i EUs kvotemarked.

Lovforslaget er innrettet mot perioden 2005-2007, og skal gjennomgås før Kyotoprotokollens forpliktelsesperiode starter i 2008.

- Etablering av et tidlig kvotesystem vil gi oss viktig erfaring med et virkemiddel som vil bli sentralt i det videre arbeidet med å redusere utslippene av klimagasser, både nasjonalt og globalt, sier Hareide.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Anne Beate Tangen 22 24 60 33

Mer informasjon: